| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Częstochowa; Zarządu Powiatu Częstochowskiego

z dnia 27 kwietnia 2012r.

do porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Częstochowie w sprawie realizowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 15 części zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

zawarty w   Częstochowie pomiędzy:  

 

Miastem Częstochowa reprezentowanym przez:  

Jarosława Marszałka - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy  

a   Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przez:  

Andrzeja Kwapisza - Starostę Częstochowskiego  

Henryka Kasiurę - Członka Zarządu  

o następujacej treści:  

§   1.   Strony wprowadzają zmianę w   zawartym porozumieniu polegającą na zmianie w   § 2   ust.2, który otrzymuje brzmienie:  

"Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań określonych w   § 1   ust.3, według załącznika nr 1   do aneksu nr 7   do porozumienia wynosi w   2012 roku   130.000,00     (słownie:sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i   będzie ustalana corocznie w   formie aneksu do porozumienia".  

§   2.   Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks zostanie opublikowany w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Aneks sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron a   piąty egzemplarz dla Powiatowego Urzędu Pracy w   Częstochowie.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Jarosław   Marszałek

Starosta Częstochowski  


Andrzej   Kwapisz


Członek Zarządu  


Henryk   Kasiura

 


Załącznik do Aneksu Nr 7
Prezydenta Miasta Częstochowy i Zarządu Powiatu w Częstochowie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Załącznik nr 1   do aneksu nr 7   z dnia 27 kwietnia 2012r. do porozumienia z   dnia 2   kwietnia 2008 r. zawartego pomiędzy Miastem Częstochowa a   Powiatem Częstochowskim  

 

Lp.  

Zadania  

Plan wg Uchwały Nr XIII/102/2012 Rady Powiatu w   Częstochowie z   dnia 29 marca 2012 r.  

1  

Środki finansowe na zadania z   zakresu rehabilitacji zawodowej  

130.000  

1.1  

finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i   nie pozostających w   zatrudnieniu art.11  

21.000  

1.2  

przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działaności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a  

46.000  

1.3  

dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego art.13  

3.000  

1.4  

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń lub nabycie urządzeń w   związku z   przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy oraz rozpoznanie przez służby medycyny potrzeb art.26  

0  

1.5  

zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w   pracy art. 26d  

0  

1.6  

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26e  

60.000  

1.7  

finansowanie kosztów szkolenia i   przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 40  

0  

1.8  

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41  

0  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »