| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/236/12 Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Zawierciańskiemu lub jego jednostkom podległym oraz o ich stosowaniu z urzędu, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z   2001 roku z   późn. zm.) i   art. 59 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.) -  

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się szczegółowe zasady, sposób i   tryb udzielania ulg w   spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi Zawierciańskiemu lub jego jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych, a   także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz o   ich stosowaniu z   urzędu, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a   także wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.  

2.   Postanowień uchwały nie stosuje się do należności przypadających powiatowi Zawierciańskiemu lub jego jednostkom podległym, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   porozumieniu, umowie – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli powiatowej jednostki organizacyjnej lub uprawnionego organu w   sprawie udzielania ulgi dotyczącej wierzytelności,  

2)   wierzytelności – rozumie się przez to należności pieniężne obejmujące należność główną, odsetki za zwłokę od należności głównej, lub kary umowne, koszty sądowe, egzekucyjne i   inne należności o   charakterze cywilnoprawnym, przy czym kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z   różnych tytułów nie ulegają sumowaniu,  

3)   dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczna, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej,  

4)   wierzycielu – rozumie się przez to powiat zawierciański oraz jego jednostki organizacyjne,  

5)   kompletnym wniosku – rozumie się przez to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i   ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy,  

6)   uldze – należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty wierzytelności,  

7)   jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne podległe powiatowi zawierciańskiemu.  

§   3.   1.   Do udzielania ulg w   spłacie wierzytelności uprawnieni są:  

1)   Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, jeżeli kwota wierzytelności przekracza 6.000,00 zł lub udzielenie ulgi dotyczy wierzytelności powstałych w   związku z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi zawierciańskiemu ustawami,  

2)   kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu zawierciańskiego, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 6.000,00 zł.  

2.   Kwotę należności, o   których mowa w   ust. 1   ustala się na dzień:  

1)   złożenia wniosku – w   przypadku postępowań prowadzonych na wniosek dłużnika,  

2)   udzielenia ulgi - w   przypadku postępowań prowadzonych z   urzędu.  

§   4.   1.   Można zastosować ulgę w   całości lub w   części, jeżeli ustalone w   toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że:  

1)   wierzytelność nie została zaspokojona w   toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, lub sąd odrzucił wniosek o   ogłoszeniu upadłości w   związku z   brakiem środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,  

2)   nie można ustalić dłużnika, dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za jego zobowiązania lub w   przypadku osób fizycznych pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo został wykreślony z   właściwego rejestru osób prawnych nie pozostawiając żadnego majątku, z   którego można by egzekwować wierzytelność, a   odpowiedzialność z   tytułu wierzytelności nie przechodzi z   mocy prawa na osoby trzecie,  

3)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, w   że postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów postępowania,  

4)   egzekucja okazała się bezskuteczna, mimo podejmowanych działań egzekucyjnych,  

5)   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji lub jej działalność została zakończona w   inny sposób przewidziany prawem, a   jej zobowiązania nie zostały przejęte lub nie przeszły z   mocy prawa na osoby trzecie,  

6)   zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.  

2.   Udzielenie ulgi w   formie umorzenia wierzytelności może nastąpić z   urzędu z   przyczyn określonych w   ust. 1   pkt 1, 2, 3, 4, 5, po przeprowadzeniu przez właściwy podmiot uprawniony do zastosowania ulgi postępowania w   celu wykazania zasadności udzielenia ulgi.  

3.   Podmiot ubiegający się o   zastosowanie ulgi składa organom wymienionym w   § 3   umotywowany wniosek wraz z   następującymi załącznikami:  

1)   aktualny dokument poświadczający wysokość dochodów uzyskanych przez osobę zainteresowaną i   osoby prowadzące wspólne z   nią gospodarstwo domowe (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc oraz roku poprzednim wraz z   informacją stanowiącą załącznik nr 1   do niniejszej uchwały,  

2)   aktualne załączniki, tj.:  

a)   zaświadczenie o   dochodach lub bilans za okres ostatnich 3   lat obrotowych,  

b)   rachunek zysków i   strat,  

c)   stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o   pomoc de minimis, zgodny z   wzorem określonym w   Rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. z   2010 r., Nr 53, poz. 311) - dotyczy podmiotów ubiegających się o   przyznanie pomocy de minimis,  

3)   wszystkie zaświadczenia o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenia o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenia o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie - dotyczy podmiotów ubiegających się o   przyznanie pomocy de minimis,  

4)   sprawozdania finansowe za okres 3   lat obrotowych, o   których mowa w   § 2   ust. 1   pkt 2   rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. z   2010 r., Nr 53, poz. 311) – dotyczy podmiotów ubiegających się o   przyznanie pomocy de minimis,  

5)   inne dokumenty potwierdzające wykazane we wniosku fakty.  

4.   Jeżeli złożone przez dłużnika dokumenty zawierają braki formalne lub wymagają uzupełnienia w   celu oceny istnienia przesłanki do zastosowania ulgi, dłużnik powiadamiany jest o   konieczności usunięcia braków w   określonym terminie z   pouczeniem, że nie wypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.  

5.   O braku przesłanek do zastosowania ulgi w   spłacie wierzytelności, a   także o   pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia podmiot uprawniony do zastosowania ulgi zawiadamia pisemnie dłużnika.  

6.   W przypadku gdy wierzytelność jest umarzana z   urzędu w   aktach sprawy winny znajdować się dowody, notatki, adnotacje oraz inne dokumenty umożliwiające merytoryczne i   ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.  

7.   Umowa, porozumienie lub wyrażone na piśmie jednostronne oświadczenie woli o   zastosowaniu ulgi złożone przez organ, o   którym mowa w   § 3   muszą być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z   przesłanek, wymienionych w   § 4   ust. 1.  

8.   Jeżeli ulga dotyczy części wierzytelności, w   umowie lub porozumienie należy oznaczyć terminy zapłaty pozostałej części wierzytelności. W   razie niedotrzymania terminu spłaty pozostałej części wierzytelności następuje wygaśnięcie umowy lub porozumienia.  

9.   Zastosowanie ulgi w   przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki udzielenia ulg zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.  

10.   Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za okres od dnia przyznania ulgi do upływów terminów zapłaty określonych przez przyznającego ulgę.  

§   5.   1.   Udzielanie ulgi następuje w   formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego, w   szczególności w   drodze umowy lub porozumienia zawartych pomiędzy dłużnikiem a   wierzycielem, z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   W przypadku, gdy umorzenie wierzytelności następuje z   urzędu, umorzenie wierzytelności następuje w   formie jednostronnego pisemnego oświadczenia woli podmiotu uprawnionego do udzielania ulgi.  

3.   Umowa lub porozumienie powinny zawierać postanowienie o   natychmiastowej wymagalności wierzytelności wraz z   odsetkami ustawowymi liczonymi do dnia zapłaty, jeżeli dłużnik nie spłaci w   terminie, albo w   pełnej wysokości ustalonych rat wierzytelności, której terminy płatności odroczono. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu wierzytelności na rachunek bankowy wierzyciela.  

4.   Organ, o   którym mowa w   § 3   może rozwiązać swoją umowę lub wycofać się z   porozumienia, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których udzielono ulgi w   spłaceniu wierzytelności, okazały się fałszywe, bądź gdy dłużnik wprowadził ten organ w   błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę zawarcia umowy lub porozumienia.  

§   6.   1.   Udzielanie ulg w   spłacaniu wierzytelności dokonywane na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą następuje w   oparciu o   postanowienia niniejszej uchwały, a   także zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), w   szczególności jej art. 64 oraz przepisami ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U   z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z   późn. zm.) i   nie stanowi pomocy publicznej lub ma charakter pomocy de minimis, o   której mowa w   rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie zastosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy w   ramach zasady de minimis (Dz. U. UE L 379/5 z   dnia 28.12.2006 r.).  

2.   Pomocy publicznej, o   której mowa w   ust. 1   nie stanowi w   szczególności udzielenie ulgi w   okolicznościach określonych w   § 4   ust.1:  

1)   pkt 1   – w   przypadku ukończenia postępowania likwidacyjnego lub odrzucenia przez sąd wniosku o   ogłoszenie upadłości w   związku z   brakiem środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,  

2)   pkt 2   – w   przypadku wykreślenia dłużnika z   właściwego rejestru osób prawnych, w   sytuacji, gdy odpowiedzialność z   tytułu wierzytelności nie przechodzi z   mocy prawa na osoby trzecie, będące podmiotami, do których stosuje się przepisy o   pomocy publicznej,  

3)   pkt 5.  

§   7.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy o   finansach publicznych i   kodeksu cywilnego.  

§   8.   Traci moc Uchwała Nr LII / 533 / 10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z   dnia 10 listopada 2010 roku w   sprawie szczegółowych zasad, sposobu i   trybu udzielania ulg w   spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi zawierciańskiemu lub jego jednostkom podległym oraz o   ich stosowaniu z   urzędu, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a   także wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego  


mgr inż.   Adam   Rozlach

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/236/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja o   sytuacji majątkowej osoby ubiegającej się o   zastosowanie ulgi w   spłacie należności pieniężnych o   charakterze cywilnoprawnym  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/236/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o   pomoc de minimis  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »