| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.166.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu

w sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm. ), art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362, z   późn. zm. ) – na wniosek Burmistrza Strumienia   – Rada Miejska w   Strumieniu  

u c h w   a l a:  

§   1.   Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXV/187/2004 Rady Miejskiej w   Strumieniu z   dnia 30 września 2004 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Czesław   Greń

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX.166.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2012 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Strumieniu, zwany dalej MOPS jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako jednostka budżetowa Gminy Strumień, utworzoną w   celu realizacji zadań Gminy Strumień w   zakresie zadań własnych i   zadań zleconych gminie z   zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań przewidzianych innymi przepisami do realizacji przez jednostki pomocy społecznej.  

2.   Siedziba MOPS mieści się w   Strumieniu w   części budynku przy ul. 1   Maja 18.  

3.   MOPS obejmuje swoim zasięgiem działania teren Gminy Strumień.  

4.   Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Burmistrz Strumienia.  

§   2.   1.   MOPS działa na podstawie obowiązujących przepisów, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.);  

2)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362, z   późn. zm.);  

3)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz. 992, z   późn. zm.);  

4)   ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z   2009 r. Nr 1, poz. 7, z   późn. zm.);  

5)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z   późn. zm.);  

6)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z   późn. zm.);  

7)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887);  

8)   innych ustaw określających zadania w   zakresie pomocy społecznej;  

9)   niniejszego Statutu.  

Rozdział 2.
Zadania i   cele  

§   3.   Celem działalności MOPS jest w   szczególności:  

1)   współtworzenie lokalnej polityki społecznej w   Gminie;  

2)   wspieranie osób i   rodzin w   wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i   umożliwienie im życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka;  

3)   doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;  

4)   zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i   rodziny nie są w   stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i   możliwości.  

§   4.   MOPS realizuje:  

1)   zadania w   zakresie pomocy społecznej:  

a)   zadania własne gminy o   charakterze obowiązkowym:  

-   opracowanie i   realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,  

-   przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w   oparciu o   analizę lokalnej sytuacji społecznej i   demograficznej,  

-   udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków okresowych,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w   wyniku zdarzenie losowego,  

-   przyznawanie zasiłków celowych w   formie biletu kredytowanego,  

-   opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i   zdrowotne za osobę, która rezygnuje z   zatrudnienia w   związku z   koniecznością sprawowanie bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem,  

-   praca socjalna,  

-   organizowanie i   świadczenie usług opiekuńczych, w   tym specjalistycznych, w   miejscu zamieszkania, z   wyłączenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi,  

-   tworzenie gminnego systemu profilaktyki i   opieki nad dzieckiem i   rodziną,  

-   dożywianie dzieci,  

-   sprawienie pogrzebu, w   tym bezdomnym,  

-   kierowanie do domu pomocy społecznej i   ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w   tym domu,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków stałych,  

-   pomoc osobom mającym trudności w   przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z   zakładu karnego,  

-   opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotne określonych w   przepisach o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

-   sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w   wersji elektronicznej, z   zastosowaniem systemu informatycznego,  

b)   zadania własne gminy:  

-   przyznawanie i   wypłacanie specjalnych zasiłków celowych,  

-   przyznawanie i   wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w   formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w   naturze,  

-   prowadzenie i   zapewnienie miejsc w   ośrodkach wsparcia o   zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,  

-   podejmowanie innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb gminy, w   tym tworzenie i   realizacja programów osłonowych,  

-   reintegracja społeczna i   zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

-   współpraca z   powiatowym urzędem pracy,  

c)   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej i   realizowane przez gminę:  

-   organizowanie i   świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania dla osób z   zaburzeniami psychicznymi,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z   klęską żywiołową lub ekologiczną,  

-   realizacja wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych, a   także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych, a   także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;  

2)   zadania z   zakresu świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone gminie:  

-   prowadzenie postępowania w   sprawach,  

-   wydawanie i   realizacja decyzji;  

3)   zadań z   zakresu funduszu alimentacyjnego i   postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;  

4)   zadania z   zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów;  

5)   zadania z   zakresu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej innym osobom niż ubezpieczeni jako zadanie zlecone:  

-   prowadzenie postępowania w   sprawach,  

-   wydawania decyzji;  

6)   zadania z   zakresu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie:  

-   koordynacja w   opracowaniu i   realizacji gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie oraz ofiar przemocy w   rodzinie,  

-   prowadzenie poradnictwa i   interwencji w   zakresie przeciwdziałania przemocy w   rodzinie w   szczególności przez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i   wychowawczych kompetencji rodziców w   rodzinach zagrożonych przemocą w   rodzinie,  

-   zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w   rodzinie miejsc w   ośrodkach wsparcia,  

-   tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,  

-   odbieranie z   rodziny dziecka, którego życie lub zdrowie jest zagrożone i   umieszczanie go u   innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej;  

7)   zadania zakresu wspierania rodziny i   systemie pieczy zastępczej:  

-   opracowanie i   realizacja gminnego programu wspierania rodzin poprzez:  

-   diagnozę środowisk rodzinnych,  

-   wzmacnianie systemu norm i   wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego,  

-   zapobieganie dysfunkcyjności rodziny,  

-   objęcie rodzin dysfunkcyjnych pomocą i   profilaktyką.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie  

§   5.   1.   MOPS kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.  

2.   Kierownika zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Strumienia.  

3.   Kierownik MOPS wykonuje czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnionych w   MOPS.  

4.   Prawa i   obowiązki pracowników zatrudnionych w   MOPS regulują w   szczególności przepisy ustawy o   pracownikach samorządowych.  

5.   Kierownik MOPS odpowiada za realizację przypisanych MOPS zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo-rzeczowych.  

6.   Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z   działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w   zakresie pomocy społecznej.  

7.   Szczegółową strukturę organizacyjną MOPS ustala Kierownik MOPS w   regulaminie organizacyjnym.  

Rozdział 4.
Mienie MOPS  

§   6.   1.   MOPS gospodaruje wydzielonym majątkiem, stanowiącym część mienia komunalnego, zapewnia jego ochronę i   zarządza nim zgodnie z   przeznaczeniem.  

2.   Wartość majątku MOPS określają księgi inwentarzowe.  

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa  

§   7.   1.   MOPS jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o   finansach publicznych.  

2.   Środki finansowe na realizację zadań i   prowadzenie MOPS zapewniają:  

-   Wojewoda Śląski na realizację zadań zleconych,  

-   Rada Miejska w   Strumieniu na realizację zadań własnych.  

3.   MOPS posiada odrębny rachunek bankowy.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   8.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »