| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/223/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 kwietnia 2012r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Burmistrza Miasta Skoczowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit. g ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) Rada Miejska Skoczowa uchwala:  

§   1.   W celu umożliwienia przekazywania mienia komunalnego, odpowiadającego zakresom działania spółek z   udziałem Gminy Skoczów, upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:  

1.   wnoszenia do spółek prawa handlowego, w   zamian za obejmowane udziały i   akcje, wkładów pieniężnych w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Gminy Skoczów na dany rok budżetowy,  

2.   wnoszenia do spółek prawa handlowego, w   zamian za obejmowane udziały i   akcje, wkładów niepieniężnych (aportów), z   zastrzeżeniem określonym w   § 2.  

§   2.   Wniesienie wkładu niepieniężnego w   celu pokrycia udziałów w   spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia. Można odstąpić od wyceny w   przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty w   okresie nie dłuższym niż dwa lata przed wniesieniem aportu. W   takim przypadku oszacowania wartości dokonuje się na podstawie rachunku, faktury lub innych dokumentów pozwalających ustalić wartość poniesionych nakładów.  

§   3.   1.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do cofania udziałów lub akcji w   spółkach.  

2.   Cofanie udziałów lub akcji następuje wyłącznie w   drodze ich umorzenia, zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z   późn. zm.).  

§   4.   1.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do zbywania udziałów lub akcji Gminy Skoczów w   spółkach prawa handlowego.  

2.   Przed zaoferowaniem do zbycia i   udziałów i   akcji w   spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i   ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i   perspektyw jej rozwoju.  

3.   Udziały mogą być zbywane w   trybie:  

1)   oferty ogłoszonej publicznie,  

2)   przetargu publicznego,  

3)   rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań.  

4.   Wyboru trybu zbycia dokonuje Burmistrz Miasta Skoczowa.  

§   5.   O każdorazowym zamiarze objęcia, cofnięcia albo zbycia udziałów lub akcji Burmistrz Miasta Skoczowa informuje Radę Miejską Skoczowa na bieżąco.Raz w   roku Burmistrz w   terminie do 30 marca za rok poprzedni składa informację zawierającą w   szczególności dane o   ilości oraz wartości objętych, cofniętych lub zbytych udziałów lub akcji w   spółkach.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »