| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/282/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 4 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Nadać Statut Szpitalowi Specjalistycznemu im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/648/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13, z późniejszymi zmianami uchwalonymi:

- Uchwałą Nr XLIII/784/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/648/09 z dnia 26 marca 2009 r.,

- Uchwałą Nr XLV/824/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13,

- Uchwałą Nr XLVII/851/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13,

- Uchwałą Nr LIII/925/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13,

- Uchwałą Nr LV/968/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13,

- Uchwałą Nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13,

- Uchwałą Nr VIII/123/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13,

- Uchwałą Nr XIII/223/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XVI/282/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

STATUT

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. SZ. STARKIEWICZA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zwany dalej „Szpitalem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Szpital działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

2) niniejszego Statutu nadanego przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej w dniu 4 kwietnia 2012 r.

Rozdział 2.
Status, obszar działania, siedziba, podmiot tworzący

§ 2. 1. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ma status podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą i działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Szpital posiada osobowość prawną.

3. Szpital jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 0000054321.

4. Szpital działa pod firmą „Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”.

§ 3. 1. Obszarem działania Szpitala jest miasto Dąbrowa Górnicza.

2. Szpital udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wszystkim pacjentom uprawnionym do tych świadczeń i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

3. Szpital może świadczyć usługi zdrowotne na rzecz pacjentów z terenu Rzeczpospolitej Polskiej

i z zagranicy.

§ 4. 1. Siedziba Szpitala mieści się w Dąbrowie Górniczej.

2. Szpital prowadzi działalność leczniczą w następujących lokalizacjach:

a) ul. Szpitalna 13,

b) ul. Krasińskiego 43.

§ 5. Podmiotem tworzącym Szpital jest Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej.

Rozdział 3.
Cele, zadania, rodzaj świadczeń

§ 6. 1. Celem działania Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych,

b) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,

c) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego, a także w zakresie promocji zdrowia.

2. Szpital na podstawie umów z uprawnionymi podmiotami może realizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

3. Szpital może prowadzić badania kliniczne produktów leczniczych jako ośrodek badawczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z uprawnionymi podmiotami.

4. Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż leczniczą w zakresie:

a) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

b) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

c) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

d) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

e) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

f) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

g) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

h) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

i) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

§ 7. Do zadań Szpitala należy:

1) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia,

2) podejmowanie działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania a w szczególności:

a) wykonywanie badań i udzielanie porad lekarskich,

b) leczenie,

c) rehabilitacja lecznicza

d) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem,

e) badania diagnostyczne z zapewnieniem analityki medycznej,

f) pielęgnacja chorych,

g) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

h) działania własne i w ramach zawartych umów w zakresie profilaktyki,

i) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

j) wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla innych podmiotów leczniczych w ramach zawartych umów,

3) prowadzenie szkoleń, staży specjalizacyjnych i podyplomowych w zawodach medycznych, a także prac badawczych w ramach zawartych umów z podmiotami trzecimi,

4) promocja zdrowia.

§ 8. 1. Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala, w których prowadzona jest działalność stanowi Załącznik do niniejszego Statutu.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Szpitala określa regulamin organizacyjny Szpitala.

§ 9. 1. Szpital udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych w zakresie:

a) nefrologii,

b) chorób wewnętrznych,

c) chirurgii ogólnej,

d) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

e) otolaryngologii,

f) okulistyki,

g) neurologii,

h) udarów,

i) anestezjologii i intensywnej terapii,

j) położnictwa i ginekologii,

k) neonatologii,

l) pediatrii,

m) psychiatrii,

n) psychiatrii dziennej,

o) szpitalnego oddziału ratunkowego i medycyny ratunkowej,

p) dializoterapii,

q) rehabilitacji ogólnoustrojowej,

r) rehabilitacji neurologicznej,

s) onkologii klinicznej.

Świadczenia w zakresie: okulistyki, otolaryngologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii udzielane mogą być w trybie chirurgii jednego dnia.

2. Szpital udziela ambulatoryjnych świadczeń w zakresie:

a) nefrologii,

b) proktologii,

c) gastroenterologii,

d) hematologii,

e) onkologii,

f) chorób tarczycy,

g) chorób piersi,

h) rehabilitacji i rehabilitacji dziecięcej (w zakładzie rehabilitacji),

i) neurologii,

j) ginekologii i położnictwa,

k) otolaryngologii,

l) okulistyki,

m) chirurgii ogólnej,

n) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

o) patologii i kontroli rozwoju noworodka,

p) diabetologii,

q) anestezjologii,

r) psychiatrii,

s) wad postawy,

t) pulmonologii dziecięcej,

u) alergologii dziecięcej,

v) profilaktyki i leczenia wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dzieci,

w) sportowo-lekarskiej i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży.

3. Szpital udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz psychiatrii dziennej.

4. Szpital udziela świadczeń w zakresie medycyny pracy.

5. Szpital udziela świadczeń w zakresie diagnostyki medycznej i obrazowej.

6. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz transportu sanitarnego.

Rozdział 4.
Organy Szpitala

Dyrektor

§ 10. 1. Dyrektor pełni funkcję kierownika Szpitala, kieruje jego działalnością i jest za niego odpowiedzialny.

2. Do zadań Dyrektora należy m.in.:

a) reprezentowanie Szpitala na zewnątrz,

b) wykonywanie funkcji przełożonego pracowników Szpitala i pełnienie wobec nich funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

c) podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Szpitala samodzielnie i ponoszenie za nie odpowiedzialności, z wyłączeniem decyzji należących do kompetencji Rady Społecznej,

d) powoływanie zespołu doradców spełniających rolę doradczą w sprawach ustalonych przez Dyrektora.

3. Dyrektor jest upoważniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Szpitala.

4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji zadań Szpitala ustalając każdorazowo zakres i czas udzielonego pełnomocnictwa .

5. Pełnomocnicy działają samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania.

6. Pełnomocnictwo udzielane jest zawsze w formie pisemnej.

§ 11. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) Zastępców Dyrektora,

2) Kierowników jednostek i komórek organizacyjnych.

§ 12. Działalnością poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala kierują:

1) Oddziałami szpitalnymi – właściwi ordynatorzy lub lekarze kierujący oddziałem.

2) Przyszpitalną Przychodnią Specjalistyczną – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

3) Działami – kierownicy działów.

4) Innymi komórkami organizacyjnymi – kierownicy tych komórek lub pracownicy na samodzielnych stanowiskach.

Rada Społeczna

§ 13. 1. W Szpitalu działa Rada Społeczna, która wykonuje zadania określone w niniejszym Statucie, Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz w innych przepisach prawa.

2. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Szpitala.

§ 14. 1. Rada Społeczna Szpitala składa się z 5 osób.

2. Skład Rady tworzą:

a) przewodniczący - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza lub osoba przez niego wyznaczona,

b) przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

c) członkowie Rady Społecznej wyłonieni przez Radę Miasta Dąbrowa Górnicza w ilości 3 osób.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Szpitala.

§ 15. Radę Społeczną Szpitala powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej.

§ 16. 1. Kadencja Rady Społecznej Szpitala trwa 4 lata.

2. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji:

a) w przypadku rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji,

b) w przypadku przedłużającej się niezdolności do wykonywania obowiązków w Radzie Społecznej w uwagi na stan zdrowia,

c) na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej, z powodu negatywnej oceny pracy członka w Radzie Społecznej lub częstych nieobecności na posiedzeniach Rady Społecznej,

d) przedstawiciel Wojewody może być odwołany na wniosek Wojewody właściwego do powołania tego przedstawiciela,

e) w przypadku zatrudnienia członka Rady Społecznej w podmiocie leczniczym.

§ 17. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej Szpitala:

1) uczestniczy Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu,

2) mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 18. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

Rozdział 5.
Struktura organizacyjna

§ 19. 1. Dyrektorowi Szpitala podlegają bezpośrednio:

a) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,

b) Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomcznych,

c) Kadry,

d) Obsługa Prawna,

e) Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,

f) Inspektor ds. BHP,

g) Rewident Zakładowy,

h) Dział Jakości i Rozwoju,

i) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor ds. Obronnych,

j) Inspektor ds. Pożarnictwa,

k) Kapelan Szpitalny

l) Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

2. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają:

a) w ramach opieki zdrowotnej – jednostki wymienione w Załączniku,

b) Koordynator ds. Kontraktów i Dokumentacji Medycznej,

c) Naczelna Pielęgniarka,

d) Pielęgniarka Epidemiologiczna,

e) Komitet ds. Kształcenia,

f) Komitet Terapeutyczny,

g) Zespół ds. Monitorowania Jakości,

h) Komitet Kontroli Zakażeń Zakładowych,

i) Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych,

j) Zespół ds. Żywienia,

k) Zespół Oceny Przyjęć,

l) Centralne Archiwum,

m) Dział Kontroli Wewnętrznej, Analiz i Statystyki (podległość merytoryczna),

n) Lekarz Odpowiedzialny za Gospodarkę Krwią,

o) Komitet Transfuzjologiczny,

p) Lekarz Epidemiolog.

3. Z-cy Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych podlegają:

a) Główny Księgowy,

b) Dział Kontroli Wewnętrznej, Analiz i Statystyki,

c) Dział Zamówień Publicznych i Umów,

d) Koordynator ds. Utrzymania Obiektu (obsługa obiektu, kotłownia),

e) Dział Gospodarki Materiałowej,

f) Kuchnia,

g) Transport.

4. Głównemu Księgowemu podlega:

a) Dział Finansowo-Księgowy.

5. Naczelnej Pielęgniarce podlegają (w ramach nadzoru i koordynacji):

a) Pielęgniarki i Położne,

b) Centralna Sterylizatornia.

§ 20. 1. Zastępców Dyrektora zatrudnia Dyrektor Szpitala.

2. Jeżeli Dyrektorem Szpitala nie jest lekarz, to Zastępcę Dyrektora d/s lecznictwa zatrudnia się w drodze postępowania konkursowego ogłoszonego przez podmiot tworzący.

3. Głównego Księgowego zatrudnia Dyrektor Szpitala.

4. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy kierują powierzonym im zakresem spraw i działalnością podporządkowanych im komórek organizacyjnych.

5. Szczegółowy zakres działania wewnętrznych jednostek organizacyjnych, ich podporządkowanie służbowe, podział czynności i zakres odpowiedzialności pracowników, osób pełniących funkcje organizacyjne, są ustalane i zatwierdzane przez Dyrektora Szpitala.

Rozdział 6.
Zasady działalności finansowej i gospodarczej

§ 21. 1. Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Dąbrowa Górnicza oraz majątkiem własnym.

3. Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

4. Wniesienie majątku Szpitala lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, lub jego przekazanie stowarzyszeniu, które wykonuje działalność leczniczą, jest zabronione. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

§ 22. Gospodarka finansowa Szpitala opiera się na zasadach ustalonych w:

1) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

2) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)

3) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

§ 23. Szpital może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2) z wydzielonej działalności gospodarczej wymienionej w § 6 ust. 4 niniejszego statutu;

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

4) na cele i na zasadach określonych w przepisach § 22;

5) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

§ 24. Szpital może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;

2) remonty;

3) inne niż określone w pkt. 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) realizację programów wieloletnich;

6) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

§ 25. 1. Wartość majątku Szpitala określają:

a) fundusz założycielski,

b) fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 26. 1. Podstawę gospodarki finansowej Szpitala stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora Szpitala.

2. Rokiem obrachunkowym Szpitala dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dla celów podatkowych jest rok kalendarzowy.

§ 27. 1. Sprawozdanie finansowe Szpitala podlega weryfikacji sprawdzającej jego rzetelność i prawidłowość stosownie do obowiązujących przepisów. Wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe dokonuje Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej.

2. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Szpitala w rozumieniu ustawy o rachunkowości

(t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) jest Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej.

3. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Szpitala jest Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej.

§ 28. Szpital decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 29. 1. Statut Szpitala nadaje Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej w drodze uchwały.

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym w ust. 1.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Statutu Szpitala Specjalistycznego
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13

Wykaz jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych wykonujących

Ogólna liczba łóżek – 428

I. Jednostki organizacyjne:

1. Szpital

2. Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna

3. Dział Diagnostyki Medycznej

4. Zakład Rehabilitacji

5. Zakład Psychiatrii Dziennej

II. Komórki organizacyjne :

w tym

ogólna liczba łóżek w oddziale

łóżka intensywnej opieki medycznej

łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego

1. Oddział nefrologii i dializoterapii

18

2

-

2. Oddział wewnętrzny

76

6

-

3. Oddział chirurgii ogólnej

30

2

-

4. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

35

2

-

5. Oddział otolaryngologiczny

12

2

-

6. Oddział okulistyczny

18

2

-

7. Oddział neurologiczny

24

2

-

8. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

8

8

-

9. Oddział położniczo-ginekologiczny

35

2

-

10. Oddział noworodkowy – typu rooming

30 miejsc dla noworodków
(nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek) w tym:
- 24 łóżek dla noworodków
- 6 inkubatorów

-

-

11. Oddział pediatryczny z pododdziałem niemowlęcym

25

2

-

12. Oddział psychiatryczny
ul. Krasińskiego 43

60

4

-

13. Oddział dzienny psychiatryczny
ul. Krasińskiego 43

10 miejsc dziennych (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

-

14. Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

3
5 stanowisk (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

2

-

15. Stacja dializ

14 stanowisk dializacyjnych (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

-

16. Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej

20

2

-

17. Odział onkologii klinicznej

24

2

-

18. Oddział udarowy

20

6

-

19. Oddział rehabilitacji neurologicznej

20

2

-

20. Zespół chirurgii jednego dnia w dziedzinach:
- okulistyki
- otolaryngologii
- chirurgii urazowo-ortopedycznej
- chirurgii ogólnej
- ginekologii
- urologii

8 miejsc
(nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

-

21. Blok operacyjny
22. Gabinet fizykoterapii
23. Gabinet hydroterapii
24. Gabinet masażu
25. Sala gimnastyczna
26. Pracownia EEG
27. Pracownia endoskopii
28. Pracownia cytologii
29. Pracownia audiometrii
30. Pracownia spirometrii
31. Pracownia angiografii fluorosceinowej
32. Pracownia ultrasonografia oka
33. Pracownia USG
34. Pracownia RTG
35. Pracownia mammografii
36. Poradnia nefrologiczna
37. Poradnia proktologiczna
38. Poradnia gastroenterologiczna
39. Poradnia hematologiczna
40. Poradnia onkologiczna
41. Poradnia chorób tarczycy
42. Poradnia chorób piersi
43. Poradnia rehabilitacyjna i rehabilitacji dziecięcej /w zakładzie rehabilitacji/
44. Poradnia neurologiczna
45. Poradnia ginekologiczno-położnicza
46. Poradnia otolaryngologiczna
47. Poradnia okulistyczna
48. Poradnia chirurgii ogólnej
49. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
50. Poradnia patologii i kontroli rozwoju noworodka
51. Poradnia diabetologiczna
52. Poradnia anestezjologiczna
53. Poradnia psychiatryczna – ul. Krasińskiego 43
54. Poradnia wad postawy
55. Poradnia pulmonologii dziecięcej
56. Poradnia alergologii dziecięcej
57. Poradnia preluksacyjna
58. Poradnia sportowo-lekarska i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży
59. Dział Medycyny Pracy
60. Apteka Szpitalna
61. Centralna Sterylizatornia
62. Prosektorium
63. Podstawowa opieka zdrowotna - świadczenia zdrowotne w zakresie:
a. nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
b. nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
c. transportu sanitarnego.
64. Izba Przyjęć.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »