| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 346/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 6   ust. 1   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 roku o   gospodarce komunalnej (jt. Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W Statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Częstochowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 145/XII/2007 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 28 czerwca 2007 roku w   sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Częstochowie, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i   Rekreacji w   Częstochowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

2)   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (jt. Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 236),  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

4)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z   późniejszymi zmianami),  

5)   ustawy z   dnia 26 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późniejszymi zmianami).  

6)   rozporządzenia Ministra Finansów z   dnia 7   grudnia 2010 roku w   sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i   samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),  

7)   zarządzenia Nr 3/79 Prezydenta Miasta Częstochowy z   dnia 30 stycznia 1979 r. w   sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji,  

8)   niniejszego Statutu,  

9)   innych obowiązujących przepisów prawa.”;  

2)   § 2   ust. 1   otrzymuje nowe brzmienie:  

„1. Ośrodek jest samorządowym zakładem budżetowym i   podlega Prezydentowi Miasta Częstochowy.”,  

3)   § 4   otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 4. Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o   charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w   zakresie sportu, rekreacji i   turystyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:  

1)   udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i   rekreacyjną na rzecz:  

a)   klubów i   związków sportowych,  

b)   organizacji kultury fizycznej,  

c)   innych organizacji i   stowarzyszeń,  

d)   osób fizycznych,  

e)   innych osób prawnych,  

2)   organizowanie imprez z   zakresu kultury fizycznej i   turystyki.”,  

4)   Dotychczasowe numery paragrafów: od 5   do 17 otrzymują odpowiednio numerację: od 6   do 18.  

5)   Dopisuje się nowy § 5   w brzmieniu:  

„§ 5. Ośrodek prowadzi w   ramach usług komunalnych działalność gospodarczą celem uzyskania środków na pokrycie kosztów utrzymania swojej działalności i   funkcjonowania zgodnie z   celami statutowymi, w   szczególności poprzez:  

1)   prowadzenie działalności usługowej,  

2)   organizowanie imprez: sportowych, rekreacyjnych i   turystycznych,  

3)   prowadzenie działalności promującej kulturę fizyczną i   turystykę,  

4)   prowadzenie wypożyczalni sprzętu: sportowego, rekreacyjnego i   turystycznego,  

5)   prowadzenie innej działalności zleconej lub podejmowanej z   własnej inicjatywy.”,  

6)   § 8   wg zmienionej numeracji otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 8. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka nadany przez Prezydenta Miasta Częstochowy.”,  

7)   § 10 ust. 1   wg zmienionej numeracji otrzymuje nowe brzmienie:  

„1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, będącym w   zarządzie Ośrodka. Wykaz obiektów użyteczności publicznej stanowiących bazę materialną Ośrodka zawiera załącznik do niniejszego Statutu.”  

8)   Zmianie ulega załącznik do Statutu i   otrzymuje nowe brzmienie jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

9)   Rozdział VI otrzymuje tytuł: „System kontroli zarządczej”  

10)   § 15 wg zmienionej numeracji otrzymuje nowe brzmienie:  

„1. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej w   Ośrodku.  

2.   Kontrola zarządcza jest realizowana z   zachowaniem Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszonych w   Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z   dnia 16 grudnia 2009 r., zgodnie z   Zarządzeniem Nr 559/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z   dnia 28 listopada 2011 r. w   sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w   gminnych i   powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją, oraz zgodnie z   innymi obowiązującymi przepisami prawa, w   tym wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora Ośrodka.”,  

11)   § 16 wg zmienionej numeracji otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 16. Prawa i   obowiązki pracowników określają:  

1)   Kodeks Pracy,  

2)   Ustawa z   dnia 21 listopada 2008 roku o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z   późniejszymi zmianami),  

3)   Rozporządzenie Rady Ministrów z   dnia 18 marca 2009 roku w   sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398 z   późniejszymi zmianami),  

4)   Inne obowiązujące przepisy prawa.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik do Uchwały Nr 346/XX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

346 20zal.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »