| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 346/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 6   ust. 1   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 roku o   gospodarce komunalnej (jt. Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W Statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Częstochowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 145/XII/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 28 czerwca 2007 roku w   sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Częstochowie, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i   Rekreacji w   Częstochowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

2)   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (jt. Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 236),  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

4)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z   późniejszymi zmianami),  

5)   ustawy z   dnia 26 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późniejszymi zmianami).  

6)   rozporządzenia Ministra Finansów z   dnia 7   grudnia 2010 roku w   sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i   samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),  

7)   zarządzenia Nr 3/79 Prezydenta Miasta Częstochowy z   dnia 30 stycznia 1979 r. w   sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji,  

8)   niniejszego Statutu,  

9)   innych obowiązujących przepisów prawa.”;  

2)   § 2   ust. 1   otrzymuje nowe brzmienie:  

„1. Ośrodek jest samorządowym zakładem budżetowym i   podlega Prezydentowi Miasta Częstochowy.”,  

3)   § 4   otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 4. Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o   charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w   zakresie sportu, rekreacji i   turystyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:  

1)   udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i   rekreacyjną na rzecz:  

a)   klubów i   związków sportowych,  

b)   organizacji kultury fizycznej,  

c)   innych organizacji i   stowarzyszeń,  

d)   osób fizycznych,  

e)   innych osób prawnych,  

2)   organizowanie imprez z   zakresu kultury fizycznej i   turystyki.”,  

4)   Dotychczasowe numery paragrafów: od 5   do 17 otrzymują odpowiednio numerację: od 6   do 18.  

5)   Dopisuje się nowy § 5   w brzmieniu:  

„§ 5. Ośrodek prowadzi w   ramach usług komunalnych działalność gospodarczą celem uzyskania środków na pokrycie kosztów utrzymania swojej działalności i   funkcjonowania zgodnie z   celami statutowymi, w   szczególności poprzez:  

1)   prowadzenie działalności usługowej,  

2)   organizowanie imprez: sportowych, rekreacyjnych i   turystycznych,  

3)   prowadzenie działalności promującej kulturę fizyczną i   turystykę,  

4)   prowadzenie wypożyczalni sprzętu: sportowego, rekreacyjnego i   turystycznego,  

5)   prowadzenie innej działalności zleconej lub podejmowanej z   własnej inicjatywy.”,  

6)   § 8   wg zmienionej numeracji otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 8. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka nadany przez Prezydenta Miasta Częstochowy.”,  

7)   § 10 ust. 1   wg zmienionej numeracji otrzymuje nowe brzmienie:  

„1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, będącym w   zarządzie Ośrodka. Wykaz obiektów użyteczności publicznej stanowiących bazę materialną Ośrodka zawiera załącznik do niniejszego Statutu.”  

8)   Zmianie ulega załącznik do Statutu i   otrzymuje nowe brzmienie jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

9)   Rozdział VI otrzymuje tytuł: „System kontroli zarządczej”  

10)   § 15 wg zmienionej numeracji otrzymuje nowe brzmienie:  

„1. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej w   Ośrodku.  

2.   Kontrola zarządcza jest realizowana z   zachowaniem Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszonych w   Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z   dnia 16 grudnia 2009 r., zgodnie z   Zarządzeniem Nr 559/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z   dnia 28 listopada 2011 r. w   sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w   gminnych i   powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją, oraz zgodnie z   innymi obowiązującymi przepisami prawa, w   tym wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora Ośrodka.”,  

11)   § 16 wg zmienionej numeracji otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 16. Prawa i   obowiązki pracowników określają:  

1)   Kodeks Pracy,  

2)   Ustawa z   dnia 21 listopada 2008 roku o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z   późniejszymi zmianami),  

3)   Rozporządzenie Rady Ministrów z   dnia 18 marca 2009 roku w   sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398 z   późniejszymi zmianami),  

4)   Inne obowiązujące przepisy prawa.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik do Uchwały Nr 346/XX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

346 20zal.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »