| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 113/XI/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 203/XX/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie z   art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2   oraz art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. nr 97 poz. 674 z   późn. zmianami)   Rada Gminy Mykanów po przeprowadzeniu uzgodnień z   ze związkami zawodowymi uchwala, co następuje:  

§   1.   W załączniku do uchwały nr 203/XX/2009 z   27 lutego 2009 r. w   sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i   przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mykanów wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 1   pkt 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Regulamin niniejszy określa:  

1.   szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,  

2.   wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, specjalnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,  

3.   szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw,  

4.   wysokość i   szczegółowe zasady wypłacania nagród,  

5.   wysokość i   szczegółowe warunki przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w   placówkach oświatowych gminy.  

2)   w § 2   ust. 1   pkt 4c otrzymuje brzmienie:  

c)   aktywność w   zakresie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.  

3)   po § 4   dodaje się nowy § 4a w   brzmieniu:  

§ 4a   "  

1.   Nauczycielowi realizującemu, za jego zgodą, dodatkowe zadania związane z   projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych może zostać przyznany dodatek specjalny . Dodatek dla Dyrektora przyznaje Wójt, a   dla nauczyciela Dyrektor.  

2.   Dodatek przyznawany jest na okres od jednego miesiąca do jednego roku.  

3.   Wysokość dodatku specjalnego jest przyznawana według stawki za godzinę zajęć albo według stawki miesięcznej, w   zależności od specyfiki dodatkowych obowiązków i   warunków projektu.  

4.   Jeżeli dodatek ustalany jest według stawki za godzinę zajęć to wysokość stawki dodatku nie może być mniejsza od stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i   nie większa od niż jej trzykrotność.  

5.   Jeżeli dodatek jest przyznawany według stawki miesięcznej jego wysokość nie może przekroczyć 120 % wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

,

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »