| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/446/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   pkt 3a, ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm oraz art. 194 ust. 2   w zw. z   art.193 ust. 1   pkt 1-3 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy o   działalności pożytku publicznego o   wolontariacie.  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Ilekroć w   niniejszej uchwale mowa jest o:  

1)   placówce - rozumie się przez to placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjny ośrodek preadopcyjny oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego,  

2)   rodzinie zastępczej - rozumie się przez to rodzinę spokrewnioną, niezawodową lub zawodową,  

3)   opłacie - rozumie się przez to opłatę, o   której mowa w   art. 193 ust. 1   pkt 1-3 ustawy z   dnia 19 czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),  

4)   dochodzie – rozumie się przez to dochód ustalony na podstawie art. 8   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009r Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.),  

5)   kryterium – rozumie się 150% kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009r Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.),  

6)   osobie pełnoletniej – rozumie się osobę pełnoletnią, która osiągnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej, o   której mowa w   art. 37 ust. 2   ustawy z   dnia 19 czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).  

§   2.   1.   Odstąpić w   całości   od ustalenia opłaty od rodziców za pobyt dziecka w   placówce lub rodzinie zastępczej po analizie i   ocenie sytuacji rodziców, jeżeli dochód w   rodzinie nie przekracza kryterium, z   zastrzeżeniem ust. 3.  

2.   Odstąpić w   całości od ustalenia opłaty od rodziców dziecka przyjętego do placówki w   trybie interwencyjnym, jeżeli jednorazowy pobyt w   tej placówce nie przekroczył 30 dni.  

3.   Odstąpienie   w całości   od ustalenia opłaty od rodziców dziecka przebywającego w   placówce nie dotyczy przypadków, gdy rodzice dysponują dochodem dziecka.  

§   3.   1.   Odstąpić w   części   od ustalenia opłaty od rodziców za pobyt dziecka w   placówce lub rodzinie zastępczej po analizie i   ocenie sytuacji rodziców, jeżeli dochód w   rodzinie przekracza kryterium oraz przemawia za tym sytuacja rodzinna i   majątkowa, w   szczególności z   powodu:  

a)   ponoszenia udokumentowanej odpłatności za pobyt innych dzieci w   rodzinie zastępczej, placówce lub domu pomocy społecznej,  

b)   niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, powodujących udokumentowany wzrost kosztów utrzymania,  

c)   ciąży lub samotnego wychowywania dziecka,  

d)   zdarzenia losowego, gdy jego skutki bezpośrednio dotknęły członka rodziny.  

2.   W przypadku, gdy rodzice dziecka przebywającego w   placówce dysponują jego dochodem   odstąpić w   części   od ustalenia opłaty po analizie i   ocenie sytuacji rodzica z   zastrzeżeniem, że opłata nie może być niższa niż dochód dziecka.  

§   4.   Odstąpić w   całości lub w   części   od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   placówce od osób dysponujących jego dochodem lub od osób pełnoletnich, przebywających w   placówce, które dysponują własnym dochodem po analizie i   ocenie ich sytuacji w   przypadku ponoszenia przez te osoby niezbędnych, uzasadnionych wydatków zabezpieczających potrzeby dziecka lub osoby pełnoletniej, w   szczególności związane z:  

a)   leczeniem i   zakupem leków,  

b)   nauką,  

c)   zdarzeniem losowym, których placówka nie jest w   stanie zapewnić.  

§   5.   1.   W przypadku powstania zaległości z   tytułu nieuiszczania przez rodzica/rodziców/osobę dysponującą dochodem dziecka/osobę pełnoletnią, opłaty ustalonej decyzją administracyjną w   przypadkach uzasadnionych ważnym interesem rodzica/rodziców/osoby dysponującej dochodem dziecka/osoby pełnoletniej lub interesem społecznym na wniosek rodzica/rodziców/osoby dysponującej dochodem dziecka/osoby pełnoletniej oraz po analizie i   ocenie sytuacji rodzica/rodziców/osoby dysponującej dochodem dziecka/osoby pełnoletniej można   rozłożyć na raty   lub   odroczyć termin płatności   należności, gdy dochód w   rodzinie przekracza kryterium, uwzględniając sytuację rodzinną i   majątkową, w   szczególności z   powodu:  

a)   niepełnosprawności, długotrwałej choroby, powodujących udokumentowany wzrost kosztów utrzymania,  

b)   ciąży lub samotnego wychowywania dziecka,  

c)   zdarzenia losowego, gdy jego skutki bezpośrednio dotknęły członka rodziny.  

2.   Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminu spłaty.  

3.   Jeżeli rodzic/rodzice/osoba dysponująca dochodem dziecka/osoba pełnoletnia, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w   pieczy zastępczej nie spłaci/cą w   terminie albo w   pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z   należnymi ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto wierzyciela.  

§   6.   1.   W przypadku powstania zaległości z   tytułu nieuiszczania przez rodzica/rodziców/osobę dysponującą dochodem dziecka/osobę pełnoletnią, opłaty ustalonej decyzją administracyjną w   przypadkach uzasadnionych ważnym interesem rodzica/rodziców/osoby dysponującej dochodem dziecka/osoby pełnoletniej lub interesem społecznym oraz po analizie i   ocenie sytuacji rodzica/rodziców/osoby dysponującej dochodem dziecka/osoby pełnoletniej można   umorzyć w   całości lub części   , łącznie z   odsetkami należność, w   szczególności:  

a)   jeżeli dochód w   rodzinie nie przekracza kryterium,  

b)   jeżeli ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom rodzica/rodziców/osoby dysponującej dochodem dziecka/osoby pełnoletniej a   w szczególności jego/ich egzystencji,  

c)   jeżeli postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności,  

d)   jeżeli   osoba,   która   był   zobowiązana   do   opłaty   zmarła.  

2.   Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jedna osoba, nie zwalnia z   długu pozostałych osób.  

§   7.   1.   Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »