| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.166.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu

w sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm. ), art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362, z   późn. zm. ) – na wniosek Burmistrza Strumienia   – Rada Miejska w   Strumieniu  

u c h w   a l a:  

§   1.   Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXV/187/2004 Rady Miejskiej w   Strumieniu z   dnia 30 września 2004 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Czesław   Greń

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX.166.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2012 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Strumieniu, zwany dalej MOPS jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako jednostka budżetowa Gminy Strumień, utworzoną w   celu realizacji zadań Gminy Strumień w   zakresie zadań własnych i   zadań zleconych gminie z   zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań przewidzianych innymi przepisami do realizacji przez jednostki pomocy społecznej.  

2.   Siedziba MOPS mieści się w   Strumieniu w   części budynku przy ul. 1   Maja 18.  

3.   MOPS obejmuje swoim zasięgiem działania teren Gminy Strumień.  

4.   Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Burmistrz Strumienia.  

§   2.   1.   MOPS działa na podstawie obowiązujących przepisów, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.);  

2)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362, z   późn. zm.);  

3)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz. 992, z   późn. zm.);  

4)   ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z   2009 r. Nr 1, poz. 7, z   późn. zm.);  

5)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z   późn. zm.);  

6)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z   późn. zm.);  

7)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887);  

8)   innych ustaw określających zadania w   zakresie pomocy społecznej;  

9)   niniejszego Statutu.  

Rozdział 2.
Zadania i   cele  

§   3.   Celem działalności MOPS jest w   szczególności:  

1)   współtworzenie lokalnej polityki społecznej w   Gminie;  

2)   wspieranie osób i   rodzin w   wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i   umożliwienie im życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka;  

3)   doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;  

4)   zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i   rodziny nie są w   stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i   możliwości.  

§   4.   MOPS realizuje:  

1)   zadania w   zakresie pomocy społecznej:  

a)   zadania własne gminy o   charakterze obowiązkowym:  

-   opracowanie i   realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,  

-   przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w   oparciu o   analizę lokalnej sytuacji społecznej i   demograficznej,  

-   udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków okresowych,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w   wyniku zdarzenie losowego,  

-   przyznawanie zasiłków celowych w   formie biletu kredytowanego,  

-   opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i   zdrowotne za osobę, która rezygnuje z   zatrudnienia w   związku z   koniecznością sprawowanie bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem,  

-   praca socjalna,  

-   organizowanie i   świadczenie usług opiekuńczych, w   tym specjalistycznych, w   miejscu zamieszkania, z   wyłączenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi,  

-   tworzenie gminnego systemu profilaktyki i   opieki nad dzieckiem i   rodziną,  

-   dożywianie dzieci,  

-   sprawienie pogrzebu, w   tym bezdomnym,  

-   kierowanie do domu pomocy społecznej i   ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w   tym domu,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków stałych,  

-   pomoc osobom mającym trudności w   przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z   zakładu karnego,  

-   opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotne określonych w   przepisach o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

-   sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w   wersji elektronicznej, z   zastosowaniem systemu informatycznego,  

b)   zadania własne gminy:  

-   przyznawanie i   wypłacanie specjalnych zasiłków celowych,  

-   przyznawanie i   wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w   formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w   naturze,  

-   prowadzenie i   zapewnienie miejsc w   ośrodkach wsparcia o   zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,  

-   podejmowanie innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb gminy, w   tym tworzenie i   realizacja programów osłonowych,  

-   reintegracja społeczna i   zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

-   współpraca z   powiatowym urzędem pracy,  

c)   zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej i   realizowane przez gminę:  

-   organizowanie i   świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania dla osób z   zaburzeniami psychicznymi,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z   klęską żywiołową lub ekologiczną,  

-   realizacja wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych, a   także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,  

-   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych, a   także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;  

2)   zadania z   zakresu świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone gminie:  

-   prowadzenie postępowania w   sprawach,  

-   wydawanie i   realizacja decyzji;  

3)   zadań z   zakresu funduszu alimentacyjnego i   postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;  

4)   zadania z   zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów;  

5)   zadania z   zakresu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej innym osobom niż ubezpieczeni jako zadanie zlecone:  

-   prowadzenie postępowania w   sprawach,  

-   wydawania decyzji;  

6)   zadania z   zakresu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie:  

-   koordynacja w   opracowaniu i   realizacji gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie oraz ofiar przemocy w   rodzinie,  

-   prowadzenie poradnictwa i   interwencji w   zakresie przeciwdziałania przemocy w   rodzinie w   szczególności przez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i   wychowawczych kompetencji rodziców w   rodzinach zagrożonych przemocą w   rodzinie,  

-   zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w   rodzinie miejsc w   ośrodkach wsparcia,  

-   tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,  

-   odbieranie z   rodziny dziecka, którego życie lub zdrowie jest zagrożone i   umieszczanie go u   innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej;  

7)   zadania zakresu wspierania rodziny i   systemie pieczy zastępczej:  

-   opracowanie i   realizacja gminnego programu wspierania rodzin poprzez:  

-   diagnozę środowisk rodzinnych,  

-   wzmacnianie systemu norm i   wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego,  

-   zapobieganie dysfunkcyjności rodziny,  

-   objęcie rodzin dysfunkcyjnych pomocą i   profilaktyką.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie  

§   5.   1.   MOPS kieruje i   reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.  

2.   Kierownika zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Strumienia.  

3.   Kierownik MOPS wykonuje czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnionych w   MOPS.  

4.   Prawa i   obowiązki pracowników zatrudnionych w   MOPS regulują w   szczególności przepisy ustawy o   pracownikach samorządowych.  

5.   Kierownik MOPS odpowiada za realizację przypisanych MOPS zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo-rzeczowych.  

6.   Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z   działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w   zakresie pomocy społecznej.  

7.   Szczegółową strukturę organizacyjną MOPS ustala Kierownik MOPS w   regulaminie organizacyjnym.  

Rozdział 4.
Mienie MOPS  

§   6.   1.   MOPS gospodaruje wydzielonym majątkiem, stanowiącym część mienia komunalnego, zapewnia jego ochronę i   zarządza nim zgodnie z   przeznaczeniem.  

2.   Wartość majątku MOPS określają księgi inwentarzowe.  

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa  

§   7.   1.   MOPS jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o   finansach publicznych.  

2.   Środki finansowe na realizację zadań i   prowadzenie MOPS zapewniają:  

-   Wojewoda Śląski na realizację zadań zleconych,  

-   Rada Miejska w   Strumieniu na realizację zadań własnych.  

3.   MOPS posiada odrębny rachunek bankowy.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   8.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »