| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 4 kwietnia 2012r.

w sprawie przekazania Miastu Żory realizacji niektórych zadań publicznych w zakresie współpracy na rzecz organizacji pozarządowych

§   1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój przekazuje, a   Miasto Żory przyjmuje do realizacji zadanie publiczne Miasta Jastrzębie-Zdrój z   zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 roku Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) polegającej na zapewnieniu tym organizacjom i   podmiotom:  

-   bieżącego poradnictwa w   Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych w   Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrzosowej 12A poprzez zapewnienie dostępu do specjalisty ds. ekonomii społecznej  
w wymiarze 1   etatu,  

-   dostępu do doradztwa z   zakresu marketingu, prawa i   księgowości,  

-   szkoleń, warsztatów, konferencji,  

-   innych form wsparcia.  

§   2.   Działalność określona w   § 1   będzie realizowana przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w   Żorach, które jest jednostką budżetową  Miasta Żory.  

§   3.   1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się do przekazania Miastu Żory dotacji celowej na realizację zadania określonego w   § 1, w   wysokości 128   537 zł. (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych), płatnych do 30 kwietnia każdego roku na rachunek bankowy Miasta Żory:  

1)   w roku 2012 w   kwocie 30   600 zł,  

2)   w roku 2013 w   kwocie 43   401 zł,  

3)   w roku 2014 w   kwocie 44   268 zł,  

4)   w roku 2015 w   kwocie 10   268 zł.  

2.   Dotacja celowa przekazana w   danym roku kalendarzowym musi zostać wykorzystana   do 31 grudnia tego roku.  

3.   Miasto Żory, w   terminie do 31 stycznia następnego roku rozliczy dotację przekazaną za poprzedni rok poprzez przedstawienie Miastu Jastrzębie-Zdrój dokumentów potwierdzających wysokość wydatków poniesionych przez Miasto Żory na realizację zadania, o   którym mowa  
w § 1.  

4.   Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi na rachunek bankowy Miasta Jastrzębie-Zdrój  
w terminie określonym w   ust. 1.  

5.   Miasto Jastrzębie-Zdrój na realizację zadania bezpłatnie udostępni pomieszczenia Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych z   siedzibą przy ul. Wrzosowej 12 A  
w Jastrzębiu-Zdroju wraz z   wyposażeniem oraz będzie pokrywać koszty związane  
z utrzymaniem Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.  

6.   Strony zgodnie potwierdzają, że Miasto Żory uzyskało ze środków zewnętrznych dotację  na realizację zadania wymienionego w   § 1   w okresie do 28.02.2015 r. i   w związku z   tym  Miasto Jastrzębie-Zdrój nie będzie uczestniczyło w   finansowaniu, o   którym mowa w   ust. 1, zaś Miasto Żory jest zwolnione z   obowiązków określonych w   ust. 2-4.  

§   4.   Miasto Jastrzębie-Zdrój zastrzega sobie prawo kontrolowania realizacji powierzonych zadań  
w szczególności poprzez bieżącą kontrolę wykonywanych zadań, żądanie informacji o   realizacji zadań, wgląd do dokumentacji związanej z   realizacją zadań.  

§   5.   1.   Porozumienie zawiera się na okres od 04.04.2012 do 28.02.2015.  

2.   Każda ze stron może wypowiedzieć pisemnie zawarte porozumienie z   zachowaniem 3   miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa z   końcem miesiąca kalendarzowego.  

3.   Miasto Jastrzębie-Zdrój zastrzega, iż Miasto Żory nie ma możliwości przekazania realizacji zadań innemu podmiotowi bez zgody Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o   finansach publicznych.  

§   7.   Wszelkie zmiany postanowień objętych porozumieniem wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

§   8.   Porozumienie zostało sporządzone w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa                   dla każdej ze stron, jeden dla celów ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   10.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

 

 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój  


Marian   Janecki

Prezydent Miasta Żory  


Waldemar   Socha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »