| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 229/XX/12 Rady Miasta Żory

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Żory

Na podstawie art. 18 ust 1   i ust 2   pkt 1   oraz art. 22 ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

RADA MIASTA  
uchwala:  

§   1.   Dokonać zmiany Statutu Gminy Miejskiej w   ten sposób, że:  

1)                 § 3   otrzymuje brzmienie:  

Niniejszy statut wypełnia delegacje zawarte w   postanowieniach ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz postanowieniach ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 ze zm.). ;

2)                 W załączniku nr 3   § 6   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   Radny obowiązany jest powiadomić biuro rady o   każdej zmianie miejsca swego zamieszkania oraz wskazać adres, w   tym e-mailowy, pod jaki kierowana ma być adresowana do niego korespondencja. ;

3)                 W załączniku nr 3   § 12 ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Radnych, osoby obowiązane do uczestniczenia w   sesji i   osoby zaproszone powiadamia się o   terminie sesji. Wraz z   powiadomieniem radnym doręcza się porządek obrad i   niezbędne materiały w   tym projekty uchwał wraz z   ich uzasadnieniem oraz sprawozdanieprezydenta za okres między sesjami,zaś osoby obowiązane do udziału i   zaproszone informuje o   celu ich obecności. ;

4)                 W załączniku nr 3   § 12 ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

4.   Powiadomienia radnych dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na wniosek radnego, zaś pozostałych osób pisemnie za pośrednictwem poczty lub gońca. Społeczność lokalną informuje się przez rozplakatowanie. Potwierdzeniem przekazania powiadomienia radnym jest wydruk e-maila lub pisemne potwierdzenie odbioru. ;

5)                 W załączniku nr 3   § 68 otrzymuje brzmienie:  

Odpowiedź na interpelację, za zgodą składającego ją i   jej adresata może być udzielona ustnie, do protokołu. Jeżeli jednak zgłaszający tego zażąda odpowiedź winna zostać sporządzona na piśmie  
i przesłana radnemu drogą e-mailową lub na wniosek radnego za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub gońca. Treść odpowiedzi winna być udostępniona radnym. Potwierdzeniem przekazania radnym odpowiedzi na interpelację jest wydruk e-maila lub pisemne potwierdzenie odbioru. ;

6)                 W załączniku nr 4   § 12 ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   Powiadomienia dokonuje się w   możliwie dostępny sposób (e-mailem, telefonicznie, listownie lub sms), czyniąc o   tym stosowną wzmiankę. ;

7)                 W załączniku nr 4   § 29 otrzymuje brzmienie:  

Uchwałę oraz każdy dokument zawierający stanowisko wyrażone przez komisję podpisuje przewodniczący komisji lub osoba przewodnicząca posiedzeniu. ;

8)                 W załączniku nr 4   § 33 ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   Protokół podpisuje osoba, która go sporządziła, zaś po jego zatwierdzeniu przez komisję także przewodniczący komisji lub osoba przewodnicząca posiedzeniu. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Piotr   Kosztyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »