| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/211/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4   ust. 1i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Cieszynie oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi.  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Ustroń, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   3.  

Traci moc uchwała NR XLIII/393/2006 z   dnia 27 kwietnia 2006 r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Ustroń (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 70 poz. 1980).  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/211/2012    
Rady Miasta Ustroń    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Ustroń  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i   czystości na terenie nieruchomości w   zakresie:  

1)   prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, sprzątania zanieczyszczeń z   części nieruchomości służącej do użytku publicznego,  

2)   mycia i   napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami,  

3)   rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i   drogach publicznych, ich rozmieszczenia i   utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym,  

4)   częstotliwości i   sposobu pozbywania się odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych z   nieruchomości i   terenów przeznaczonych do użytku publicznego,  

5)   obowiązków właścicieli i   innych osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów użytku publicznego,  

6)   wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolnej,  

7)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i   terminów jej przeprowadzenia.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania porządku i   czystości na terenie nieruchomości  
i terenach użytku publicznego.  

§   2.  

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i   porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:  

1)   zbieranie i   pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych zgodnie z   zasadami określonymi w   niniejszym Regulaminie,  

2)   zagospodarowanie jak największej ilości surowców wtórnych korzystając ze specjalnie oznakowanych do tego celu pojemników i   worków,  

3)   niezwłoczne uprzątanie błota, śniegu i   lodu z   części nieruchomości służących do użytku publicznego (a innych zanieczyszczeń w   miarę potrzeb) w   sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych i   pojazdów,  

4)   oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w   postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i   gnojowicy, w   przypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej,  

5)   utrzymywanie w   stanie czystości pojemników i   miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.  

§   3.  

Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych podlegają selektywnej zbiórce i   winny być zbierane selektywnie i   poddawane unieszkodliwianiu lub zagospodarowaniu na podstawie odrębnych przepisów.  

§   4.  

Na nieruchomościach mycie pojazdów samochodowych i   silnikowych może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   wymogami niniejszego Regulaminu. Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.  

§   5.  

Naprawy pojazdów samochodowych i   silnikowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiedniej nieruchomości, a   powstające odpady będą gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

Rozdział 3.
Rodzaj urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych a   także warunków ich rozmieszczenia  
oraz utrzymywania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   6.  

Zobowiązuje się każdego właściciela nieruchomości do wyposażenia nieruchomości we własnym zakresie w   zamknięte znormalizowane pojemniki, które powinny być opisane z   podaniem numeru nieruchomości. W   przypadku zwiększonej ilości odpadów komunalnych istnieje możliwość zastosowania worków.  

§   7.  

Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w   pojemniki o   pojemności, co najmniej 110 litrów na gromadzenie stałych odpadów komunalnych, w   ilości uwzględniającej średnią ilość wytwarzanych odpadów. Przez średnią ilość odpadów rozumie się ilość wytwarzanych odpadów w   przeciągu jednego tygodnia:  

-                 15 litrów na mieszkańca  

-                 20 litrów na jedno łóżko dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp.  

-                 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych.  

§   8.  

Na drogach publicznych, chodnikach, skwerach i   zieleńcach odpady komunalne gromadzone są w   koszach ulicznych o   pojemności co najmniej 25 litrów, ustawionych w   miejscach i   ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z   nich przez przechodniów.  

§   9.  

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w   następujący sposób:  

1)   odpady opakowaniowe zbierane są do worków lub pojemników dostarczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne:  

-                 papier – worek lub pojemnik w   kolorze niebieskim z   oznakowanym napisem „PAPIER”;  

-                 szkło bezbarwne – worek lub pojemnik w   kolorze białym z   oznakowanym napisem „SZKŁO BEZBARWNE”;  

-                 szkło kolorowe – worek lub pojemnik w   kolorze zielonym z   oznakowanym napisem „SZKŁO KOLOROWE”;  

-                 metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek lub pojemnik w   kolorze żółtym z   oznakowanym napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”;  

-                 drobny złom (np. puszki) – worek lub pojemnik w   kolorze pomarańczowym;  

2)   odpady ulegające biodegradacji, w   tym odpady zielone z   ogrodów i   parków, zbierane są do worków/pojemników w   kolorze brązowym, dostarczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne na żądanie właściciela nieruchomości. Osoby fizyczne mogą prowadzić kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i   na własne potrzeby, w   sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny zbierany jest do worków w   kolorze czarnym, dostarczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne na żądanie właściciela nieruchomości. Odpady nie mieszczące się w   workach do zbierania odpadów należy gromadzić w   uzgodnieniu z   podmiotem odbierającym odpady komunalne. Zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny może być bezpłatnie przekazywany również do punktów zbierania, punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych, na zasadach określonym przepisami odrębnymi. Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny umieszczony jest na stronach biuletynu informacji publicznej Miasta Ustroń.  

4)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w   wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w   sposób nie utrudniający korzystania z   nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i   usuwane jak najszybciej w   terminach uzgodnionych z   podmiotem odbierającym odpady komunalne,  

5)   odpady budowlane i   rozbiórkowe zbierane są w   specjalnych kontenerach uniemożliwiających pylenie, udostępnionych przez podmiot odbierający odpady komunalne,  

6)   zużyte baterie i   akumulatory można zwrócić bezpłatnie do punktów ich zbierania lub przekazać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne,  

7)   mieszkańcy posiadający przeterminowane lekarstwa, mogą zwrócić je bezpłatnie do aptek, które przystąpiły do ich zbiórki. Wykaz aptek umieszczony jest na stronach biuletynu informacji publicznej Miasta Ustroń,  

8)   zużyte opony oraz chemikalia odbierane będą przez podmiot odbierający odpady komunalne na żądanie właściciela nieruchomości.  

§   10.  

Zabrania się:  

1)   gromadzenia w   pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i   żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i   wybuchowych. Zabrania się spalania w   pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych),  

2)   wykorzystywania przez prowadzących działalność gospodarczą koszy ulicznych do składowania i   gromadzenia odpadów powstałych w   wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,  

3)   wykorzystywania miejskich koszy ulicznych do składowania odpadów powstałych w   indywidualnych gospodarstwach domowych,  

4)   składowania opału i   materiałów budowlanych na drogach dojazdowych, poboczach dróg,w rowach przydrożnych, na skarpach potoków i   cieków wodnych, na terenach zieleni i   terenach zieleni nieurządzonej, na gruntach stanowiących własność osób trzecich,w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego,  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposoby pozbywania się odpadów komunalnych  
i nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   11.  

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do systematycznego usuwania odpadów komunalnych z   nieruchomości zgodnie z   harmonogramem podmiotu odbierającego odpady komunalne wystawiając pojemniki w   określone dni do ich odbioru, przy własnej nieruchomości w   miejscach o   równym podłożu łatwo dostępnym dla pojazdów specjalistycznych.  

§   12.  

Odpady komunalne z   budynków mieszkalnych usuwane są zgodnie z   harmonogramem wywozu podanym przez podmiot odbierający odpady komunalne nie rzadziej niż 2   razy w   miesiącu.Z pozostałych nieruchomości, a   także od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie umowy w   miarę potrzeb.  

§   13.  

Odbiór odpadów podlegających selektywnej zbiórce odbywał się będzie raz w   miesiącu zgodnie z   harmonogramem.  

§   14.  

Właściciel nieruchomości korzystając z   usług przedsiębiorcy, opróżnia zbiornik bezodpływowy z   częstotliwością gwarantującą, zabezpieczenie go przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, zanieczyszczeniem i   skażeniem powierzchni ziemi i   wód podziemnych. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości winna być dostosowana do ilości zużywanej wody, określonej na podstawie wskazań wodomierza oraz pojemności zbiornika bezodpływowego.  

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe  

§   15.  

Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy.  

§   16.  

W przypadku psów ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w   sposób agresywny należy wyprowadzać je na smyczy i   w kagańcu.  

§   17.  

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia z   miejsc przeznaczonych do użytku publicznego spowodowanych przez nie zanieczyszczeń. Przepis ten nie dotyczy osób niewidomych.  

§   18.  

W przypadku, kiedy pies został uśpiony lub w   razie śmierci psa, właściciel zwierzęcia  
ma obowiązek unieszkodliwić zwłoki zwierzęce korzystając z   usług przedsiębiorstwa posiadającego stosowne zezwolenia do unieszkodliwiania zwłok zwierząt.  

§   19.  

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy utrzymanie miejsca bytowania zwierząt w   czystości i   porządku.  

§   20.  

Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i   innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwiej opieki nad tymi zwierzętami zgodnie z   obowiązującą ustawą o   ochronie zwierząt.  

§   21.  

Zakazuje się:  

1)   wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z   wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu). Z   tego obowiązku zwolnione są osoby korzystające z   pomocy psa przewodnika,  

2)   wyprowadzania psów i   kotów na tereny przeznaczone na plac zabaw dla dzieci. Z   tego obowiązku zwolnione są osoby korzystające z   pomocy psa przewodnika.  

Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich  

§   22.  

1.   Wprowadza się zakaz chowu i   utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej w   strefach ochrony uzdrowiskowej B i   C w   obrębie budynków wielorodzinnych (spółdzielczych, komunalnych, wspólnot mieszkaniowych itp.).  

2.   Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich w   strefie ochrony uzdrowiskowej A   reguluje ustawa  
z dnia 28 lipca 2005 o   lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i   obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.  

§   23.  

Na pozostałych terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej dopuszcza się prowadzenie małych przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich, w   ilości przeznaczonej wyłącznie na własny użytek.  

§   24.  

Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:  

1)   prowadzenia chowu zwierząt w   odpowiednich pomieszczeniach wybudowanych lub zaadaptowanych w   celach hodowlanych zgodnie z   właściwymi przepisami,  

2)   gromadzenia obornika i   płynnych odpadów zwierzęcych w   miejscach spełniających wymogi określone w   przepisach odrębnych, czyli na podłożu utwardzonym i   uszczelnionym odpowiednimi płytami i   w zbiornikach na odchody o   pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres,  

3)   ograniczenia uciążliwości takich jak hałas, itp. wobec innych osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie,  

4)   przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.  

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§   25.  

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w   roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten,w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w   miarę potrzeby.  

§   26.  

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta Ustroń określi, w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »