| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII//88/12 Rady Gminy Gilowice

z dnia 17 kwietnia 2012r.

w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gilowice

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 oraz art.40 ust.1 art.42 ust.1ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j. t. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art.30 ust.6, ust.10, ust,10a, ust. 10b, ust. 11, art. 49 ust. 2, art.54 ust.7 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( j. t. z   2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 ze zm. ) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy Gilowice u   c h w   a l a  

§   1.   Regulamin określający wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego, a   także wysokość i   warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gilowice w   brzmieniu jak w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XXXII/137/09 z   dnia 30 marca 2009r. w   sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego, a   także wysokość i   warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gilowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązująca od 1   kwietnia 2012 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Małysiak

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII//88/12
Rady Gminy Gilowice
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI  

Na podstawie art.30 ust.6 oraz art.49 ust.2 i   art.54 ust.7 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U. z   2006 r. Nr 97,poz. 674 z   późn. zm. ); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z   późn. zm.), oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli ustala się, co następuje:  

§   1.   Regulamin określa:  

1)   wysokość i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy,  

2)   wysokość i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,  

3)   szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw,  

4)   szczegółowe warunki przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego i   wiejskiego,  

5)   wysokość i   warunki wypłacania nagród z   Funduszu Nagród.  

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z   góry w   pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w   dniu następnym. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z   dołu w   ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w   dniu poprzedzającym ten dzień, a   w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacane w   jednym z   ostatnich pięciu dni miesiąca lub w   dniu wypłaty wynagrodzenia Wysokość, warunki oraz zasady wypłacenia wynagrodzenia nauczycielom: - zasiłku na zagospodarowanie, - odprawy z   tytułu rozwiązania stosunku pracy, -wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego w   stan nieczynny, - nagród jubileuszowych, - dodatkowego wynagrodzenia rocznego określają odpowiednie przepisy ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97,poz. 674 z   późn. Zm.).  

§   2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.),  

2)   rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. wydane na podstawie art.30 ust.5, 33 ust.3 oraz art.34 ust.2 – Karta Nauczyciela,  

3)   szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w   art. 1   pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gilowice,  

4)   nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i   innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w   jednostkach organizacyjnych o   których mowa w   pkt 3,  

5)   klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,  

6)   ucznia – należy przez to rozumieć także wychowanka,  

7)   czasie pracy nauczyciela zatrudnionego w   pełnym wymiarze zajęć - należy przez to rozumieć czas, o   którym mowa w   art. 42 ust. 1   i 2   Karty Nauczyciela,  

8)   tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć wymiar, o   którym mowa w   art.42 ust.3, art. 42 ust.4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust.6, art.42 ust.7 pkt 3   ustawy Karta Nauczyciela,  

9)   godzinach doraźnych zastępstw - należy przez to rozumieć godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych przydzielone nauczycielowi powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, których realizacja następuje w   zastępstwie nieobecnego nauczyciela – art. 35 Karty Nauczyciela.  

10)   związkach zawodowych, należy przez to rozumieć ZNP Oddział w   Żywcu.  

DODATEK MOTYWACYJNY  

§   3.   W zależności od jakości pracy, w   tym spełnienia ogólnych oraz szczegółowych warunków, o   których mowa w   rozporządzeniu oraz w   § 4   niniejszego regulaminu nauczycielowi, w   tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, może być przyznany dodatek motywacyjny.  

§   4.   1)   Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie przez nauczyciela ogólnych warunków zawartych w   § 6   rozporządzenia, a   w szczególności:  

a)   uzyskanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a   w szczególności:  

-   osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z   uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,  

-   osiągnięć w   konkursach, turniejach i   olimpiadach oraz innych obszarach działań, związanych z   realizowanym procesem dydaktycznym,  

b)   uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a   w szczególności:  

-   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształcenie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i   społecznych,  

-   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z   ich rodzicami, czynne i   stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i   uzależnieniom,  

-   aktywne i   efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z   uwzględnieniem ich potrzeb, a   w szczególności w   stałej współpracy z   rodzicami, właściwymi instytucjami i   osobami świadczącymi pomoc socjalną,  

c)   stałe doskonalenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i   praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i   wychowania realizowanych we współpracy z   organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;  

d)   zaangażowanie w   realizację czynności i   zajęć, o   których mowa w   art.42 ust.2 pkt 2   Karty Nauczyciela, w   tym w   szczególności:  

-   inicjowanie i   organizowanie imprez i   uroczystości szkolnych,  

-   udział w   komisjach egzaminacyjnych, o   których mowa w   przepisach w   sprawie warunków i   sposobu oceniania, klasyfikowania i   promowania uczniów i   słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i   egzaminów w   szkołach publicznych,  

-   opieka i   koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w   szkole,  

-   inicjowanie i   stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i   pozaszkolnych w   tym uwzględniających potrzeby uczniów,  

-   skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,  

e)   jakość świadczonej pracy związanej z   powierzonym stanowiskiem, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,  

f)   realizowania w   szkole zadań edukacyjnych, wynikających z   przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w   realizowanej lokalnej polityce oświatowej.  

2)   O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w   szczególności następujące kryteria:  

a)   umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi placówki:  

-   przestrzeganie dyscypliny budżetowej w   oparciu o   posiadane środki finansowe,  

-   podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,  

-   pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele placówki,  

-   podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w   stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.  

b)   sprawność organizacyjna w   realizacji zadań szkoły:  

-   dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i   zarządzeń,  

-   podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia zawodowego,  

-   organizowanie konferencji szkoleniowych,  

-   współpraca z   placówkami doskonalenia nauczycieli,  

-   podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły,  

-   dbałość o   dobre stosunki międzypracownicze.  

c)   wysokie efekty w   pracy dydaktyczno- wychowawczej placówki:  

-   osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w   skali regionu, województwa, kraju,  

-   poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzanie programów autorskich, innowacji i   eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,  

-   dbałość o   klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,  

-   stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i   przedsiębiorczości uczniów,  

-   obecność szkoły w   środowisku lokalnym, udział w   imprezach, konkursach i   przeglądach organizowanych przy współpracy z   instytucjami społeczno- kulturalnymi.  

§   5.   1)   Dodatek motywacyjny dla wicedyrektora, nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły , a   dla dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę.  

2)   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznany w   wysokości do 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela, nie więcej niż 20% całego funduszu.  

3)   Dodatek motywacyjny dla dyrektora może być przyznany w   wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego, nie więcej niż 20% całego funduszu.  

4)   Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2   miesiące i   nie dłuższy niż 6   miesięcy.  

Dodatek motywacyjny nie przysługuje w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Dodatek motywacyjny stanowi składnik wynagrodzenia.  

DODATEK FUNKCYJNY  

§   6.  

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:  

1)   stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły;  

2)   sprawowanie funkcji:  

-   wychowawcy klasy,  

-   doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta,  

-   opiekuna stażu,  

Wysokość dodatku funkcyjnego, o   którym mowa w   ust. 1   i 2   ustala:  

-   dla dyrektora – Wójt,  

-   dla wicedyrektora szkoły – dyrektor szkoły.  

Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Gilowice przyznaje się za:  

1)   Warunki organizacyjne szkoły:  

-)   liczbę uczniów i   oddziałów,  

-)   wielkość szkoły,  

-)   zmianowość,  

-)   liczbę pracowników podległych dyrektorowi,  

-)   złożoność zadań wynikających z   zajmowanego stanowiska,  

-)   wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i   społeczne w   jakich szkoła funkcjonuje.  

2)   efektywność funkcjonowania szkoły, m. in.:  

a)   racjonalne i   efektywne gospodarowanie środkami finansowymi zgodne z   priorytetami organu prowadzącego,  

b)   prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,  

c)   umiejętne pozyskiwanie środków w   ramach działalności gospodarczej szkoły.  

3)   wyniki w   nauczaniu i   wychowaniu, m.in.:  

a)   osiągnięcia w   olimpiadach, konkursach, zawodach,  

b)   efektywną promocję szkoły w   środowisku i   regionie,  

c)   wyniki pracy szkoły środowiskowej i   społecznej,  

d)   wyniki klasyfikacji szkolnej w   rankingu międzyszkolnym.  

§   7.  

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w   statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w   wysokości:  

Tabela dodatków funkcyjnych  

 

Lp.  

S T A   N O   W I   S K O  

MIESIĘCZNIE (%)  

z minimalnej stawki  

wynagrodzenia zasadniczego  

nauczyciela mianowanego  

(mgr z   przygotowaniem pedagogicznym)  

określonej w   Rozporządzeniu MEN i   S  

Od  

do  

1.  

Dyrektor zespołu szkół liczącego powyżej 18 oddziałów  

40  

60  

2.  

Dyrektor zespołu szkół liczącego od 13-18 oddziałów  

30  

40  

3.  

Dyrektor zespołu szkół liczącego od 7-12 oddziałów  

30  

35  

4.  

Dyrektor przedszkola liczącego od 2-5 oddziałów  

15  

20  

5.  

Dyrektor przedszkola liczącego od 1-2 oddziałów  

10  

15  

6.  

Wicedyrektor  

30  

50  

7.  

Doradca – metodyk  

15  

25  

Dodatek funkcyjny nie przysługuje w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub innej funkcji z   innych powodów, a   jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. Dodatek funkcyjny wypłaca się z   góry, w   terminie wypłaty wynagrodzenia.  

§   8.   1)   Za sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek - w   wysokości do 5   % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, magistra z   przygotowaniem pedagogicznym.  

2)   Dodatek przyznaje się na czas określony tj. okres trwania stażu. Nauczyciel – opiekun traci prawo do dodatku z   upływem tego okresu, a   w razie wcześniejszego przerwania stażu przez nauczyciela, dodatek przysługuje do końca miesiąca, w   którym nastąpiło przerwanie stażu.  

§   9.   1)   Za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy przysługuje dodatek:  

a)   w szkołach - w   wysokości 200 złotych  

b)   w przedszkolach - w   wysokości 200 złotych  

DODATEK ZA WARUNKI PRACY  

§   10.   1)   Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne i   uciążliwe warunki pracy z   tytułu prowadzenia:  

a)   indywidualnego nauczania dziecka z   orzeczeniem o   potrzebie takiego kształcenia, jeżeli zajęcia odbywają się poza szkołą w   miejscu zamieszkania ucznia w   wysokości 20% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę.  

b)   zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z   dziećmi i   młodzieżą upośledzonymi umysłowo w   stopniu głębokim w   wysokości 20% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę.  

c)   Zajęć w   klasach liczących powyżej 20 uczniów w   wysokości 10 % stawki godzinowej, za każdą efektywnie przepracowaną godzinę.  

d)   Stawkę godzinową, o   której mowa w   pkt.1 i   2 ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela.  

§   11.   Z tytułu pracy w   warunkach uciążliwych i   trudnych innych niż określone w   pkt. a, b, c, przysługuje dodatek w   wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii dodatku za trudne warunki pracy, określonego w   § 10, zwiększony o   5% wynagrodzenia zasadniczego.  

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I   GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§   12.   1)   Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i   godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z   zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania z   uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli praca ta została zrealizowana w   warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w   ramach godzin ponadwymiarowych.  

2)   Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o   których mowa w   § 2, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania, z   uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli praca ta została zrealizowana w   warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.  

3)   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o   którym mowa w   ust. 1   i 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z   zaokrągleniem do pełnych godzin w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

§   13.   1)   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie realizuje zajęć z   powodu przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy.  

2)   W tygodniach, w   których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w   tygodniach, w   których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w   środku tygodnia – za podstawę do ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć określony w   art. 41 ust. 3   lub ustalony na podstawie art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o   1/5 (lub ¼ dla nauczyciela o   ustalonym czterodniowym tygodniu pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w   pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych w   takim tygodniu nie może być większa od liczby godzin przydzielonych w   planie organizacyjnym.  

3)   Ze efektywne przepracowane przez nauczyciela godziny doraźnych zastępstw wypłaca się wynagrodzenie według stawki jego godzin ponadwymiarowych.  

4)   Nauczycielom, którzy w   dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a   nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.  

5)   W ramach posiadanych środków, dyrektor może przyznać nauczycielowi prowadzenie zajęć dodatkowych, za które odpłatność przysługuje jak za godziny ponadwymiarowe.  

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD  

§   14.   1)   Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i   są przyznawane:  

a)   dyrektorom szkół i   placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,  

b)   nauczycielom pod warunkiem zatrudnienia w   szkole przez okres co najmniej 1   roku.  

2)   Nagrody, o   których mowa w   ust. 1   mogą być przyznane z   okazji:  

a)   Dnia Edukacji Narodowej,  

b)   ważnych wydarzeń w   życiu szkoły lub placówki oświatowej,  

c)   zakończenia roku szkolnego,  

d)   w szczególnych przypadkach – w   miarę posiadanych środków.  

3)   Nagrody przyznawane są w   następujących wysokościach:  

a)   nagroda organu prowadzącego do 2.000 zł  

b)   nagroda dyrektora szkoły do 1.500 zł  

4)   Wójt Gminy Gilowice przyznaje nagrody:  

a)   dyrektorom szkół i   placówek oświatowych,  

b)   nauczycielom,  

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§   15.   1)   Nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku za wysługę lat zgodnie z   art. 33 Karty Nauczyciela.  

2)   Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

DODATEK MIESZKANIOWY  

§   16.   1)   Nauczycielowi zatrudnionymi w   wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, posiadającemu pełne kwalifikacje zgodnie z   art. 54 ust. 3   Karty Nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.  

2)   Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego uprawnionego nauczyciela i   wynosi miesięcznie:  

a)   przy jednej osobie w   rodzinie - 10 zł  

b)   przy dwóch osobach w   rodzinie - 20 zł  

c)   przy trzech osobach w   rodzinie - 30 zł  

d)   przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie - 40 zł  

3)   Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela.  

4)   Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:  

a)   niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego mieszkania,  

b)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złoży wniosek o   jego przyznanie.  

5)   Dodatek mieszkaniowy przysługuje w   okresie wykonywania pracy, a   także w   okresach:  

a)   nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

b)   pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego,  

c)   odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, jednak w   przypadku zatrudnienia na czas określony, dodatek mieszkaniowy przysługuje nie dłużej niż do końca zawartej umowy o   pracę,  

d)   korzystania z   urlopu wychowawczego.  

Dodatek wiejski  

§   17.   Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi, w   wymiarze nie mniejszym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, przysługuje odrębny dodatek w   wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.  

POSTANOWIENIE KOŃCOWE  

§   18.   Dla nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy w   szkole obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru: W   = (x 1   + x2 ) : [( x1 : y1 )+( x2 : y2)], gdzie: x1, x2.........- oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w   arkuszu organizacyjnym szkoły, y1, y2 ........- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w   art. 42 ust. 3   ustawy oraz §1 uchwały. Wymiar, o   którym mowa w   pkt 1   przyjmuje się w   pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a   godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.  

§   19.   Projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »