| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.1.2012 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 stycznia 2012r.

w sprawie kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego-Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych, dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Pawła Sadzę - Starostę Pszczyńskiego

- Henryka Kolarczyka - Wicestarostę Pszczyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pszczyńskiego - Gabrieli Zając

zwanym dalej " Zleceniodawcą"

a

2. Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działa:

- Zastępca Prezydenta Miasta - Krystian Tomala

zwanym dalej " Zleceniobiorcą"

Na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/272/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia miastu Gliwice prowadzenia zadań powiatu pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
Strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat pszczyński na kursach w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach.

2. Szkoły zawodowe działające w imieniu Zleceniodawcy niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do Zespołu Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

§ 2.

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach wynoszącego na: kursie I stopnia - 350,00 złotych, kursie II stopnia - 350,00 złotych, kursie III stopnia - 350,00 złotych.

2. Powiat pszczyński przekaże dotację celową, o której mowa w ust.1, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gliwicach: 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w Gliwicach w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik do porozumienia).

3. Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania o którym mowa § 1 ust.1.

4. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto Gliwice nie obciąży Powiatu Pszczyńskiego kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa w § 2 ust. 1.

5. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto Gliwice obciąży Powiat Pszczyński kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa § 2 ust. 1.

§ 3.

Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Pszczyńskiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

§ 5.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

§ 6.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden dla celów ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

§ 7.

Zleceniodawca zobowiązany jest do ogłoszenia zawartego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

                           

Starosta Pszczyński


Paweł Sadza


Wicestarosta Pszczyński


Henryk Kolarczyk

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

Załącznik do Porozumienia Nr OS.1.2012
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik.docx

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »