| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/306/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do kosztów poniesionych na inwestycje termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 403 ust. 4 pkt 1a, ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400a ust.1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

2. Dotacje są udzielane z budżetu Miasta Chorzów w celu dofinansowania inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

3. Inwestycje, o których mowa w ust.2 mają na celu zmniejszenie ilości zanieczyszceń pochodzących ze spalania paliw emitowanych do powietrza atmosferycznego.

4. Prace termomodernizacyjne obejmują:

1) wymianę źródeł ciepła,

2) wykonanie instalacji kolektorów słonecznych.

5. Dotacja celowa może być udzielona tylko osobie fizycznej będącej właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na terenie Miasta Chorzów, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały Inwestorem.

6. Dotacja celowa udzielana będzie ze środków pochodzących z pożyczki udzielanej Miastu Chorzów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Chorzów”, zwanego w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały Programem.

§ 2.

Warunkiem udzielenia dotacji na prace związane z wymianą źródła ciepła jest posiadanie przez Inwestora starego, niskowydajnego i nieekologicznego źródła ciepła.

§ 3.

1. Warunkiem uzyskania dotacji na prace termomodernizacyjne jest złożenie przez Inwestora w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chorzowie lub w wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Chorzów punkcie na terenie miasta, wniosku o udział w Programie.

2. Zarejestrowane wnioski o udział w Programie realizowane będą według kolejności ich wpływu.

3. W przypadku zmiany zadeklarowanego terminu realizacji określonych we wniosku prac termomodernizacyjnych Inwestor zostanie przesunięty na koniec listy uczestników Programu.

4. Inwestor zobowiązany jest umożliwić weryfikację danych zawartych we wniosku.

5. Dotacja będzie udzielana do czasu wyczerpania środków, o których mowa § 1 ust.6.

§ 4.

1. Inwestor zakwalifikowany do udziału w Programie powierza wykonanie prac termomodernizacyjnych firmie wykonawczej zwanej dalej Wykonawcą.

2. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy zgodnie z obowiązującym prawem w taki sposób aby zakres prac ujętych w kosztorysie gwarantował wykonanie tych prac w sposób oszczędny i efektywny.

3. Po weryfikacji kosztorysu i spełnieniu wymagań formalnych związanych z zamierzonymi pracami termomodernizacyjnymi, Inwestor zawiera umowę z Wykonawcą i z Miastem Chorzów.

4. Umowa na wykonanie prac termomodernizacyjnych, o której mowa ust.3 powinna określać w szczególności zakres rzeczowy, czas realizacji, wysokość przyznanej dotacji, wysokość wkładu własnego Inwestora, tryb, termin i formę rozliczeń między stronami umowy.

§ 5.

1. Wysokość dotacji może wynosić maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych wykonanych prac termomodernizacyjnych, jednak nie więcej niż kwota określona regulaminem, o którym mowa w §7 niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji będzie ustalana na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres kosztów kwalifikowanych, których rodzaj będzie zgodny z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

3. Udzielenie dotacji z budżetu Miasta Chorzów następuje na podstawie umowy o której mowa w § 4 ust.3 i 4, po końcowym odbiorze prac termomodernizacyjnych i przedłożeniu faktur za wykonane prace przez Inwestora.

4. Rozliczenia dotacji dokonuje Prezydent Miasta Chorzów. Dotacja celowa dla Inwestora wypłacana będzie bezpośrednio na konto Wykonawcy prac termomodernizacyjnych.

5. Prezydent Miasta Chorzów po rozliczeniu dotacji, przekazuje Inwestorowi oryginały faktur.

§ 6.

1. Inwestor zwróci uzyskaną dotację w pełnej wysokości wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dnia uzyskania dotacji na prace termomodernizacyjne instalacje, o których mowa w § 1 ust.4 pkt 1 lub 2 zostaną usunięte lub gdy w okresie do 5 lat od dnia uzsykania dotacji na prace termomodernizacyjne zostanie zamontowane drugie źródło ciepła.

2. Inwestor zwróci dotację w pełnej wysokości wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dnia uzyskania dotacji na prace termomodernizacyjne urządzenia i instalacje, na które została udzielona dotacja, będą przez niego używane niezgodnie z zaleceniami producenta.

3. Inwestor jest zobowiązany do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadamiania, kontroli w zakresie objętym umową.

4. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o udział w Programie lub niedopełnienie warunków umowy, o której mowa w § 4 ust.3 i 4 niniejszej uchwały, spowoduje wykluczenie Inwestora z listy uczestników Programu.

§ 7.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w “Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Chorzów" określi regulamin wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »