| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/205/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Na podstawie art. 14 ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i   Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej.  

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala  

§   1.   1.   Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Pawłowice w   zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez właściwego ministra w   odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w   wymiarze pięciu godzin dziennie.  

2.   Ustala się odpłatność za świadczenia związane z   opieką, nauczaniem i   wychowaniem realizowane przez przedszkola poza godzinami przypadającymi na bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego.  

§   2.   1.   Opłata, o   której mowa w   §1 ust. 2   wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.  

2.   Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn liczby godzin korzystania ze świadczeń oraz stawki godzinowej określonej w   ust. 1.  

§   3.   1.   Ustala się następujące ulgi w   opłacie, o   której mowa w   § 2   ust. 1:  

1)   dla rodzeństwa uczęszczającego do tego samego przedszkola najstarsze dziecko – w   wysokości 100%;  

2)   dla dzieci z   orzeczeniem o   potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o   niepełnosprawności – w   wysokości 50%;  

3)   dla dzieci z   rodzin, których rodzice (przynajmniej jeden) posiadają orzeczenie  
o niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności – w   wysokości 50%;  

4)   dla dzieci z   rodzin, które mają rodzeństwo z   orzeczonym stopniem o   niepełnosprawności lub posiadają orzeczenie o   potrzebie kształcenia specjalnego – w   wysokości 50%.  

§   4.   Szczegółowe zasady korzystania z   usług przedszkola oraz odpłatności określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a   rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.  

§   5.   Tracą moc:  

Uchwała Nr XXXI/359/2010 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 30 marca 2010 r. w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia w   publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice.  

Uchwała Nr XXXVII/401/2010 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 14 września 2010 r.  
w sprawie zmian w   uchwale Nr XXXI/359/2010 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 30 marca 2010 r. w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia w   publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice.  

§   6.   Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Franciszek   Dziendziel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »