| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII//88/12 Rady Gminy Gilowice

z dnia 17 kwietnia 2012r.

w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gilowice

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 oraz art.40 ust.1 art.42 ust.1ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j. t. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art.30 ust.6, ust.10, ust,10a, ust. 10b, ust. 11, art. 49 ust. 2, art.54 ust.7 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( j. t. z   2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 ze zm. ) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy Gilowice u   c h w   a l a  

§   1.   Regulamin określający wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego, a   także wysokość i   warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gilowice w   brzmieniu jak w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XXXII/137/09 z   dnia 30 marca 2009r. w   sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego, a   także wysokość i   warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gilowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązująca od 1   kwietnia 2012 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Małysiak

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII//88/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI  

Na podstawie art.30 ust.6 oraz art.49 ust.2 i   art.54 ust.7 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U. z   2006 r. Nr 97,poz. 674 z   późn. zm. ); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z   późn. zm.), oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli ustala się, co następuje:  

§   1.   Regulamin określa:  

1)   wysokość i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy,  

2)   wysokość i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,  

3)   szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw,  

4)   szczegółowe warunki przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego i   wiejskiego,  

5)   wysokość i   warunki wypłacania nagród z   Funduszu Nagród.  

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z   góry w   pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w   dniu następnym. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z   dołu w   ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w   dniu poprzedzającym ten dzień, a   w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacane w   jednym z   ostatnich pięciu dni miesiąca lub w   dniu wypłaty wynagrodzenia Wysokość, warunki oraz zasady wypłacenia wynagrodzenia nauczycielom: - zasiłku na zagospodarowanie, - odprawy z   tytułu rozwiązania stosunku pracy, -wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego w   stan nieczynny, - nagród jubileuszowych, - dodatkowego wynagrodzenia rocznego określają odpowiednie przepisy ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97,poz. 674 z   późn. Zm.).  

§   2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.),  

2)   rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. wydane na podstawie art.30 ust.5, 33 ust.3 oraz art.34 ust.2 – Karta Nauczyciela,  

3)   szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w   art. 1   pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gilowice,  

4)   nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i   innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w   jednostkach organizacyjnych o   których mowa w   pkt 3,  

5)   klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,  

6)   ucznia – należy przez to rozumieć także wychowanka,  

7)   czasie pracy nauczyciela zatrudnionego w   pełnym wymiarze zajęć - należy przez to rozumieć czas, o   którym mowa w   art. 42 ust. 1   i 2   Karty Nauczyciela,  

8)   tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć wymiar, o   którym mowa w   art.42 ust.3, art. 42 ust.4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust.6, art.42 ust.7 pkt 3   ustawy Karta Nauczyciela,  

9)   godzinach doraźnych zastępstw - należy przez to rozumieć godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych przydzielone nauczycielowi powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, których realizacja następuje w   zastępstwie nieobecnego nauczyciela – art. 35 Karty Nauczyciela.  

10)   związkach zawodowych, należy przez to rozumieć ZNP Oddział w   Żywcu.  

DODATEK MOTYWACYJNY  

§   3.   W zależności od jakości pracy, w   tym spełnienia ogólnych oraz szczegółowych warunków, o   których mowa w   rozporządzeniu oraz w   § 4   niniejszego regulaminu nauczycielowi, w   tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, może być przyznany dodatek motywacyjny.  

§   4.   1)   Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie przez nauczyciela ogólnych warunków zawartych w   § 6   rozporządzenia, a   w szczególności:  

a)   uzyskanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a   w szczególności:  

-   osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z   uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,  

-   osiągnięć w   konkursach, turniejach i   olimpiadach oraz innych obszarach działań, związanych z   realizowanym procesem dydaktycznym,  

b)   uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a   w szczególności:  

-   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształcenie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i   społecznych,  

-   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z   ich rodzicami, czynne i   stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i   uzależnieniom,  

-   aktywne i   efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z   uwzględnieniem ich potrzeb, a   w szczególności w   stałej współpracy z   rodzicami, właściwymi instytucjami i   osobami świadczącymi pomoc socjalną,  

c)   stałe doskonalenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i   praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i   wychowania realizowanych we współpracy z   organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;  

d)   zaangażowanie w   realizację czynności i   zajęć, o   których mowa w   art.42 ust.2 pkt 2   Karty Nauczyciela, w   tym w   szczególności:  

-   inicjowanie i   organizowanie imprez i   uroczystości szkolnych,  

-   udział w   komisjach egzaminacyjnych, o   których mowa w   przepisach w   sprawie warunków i   sposobu oceniania, klasyfikowania i   promowania uczniów i   słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i   egzaminów w   szkołach publicznych,  

-   opieka i   koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w   szkole,  

-   inicjowanie i   stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i   pozaszkolnych w   tym uwzględniających potrzeby uczniów,  

-   skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,  

e)   jakość świadczonej pracy związanej z   powierzonym stanowiskiem, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,  

f)   realizowania w   szkole zadań edukacyjnych, wynikających z   przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w   realizowanej lokalnej polityce oświatowej.  

2)   O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w   szczególności następujące kryteria:  

a)   umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi placówki:  

-   przestrzeganie dyscypliny budżetowej w   oparciu o   posiadane środki finansowe,  

-   podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,  

-   pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele placówki,  

-   podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w   stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.  

b)   sprawność organizacyjna w   realizacji zadań szkoły:  

-   dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i   zarządzeń,  

-   podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia zawodowego,  

-   organizowanie konferencji szkoleniowych,  

-   współpraca z   placówkami doskonalenia nauczycieli,  

-   podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły,  

-   dbałość o   dobre stosunki międzypracownicze.  

c)   wysokie efekty w   pracy dydaktyczno- wychowawczej placówki:  

-   osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w   skali regionu, województwa, kraju,  

-   poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzanie programów autorskich, innowacji i   eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,  

-   dbałość o   klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,  

-   stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i   przedsiębiorczości uczniów,  

-   obecność szkoły w   środowisku lokalnym, udział w   imprezach, konkursach i   przeglądach organizowanych przy współpracy z   instytucjami społeczno- kulturalnymi.  

§   5.   1)   Dodatek motywacyjny dla wicedyrektora, nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły , a   dla dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę.  

2)   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznany w   wysokości do 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela, nie więcej niż 20% całego funduszu.  

3)   Dodatek motywacyjny dla dyrektora może być przyznany w   wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego, nie więcej niż 20% całego funduszu.  

4)   Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2   miesiące i   nie dłuższy niż 6   miesięcy.  

Dodatek motywacyjny nie przysługuje w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Dodatek motywacyjny stanowi składnik wynagrodzenia.  

DODATEK FUNKCYJNY  

§   6.  

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:  

1)   stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły;  

2)   sprawowanie funkcji:  

-   wychowawcy klasy,  

-   doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta,  

-   opiekuna stażu,  

Wysokość dodatku funkcyjnego, o   którym mowa w   ust. 1   i 2   ustala:  

-   dla dyrektora – Wójt,  

-   dla wicedyrektora szkoły – dyrektor szkoły.  

Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Gilowice przyznaje się za:  

1)   Warunki organizacyjne szkoły:  

-)   liczbę uczniów i   oddziałów,  

-)   wielkość szkoły,  

-)   zmianowość,  

-)   liczbę pracowników podległych dyrektorowi,  

-)   złożoność zadań wynikających z   zajmowanego stanowiska,  

-)   wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i   społeczne w   jakich szkoła funkcjonuje.  

2)   efektywność funkcjonowania szkoły, m. in.:  

a)   racjonalne i   efektywne gospodarowanie środkami finansowymi zgodne z   priorytetami organu prowadzącego,  

b)   prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,  

c)   umiejętne pozyskiwanie środków w   ramach działalności gospodarczej szkoły.  

3)   wyniki w   nauczaniu i   wychowaniu, m.in.:  

a)   osiągnięcia w   olimpiadach, konkursach, zawodach,  

b)   efektywną promocję szkoły w   środowisku i   regionie,  

c)   wyniki pracy szkoły środowiskowej i   społecznej,  

d)   wyniki klasyfikacji szkolnej w   rankingu międzyszkolnym.  

§   7.  

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w   statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w   wysokości:  

Tabela dodatków funkcyjnych  

 

Lp.  

S T A   N O   W I   S K O  

MIESIĘCZNIE (%)  

z minimalnej stawki  

wynagrodzenia zasadniczego  

nauczyciela mianowanego  

(mgr z   przygotowaniem pedagogicznym)  

określonej w   Rozporządzeniu MEN i   S  

Od  

do  

1.  

Dyrektor zespołu szkół liczącego powyżej 18 oddziałów  

40  

60  

2.  

Dyrektor zespołu szkół liczącego od 13-18 oddziałów  

30  

40  

3.  

Dyrektor zespołu szkół liczącego od 7-12 oddziałów  

30  

35  

4.  

Dyrektor przedszkola liczącego od 2-5 oddziałów  

15  

20  

5.  

Dyrektor przedszkola liczącego od 1-2 oddziałów  

10  

15  

6.  

Wicedyrektor  

30  

50  

7.  

Doradca – metodyk  

15  

25  

Dodatek funkcyjny nie przysługuje w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub innej funkcji z   innych powodów, a   jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. Dodatek funkcyjny wypłaca się z   góry, w   terminie wypłaty wynagrodzenia.  

§   8.   1)   Za sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek - w   wysokości do 5   % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, magistra z   przygotowaniem pedagogicznym.  

2)   Dodatek przyznaje się na czas określony tj. okres trwania stażu. Nauczyciel – opiekun traci prawo do dodatku z   upływem tego okresu, a   w razie wcześniejszego przerwania stażu przez nauczyciela, dodatek przysługuje do końca miesiąca, w   którym nastąpiło przerwanie stażu.  

§   9.   1)   Za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy przysługuje dodatek:  

a)   w szkołach - w   wysokości 200 złotych  

b)   w przedszkolach - w   wysokości 200 złotych  

DODATEK ZA WARUNKI PRACY  

§   10.   1)   Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne i   uciążliwe warunki pracy z   tytułu prowadzenia:  

a)   indywidualnego nauczania dziecka z   orzeczeniem o   potrzebie takiego kształcenia, jeżeli zajęcia odbywają się poza szkołą w   miejscu zamieszkania ucznia w   wysokości 20% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę.  

b)   zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z   dziećmi i   młodzieżą upośledzonymi umysłowo w   stopniu głębokim w   wysokości 20% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę.  

c)   Zajęć w   klasach liczących powyżej 20 uczniów w   wysokości 10 % stawki godzinowej, za każdą efektywnie przepracowaną godzinę.  

d)   Stawkę godzinową, o   której mowa w   pkt.1 i   2 ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela.  

§   11.   Z tytułu pracy w   warunkach uciążliwych i   trudnych innych niż określone w   pkt. a, b, c, przysługuje dodatek w   wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii dodatku za trudne warunki pracy, określonego w   § 10, zwiększony o   5% wynagrodzenia zasadniczego.  

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I   GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§   12.   1)   Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i   godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z   zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania z   uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli praca ta została zrealizowana w   warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w   ramach godzin ponadwymiarowych.  

2)   Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o   których mowa w   § 2, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania, z   uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli praca ta została zrealizowana w   warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.  

3)   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o   którym mowa w   ust. 1   i 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z   zaokrągleniem do pełnych godzin w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

§   13.   1)   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie realizuje zajęć z   powodu przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

2)   W tygodniach, w   których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w   tygodniach, w   których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w   środku tygodnia – za podstawę do ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć określony w   art. 41 ust. 3   lub ustalony na podstawie art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o   1/5 (lub ¼ dla nauczyciela o   ustalonym czterodniowym tygodniu pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w   pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych w   takim tygodniu nie może być większa od liczby godzin przydzielonych w   planie organizacyjnym.  

3)   Ze efektywne przepracowane przez nauczyciela godziny doraźnych zastępstw wypłaca się wynagrodzenie według stawki jego godzin ponadwymiarowych.  

4)   Nauczycielom, którzy w   dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a   nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.  

5)   W ramach posiadanych środków, dyrektor może przyznać nauczycielowi prowadzenie zajęć dodatkowych, za które odpłatność przysługuje jak za godziny ponadwymiarowe.  

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD  

§   14.   1)   Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i   są przyznawane:  

a)   dyrektorom szkół i   placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,  

b)   nauczycielom pod warunkiem zatrudnienia w   szkole przez okres co najmniej 1   roku.  

2)   Nagrody, o   których mowa w   ust. 1   mogą być przyznane z   okazji:  

a)   Dnia Edukacji Narodowej,  

b)   ważnych wydarzeń w   życiu szkoły lub placówki oświatowej,  

c)   zakończenia roku szkolnego,  

d)   w szczególnych przypadkach – w   miarę posiadanych środków.  

3)   Nagrody przyznawane są w   następujących wysokościach:  

a)   nagroda organu prowadzącego do 2.000 zł  

b)   nagroda dyrektora szkoły do 1.500 zł  

4)   Wójt Gminy Gilowice przyznaje nagrody:  

a)   dyrektorom szkół i   placówek oświatowych,  

b)   nauczycielom,  

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§   15.   1)   Nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku za wysługę lat zgodnie z   art. 33 Karty Nauczyciela.  

2)   Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

DODATEK MIESZKANIOWY  

§   16.   1)   Nauczycielowi zatrudnionymi w   wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, posiadającemu pełne kwalifikacje zgodnie z   art. 54 ust. 3   Karty Nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.  

2)   Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego uprawnionego nauczyciela i   wynosi miesięcznie:  

a)   przy jednej osobie w   rodzinie - 10 zł  

b)   przy dwóch osobach w   rodzinie - 20 zł  

c)   przy trzech osobach w   rodzinie - 30 zł  

d)   przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie - 40 zł  

3)   Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela.  

4)   Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:  

a)   niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego mieszkania,  

b)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złoży wniosek o   jego przyznanie.  

5)   Dodatek mieszkaniowy przysługuje w   okresie wykonywania pracy, a   także w   okresach:  

a)   nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

b)   pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego,  

c)   odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, jednak w   przypadku zatrudnienia na czas określony, dodatek mieszkaniowy przysługuje nie dłużej niż do końca zawartej umowy o   pracę,  

d)   korzystania z   urlopu wychowawczego.  

Dodatek wiejski  

§   17.   Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi, w   wymiarze nie mniejszym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, przysługuje odrębny dodatek w   wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.  

POSTANOWIENIE KOŃCOWE  

§   18.   Dla nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy w   szkole obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru: W   = (x 1   + x2 ) : [( x1 : y1 )+( x2 : y2)], gdzie: x1, x2.........- oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w   arkuszu organizacyjnym szkoły, y1, y2 ........- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w   art. 42 ust. 3   ustawy oraz §1 uchwały. Wymiar, o   którym mowa w   pkt 1   przyjmuje się w   pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a   godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.  

§   19.   Projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »