| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 4 kwietnia 2012r.

w sprawie przekazania Miastu Żory realizacji niektórych zadań publicznych w zakresie współpracy na rzecz organizacji pozarządowych

§   1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój przekazuje, a   Miasto Żory przyjmuje do realizacji zadanie publiczne Miasta Jastrzębie-Zdrój z   zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 roku Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) polegającej na zapewnieniu tym organizacjom i   podmiotom:  

-   bieżącego poradnictwa w   Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych w   Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrzosowej 12A poprzez zapewnienie dostępu do specjalisty ds. ekonomii społecznej  
w wymiarze 1   etatu,  

-   dostępu do doradztwa z   zakresu marketingu, prawa i   księgowości,  

-   szkoleń, warsztatów, konferencji,  

-   innych form wsparcia.  

§   2.   Działalność określona w   § 1   będzie realizowana przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych w   Żorach, które jest jednostką budżetową  Miasta Żory.  

§   3.   1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się do przekazania Miastu Żory dotacji celowej na realizację zadania określonego w   § 1, w   wysokości 128   537 zł. (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych), płatnych do 30 kwietnia każdego roku na rachunek bankowy Miasta Żory:  

1)   w roku 2012 w   kwocie 30   600 zł,  

2)   w roku 2013 w   kwocie 43   401 zł,  

3)   w roku 2014 w   kwocie 44   268 zł,  

4)   w roku 2015 w   kwocie 10   268 zł.  

2.   Dotacja celowa przekazana w   danym roku kalendarzowym musi zostać wykorzystana   do 31 grudnia tego roku.  

3.   Miasto Żory, w   terminie do 31 stycznia następnego roku rozliczy dotację przekazaną za poprzedni rok poprzez przedstawienie Miastu Jastrzębie-Zdrój dokumentów potwierdzających wysokość wydatków poniesionych przez Miasto Żory na realizację zadania, o   którym mowa  
w § 1.  

4.   Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi na rachunek bankowy Miasta Jastrzębie-Zdrój  
w terminie określonym w   ust. 1.  

5.   Miasto Jastrzębie-Zdrój na realizację zadania bezpłatnie udostępni pomieszczenia Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych z   siedzibą przy ul. Wrzosowej 12 A  
w Jastrzębiu-Zdroju wraz z   wyposażeniem oraz będzie pokrywać koszty związane  
z utrzymaniem Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.  

6.   Strony zgodnie potwierdzają, że Miasto Żory uzyskało ze środków zewnętrznych dotację  na realizację zadania wymienionego w   § 1   w okresie do 28.02.2015 r. i   w związku z   tym  Miasto Jastrzębie-Zdrój nie będzie uczestniczyło w   finansowaniu, o   którym mowa w   ust. 1, zaś Miasto Żory jest zwolnione z   obowiązków określonych w   ust. 2-4.  

§   4.   Miasto Jastrzębie-Zdrój zastrzega sobie prawo kontrolowania realizacji powierzonych zadań  
w szczególności poprzez bieżącą kontrolę wykonywanych zadań, żądanie informacji o   realizacji zadań, wgląd do dokumentacji związanej z   realizacją zadań.  

§   5.   1.   Porozumienie zawiera się na okres od 04.04.2012 do 28.02.2015.  

2.   Każda ze stron może wypowiedzieć pisemnie zawarte porozumienie z   zachowaniem 3   miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa z   końcem miesiąca kalendarzowego.  

3.   Miasto Jastrzębie-Zdrój zastrzega, iż Miasto Żory nie ma możliwości przekazania realizacji zadań innemu podmiotowi bez zgody Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o   finansach publicznych.  

§   7.   Wszelkie zmiany postanowień objętych porozumieniem wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

§   8.   Porozumienie zostało sporządzone w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa                   dla każdej ze stron, jeden dla celów ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   10.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

 

 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój  


Marian   Janecki

Prezydent Miasta Żory  


Waldemar   Socha

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »