| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 403 ust. 2   i 5   w związku z   art. 400a ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U   z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) Rada Gminy Chybie uchwala :  

§   1.   Ustala się zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych.  

§   2.   Zasady, o   których mowa w   § 1   stanowią załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Osoby fizyczne, które wykonały przyłączenia kanalizacyjne przed wejściem w   życie niniejszej uchwały mogą ubiegać się o   uzyskanie dofinansowania w   niej określonego, z   zastrzeżeniem, iż złożą wniosek w   ciągu 30 dni od rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków, określonego zgodnie z   § 6   załącznika do uchwały. W   takim przypadku zasady określone w   załączniku do uchwały stosuje się odpowiednio, przy czym wysokość dotacji wynosi 40% kosztów przyłączenia, jednak nie więcej niż 400,-zł.  

§   4.   W roku 2012 wnioski o   dotację przyjmowane są od dnia przypadającego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 


Załącznik  
do uchwały Nr XVI/109/2012  
Rady Gminy Chybie  
z dnia 24 kwietnia 2012  

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w   ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w   gminie Chybie”.  

§   2.   O dotację może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Chybie, w   której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie, zwana dalej wnioskodawcą.  

Rozdział 2.
Wysokość dotacji  

§   3.   Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłączenia kanalizacyjnego wynosi :  

1)   40% kosztów przyłączenia, jednak nie więcej niż 400,-zł (słownie : czterysta złotych) - w   przypadku wnioskodawców, którzy złożą wniosek w   ciągu 30 dni,  

2)   30% kosztów przyłączenia, jednak nie więcej niż 300,-zł (słownie : trzysta złotych) - w   przypadku wnioskodawców, którzy złożą wniosek w   ciągu 60 dni,  

3)   20% kosztów przyłączenia, jednak nie więcej niż 200,-zł (słownie : dwieście złotych) - w   przypadku wnioskodawców, którzy złożą wniosek w   ciągu 90 dni,  

od rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków, określonego zgodnie z   § 6.  

§   4.   Na koszt przyłączenia kanalizacyjnego mogą składać się koszty : zakupu materiałów, usługi wykonania przyłączenia, pomiarów geodezyjnych, nadzorów branżowych, odbioru technicznego przyłączenia przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z   o.o. z   siedzibą w   Ustroniu ul. Myśliwska 10 (WZC Sp. z   o.o.).  

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji  

§   5.   1.   Wnioskodawca ubiegający się o   dotację celową zobowiązany jest do złożenia w   siedzibie Urzędu Gminy Chybie wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych Zasad wraz z   wymaganymi załącznikami.  

2.   Załączniki, o   których mowa w   ust. 1   stanowią:  

1)   oświadczenie o   posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością,  

2)   stosowna umowa lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,  

3)   warunki techniczne wykonania przyłączenia wydane przez Gminę Chybie lub WZC Sp. z   o. o.,  

4)   szacunkowy koszt wykonania przyłączenia,  

5)   oświadczenie wnioskodawcy o   wykonaniu przyłączenia we własnym zakresie lub zleceniu wykonania.  

§   6.   Wnioski o   dotację przyjmowane są od dnia przypadającego po upływie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Gminy Chybie uchwały budżetowej na dany rok i   realizowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych w   budżecie Gminy Chybie na ten cel w   danym roku budżetowym.  

§   7.   Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę, w   określonym terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.  

§   8.   Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą Chybie a   wnioskodawcą umowy o   udzielenie dotacji celowej.  

§   9.   Umowa o   udzielenie dotacji celowej określa w   szczególności:  

1)   przeznaczenie dotacji, tj. nazwa i   opis zakresu rzeczowego zadania,  

2)   sposób obliczenia dotacji,  

3)   termin wykonania oraz termin i   sposób rozliczenia zadania objętego dotacją, nie dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy, w   której dotacja została udzielona,  

4)   termin rozliczenia dotacji,  

5)   sposób i   termin przekazania dotacji.  

§   10.   Wnioskodawca informowany jest o   pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i   terminie podpisania umowy lub o   negatywnym rozpatrzeniu wniosku na piśmie, w   terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.  

§   11.   Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy w   danym roku kalendarzowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w   następnym roku budżetowym, o   ile Gmina będzie dysponowała środkami na ten cel.  

§   12.   Warunkiem uzyskania dotacji jest nieposiadanie względem Gminy zaległości z   tytułu podatków i   opłat oraz innych danin publicznych, a   także zaległości o   charakterze cywilnoprawnym.  

Rozdział 4.
Sposób rozliczenia dotacji  

§   13.   Warunkiem wypłaty i   rozliczenia dotacji jest przedłożenie przez wnioskodawcę w   ustalonym w   umowie o   udzielenie dotacji terminie, dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót , tj.:  

1)   protokół odbioru technicznego wykonanego przyłączenia,  

2)   umowa na odbiór nieczystości ciekłych z   WZC Sp. z   o. o.  

3)   oryginały rachunków lub faktur VAT obciążających wnioskodawcę obejmujących koszty podlegające dotacji,  

4)   oświadczenie o   likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szambo).  

§   14.   1.   Po dostarczeniu przez wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji, sporządzony zostanie protokół rozliczenia udzielonej dotacji. Kopię protokołu rozliczenia otrzymuje wnioskodawca.  

2.   Protokół rozliczenia dotacji jest podstawą do wypłaty dotacji wnioskodawcy.  

§   15.   Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w   umowie o   dotację w   przypadku:  

1)   wystąpienia okoliczności określonych w   art. 251 i   252 ustawy z   27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.);  

2)   zaprzestania korzystania z   przyłączenia kanalizacyjnego (rozwiązania umowy na odbiór nieczystości ciekłych), na którego budowę została udzielona dotacja.  

§   16.   Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli Wójta Gminy Chybie.  

§   17.   Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji, w   tym korzystania z   przyłączenia kanalizacyjnego, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   18.   Wzory wniosków o   udzielenie dotacji dostępne są w   Urzędzie Gminy w   Chybiu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

§   19.   Informację o   terminach składania wniosków o   udzielenie dotacji Wójt Gminy Chybie ogłasza na tablicy ogłoszeń, w   prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

Załącznik do Uchwały Nr XVI/109/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do „Zasad udzielenia osobom  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »