| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/194/12 Rady Gminy Jasienica

z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/290/2009 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jasienica

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3   i 7, art. 91d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. z   2006r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.) i   Uchwały Nr XLIX/512/10 Rady Gminy Jasienica z   dnia 12 października 2010r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 234, poz. 3462 z   dnia 29.10.2010r.) po konsultacjach społecznych oraz po uzyskaniu opinii związków zawodowych  

Rada Gminy Jasienica  
uchwala:  

§   1.   W załączniku do Uchwały Nr XXXII/290/2009 Rady Gminy Jasienica z   dnia 9   kwietnia 2009r. w   sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wysokość i   warunki wypłacania nagród i   innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jasienica   (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 109, poz. 2376 z   dnia 24.06.2009r.) ust. 2   w §14 otrzymuje brzmienie:  

§   14.   ust. 2: Nauczycielowi, o   którym mowa w   ust. 1   przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy w   następującej wysokości:  

1)   dla jednej osoby - 1,00 zł,  

2)   dla dwóch i   więcej osób - 2,00 zł. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »