| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.1.2012 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 stycznia 2012r.

w sprawie kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego-Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych, dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Pawła Sadzę - Starostę Pszczyńskiego

- Henryka Kolarczyka - Wicestarostę Pszczyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pszczyńskiego - Gabrieli Zając

zwanym dalej " Zleceniodawcą"

a

2. Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działa:

- Zastępca Prezydenta Miasta - Krystian Tomala

zwanym dalej " Zleceniobiorcą"

Na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/272/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia miastu Gliwice prowadzenia zadań powiatu pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
Strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat pszczyński na kursach w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach.

2. Szkoły zawodowe działające w imieniu Zleceniodawcy niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do Zespołu Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

§ 2.

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach wynoszącego na: kursie I stopnia - 350,00 złotych, kursie II stopnia - 350,00 złotych, kursie III stopnia - 350,00 złotych.

2. Powiat pszczyński przekaże dotację celową, o której mowa w ust.1, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gliwicach: 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w Gliwicach w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik do porozumienia).

3. Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania o którym mowa § 1 ust.1.

4. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto Gliwice nie obciąży Powiatu Pszczyńskiego kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa w § 2 ust. 1.

5. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto Gliwice obciąży Powiat Pszczyński kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa § 2 ust. 1.

§ 3.

Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Pszczyńskiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

§ 5.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

§ 6.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden dla celów ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

§ 7.

Zleceniodawca zobowiązany jest do ogłoszenia zawartego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

                           

Starosta Pszczyński


Paweł Sadza


Wicestarosta Pszczyński


Henryk Kolarczyk

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

Załącznik do Porozumienia Nr OS.1.2012
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Zalacznik.docx

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »