| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi,

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.), do wysokości 180% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w przepisie art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

§ 2. Określić warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.), jeżeli dochód osób samotnie gospodarujących lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, o którym mowa w § 1 uchwały, według poniższej tabeli:

Lp.

Dochód na osobę w rodzinie w % ustalony w stosunku do kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu posiłku

1

Powyżej kryterium do 220%

50%

2

Powyżej 220%

100%

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVI/280/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »