| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/194/12 Rady Gminy Jasienica

z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/290/2009 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jasienica

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3   i 7, art. 91d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. z   2006r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.) i   Uchwały Nr XLIX/512/10 Rady Gminy Jasienica z   dnia 12 października 2010r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 234, poz. 3462 z   dnia 29.10.2010r.) po konsultacjach społecznych oraz po uzyskaniu opinii związków zawodowych  

Rada Gminy Jasienica  
uchwala:  

§   1.   W załączniku do Uchwały Nr XXXII/290/2009 Rady Gminy Jasienica z   dnia 9   kwietnia 2009r. w   sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wysokość i   warunki wypłacania nagród i   innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jasienica   (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 109, poz. 2376 z   dnia 24.06.2009r.) ust. 2   w §14 otrzymuje brzmienie:  

§   14.   ust. 2: Nauczycielowi, o   którym mowa w   ust. 1   przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy w   następującej wysokości:  

1)   dla jednej osoby - 1,00 zł,  

2)   dla dwóch i   więcej osób - 2,00 zł. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »