| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Pawonków

z dnia 20 kwietnia 2012r.

do Porozumienia zawartego w dniu 3 sierpnia 2011 roku

pomiędzy:  

Gminą Lubliniec zwaną dalej "Miastem" reprezentowanym przez Edwarda Maniurę - Burmistrza Miasta Lublińca  
a  

Gminą Pawonków zwaną dalej "Gminą" reprezentowaną przez Henryka Swobodę – Wójta Gminy Pawonków  

§   1.   W Porozumieniu, o   którym mowa w   tytule aneksu Strony dokonują nastepujących zmian:  

1)   § 3.  

a)   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

§ 3.1. Gmina zobowiązuje się do przekazywania dotacji na pokrycie części kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Pawonków z   ŚDS w   wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) miesięcznie, niezależnie od ilości mieszkańców Gminy, które nabyły prawo do korzystania z   usług ŚDS. ,

b)   ust.3. otrzymuje brzmienie:  

§ 3.3. Ustalona kwota dotacji przekazywana będzie przez Gminę na rachunek Urzędu Miejskiego w   Lublińcu: ING BSK S.A. O/ Częstochowa 33105011421000000500966783 w   terminie do 10-tego każdego miesiąca. ;

2)   § 4.  

a)   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

§ 4.1. Zmiany wysokości odpłatności mogą być dokonywane od 1   stycznia roku budżetowego.W takim przypadku, Miasto zobowiązane jest przesłać Gminie do 25 października roku poprzedzającego wprowadzenie zmian, pisemną informację obejmującą ustalenie wysokości dotacji w   roku następnym, w   celu zabezpieczenia w   budżecie Gminy niezbędnych środków finansowych. ,

b)   ust. 2. otrzymuje brzmienie:  

§ 4.2. W   terminie do 31 stycznia każdego kolejnego roku, Miasto zobowiązuje się do przedstawienia Gminie, rozliczenia pod względem rzeczowym i   finansowym realizacji zadania za rok poprzedni. Niewykorzystaną część dotacji Miasto zwróci na rachunek Gminy w   terminie do 31 stycznia każdego kolejnego roku, następującego po roku realizacji zadania. ;

3)   § 6.  

a)   ust. 3. otrzymuje brzmienie:  

§ 6.3.Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem, a   także ze skutkiem natychmiastowym, w   przypadku nie podpisania aneksu do niniejszego Porozumienia. .

§   2.   Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§   5.   Aneks podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Wójt  


mgr inż.   Henryk   Swoboda

Burmistrz  


Edward   Maniura

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »