| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Bestwina

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina  

§   3.  

Traci moc Uchwała Nr XXIV/179/2005 Rady Gminy Bestwina z   dnia 14 kwietnia 2005r.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Zużałek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/125/2012    
Rady Gminy Bestwina    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

REGULAMIN  
udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bestwina  

1.   Regulamin udzielania pomocy materialnej, o   charakterze socjalnym, zwany w   dalszej treści regulaminem, obowiązuje na terenie gminy Bestwina i   ma zastosowanie do podmiotów, o   których mowa w   art. 90b ust. 3   ustawy o   systemie oświaty.  

2.   Ilekroć w   dalszej części regulaminu jest mowa o   ustawie rozumie się przez to ustawę o   systemie oświaty z   dnia 7   września 1991r. (j.t. Dz. U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.)  

3.   Ilekroć w   dalszej części regulaminu jest mowa o   uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w   art. 90b ust. 3   i 4   ustawy.  

4.   Ilekroć w   dalszej części regulaminu jest mowa o   kryterium dochodowym należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w   rodzinie, o   której mowa w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy o   pomocy społecznej z   dn. 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362).  

5.   Ilekroć w   dalszej części regulaminu jest mowa o   kwocie zasiłku rodzinnego należy przez to rozumieć kwotę, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 139 poz. 992 ze zm.)  

§   2.  

Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i   sposób udzielenia tego stypendium oraz tryb i   sposób udzielenia zasiłku szkolnego, przy uwzględnieniu kryteriów, o   których mowa w   art. 90f ustawy.  

§   3.  

1.   Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu na osobę w   rodzinie i   wynosi:  

-   80% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych, w   przypadku kiedy dochód na osobę w   rodzinie przekracza kwotę 200,00 złotych,  

-   100% kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych, w   przypadku kiedy dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kwoty 200,00 złotych.  

2.   W przypadku, gdy w   rodzinie ucznia występuje jedna z   okoliczności, o   których mowa w   art. 90d ust. 1   ustawy, stypendium szkolne ulega podwyższeniu o   30% kwoty zasiłku rodzinnego.  

3.   Wysokość pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, przyznawanej w   formie stypendium szkolnego i   zasiłku szkolnego, każdorazowo uzależniona będzie od otrzymanej na ten cel wysokości dotacji celowej z   budżetu państwa.  

4.   Wypłata stypendiów i   zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o   której mowa w   art. 90r ust. 1   ustawy.  

§   4.  

1.   Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w   okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.  

2.   W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria dochodowe określone w   §3 pkt 1   będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania – pierwszeństwo w   otrzymaniu stypendiów będą mieli uczniowie z   rodzin, w   których dochód na osobę nie przekracza kwoty 200,00zł oraz występują przypadki określone w   art. 90 d ust. 1   ustawy.  

Formy udzielania stypendium szkolnego  

§   5.  


 

  Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w   formie:  

1.   Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, w   szczególności udziału w   wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i   innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.    

2.   Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a   w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i   innych.    

3.     Pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, w   tym w   szczególności zakupu podręczników,   encyklopedii, słowników i   innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, zeszytów, plecaków (tornistrów), strojów sportowych i   innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę.    

4.   Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dla uczniów, o   których mowa w   art. 90d ust. 4   ustawy związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a   w szczególności: zakwaterowania w   bursie lub internacie, kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej.    

5.   Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w   formach określonych w   pkt 1   - 3, a   w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w   formie określonej w   pkt 4   nie jest zasadne lub możliwe.    

6.   Świadczenia pieniężnego dla słuchacza kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w   formach określonych w   pkt 1   - 4   nie jest zasadne lub możliwe.  

Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   6.  


 

1.   Wnioski o   przyznanie stypendium szkolnego wraz z   wymaganymi ustawą załącznikami składa się w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w   Bestwinie na dziennik podawczy.  

2.   Stypendium szkolne wypłaca się z   góry, za okres na jaki zostało przyznane, w   kasie Banku Spółdzielczego w   Bestwinie na podstawie list sporządzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Bestwinie stosownie do wydanych decyzji bądź na podany rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, za pisemną zgodą wnioskodawcy.  

3.   Stypendium szkolne w   formie przewidzianej w   § 5   pkt. 1   i 2   może być  realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w   zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu zajęcia te organizującego, a   w przypadkach uzasadnionych w   inny sposób uzgodniony z   wnioskodawcą.    

4.   Stypendium szkolne w   formie rzeczowej, przewidzianej w   § 5   pkt. 3, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i   zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków.    

5.   Stypendium szkolne przewidziane w   § 5   pkt. 4   może być udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów zakwaterowania w   bursie lub internacie w   miejscowości właściwej dla siedziby szkoły.    

6.   Stypendium szkolne przewidziane w   § 5   pkt. 5   i 6   jest wypłacane z   góry kwartalnie, pierwszego dnia roboczego miesiąca za okres za który przysługuje, w   formie gotówkowej, w   kasie Banku Spółdzielczego w   Bestwinie na podstawie sporządzonej listy przekazanej przez GOPS Bestwina lub w   formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo   - rozliczeniowy, za pisemną zgodą wnioskodawcy.  


Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego    

§   7.  

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w   szczególności:  

1.   pożar lub wypadek, w   wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i   wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,  

2.   kradzież, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,  

3.   inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego,  

4.   inne istotne zdarzenia losowe uzasadniające wypłatę zasiłku.  

§   8.  


 

1.   Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną i   losową ucznia indywidualnie.  

2.   Do trybu i   sposobu udzielania zasiłku szkolnego mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 6   pkt 1, 2, 3   i 5.  


Przepisy końcowe  

§   9.  

Niniejszy regulamin wchodzi w   życie w   trybie i   na zasadach określonych uchwałą organu stanowiącego gminy o   jego zatwierdzeniu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »