| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/262/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt. 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  
art. 8   ust. 2   pkt 2, art.   11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach  
(Dz. U. z   1997 r. Nr 85, poz. 539 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w   rozumieniu ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego  
i o   wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   W statucie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w   Pszczynie przyjętym Uchwałą nr 700/02 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 27 marca 2002 r. w   sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Pszczynie na Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w   Pszczynie i   nadania statutu, zmienionym Uchwałą Nr XXVII/320/08 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 30 października 2008 r. w   sprawie zmian w   statucie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w   Pszczynie  
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 220, poz. 4623), wprowadza się następujące zmiany:  

1)   zmienia się treść § 3   ust. 3, który otrzymuje brzmienie:  

„3.   Biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu a   Burmistrzem Pszczyny, zawierającego wykaz przejętych zadań i   warunki ich finansowania.” ;

2)   zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie:  

„§   4.   Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury Urzędu Miejskiego w   Pszczynie.” ;

3)   zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:  

„§   10.   1.   W Bibliotece może być utworzone za zgodą Burmistrza Pszczyny jedno stanowisko Zastępcy Dyrektora.  

2.   W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej, obsługi oraz w   miarę potrzeby specjalistów innych zawodów związanych z   działalnością biblioteczną.  

3.   Pracowników zatrudnia, awansuje i   zwalnia Dyrektor.  

4.   Powołanie i   odwołanie Zastępcy Dyrektora następuje na wniosek Dyrektora przez Burmistrza Pszczyny.” ;

4)   zmienia się treść § 15, który otrzymuje brzmienie: dotychczasową treść § 15 oznaczyć jako ust. 1   i dodać ust. 2   w następującym brzmieniu:  

„2.   Regulamin podlega zaopiniowaniu przez Burmistrza Pszczyny.” ;

5)   zmienia się treść § 17, który otrzymuje brzmienie:  

„§   17.   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w   ramach posiadanych środków oraz w   oparciu o   plan finansowy, kierując się zasadą efektywności, celowości, rzetelności ich wykorzystania.” ;

6)   zmienia się treść § 18, który otrzymuje brzmienie:  

„§   18.   Źródłami finansowania Biblioteki są przychody z   prowadzonej działalności, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe z   jednostek samorządu terytorialnego i   budżetu państwa, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.” ;

7)   zmienia się treść § 19, który otrzymuje brzmienie:  

„§   19.   Dyrektor corocznie, w   terminie 3   miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Pszczyny.” ;

8)   zmienia się treść Załącznika nr 1   do statutu „Sieć placówek Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w   Pszczynie”, który otrzymuje brzmienie:  

 

Załącznik nr 1   do statutu  
Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Pszczynie  

Sieć placówek Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w   Pszczynie  

 

L.p.  

Nazwa placówki  

Adres  


1.  
 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna   :  
1) Wypożyczalnia dla Dorosłych i   Dzieci  
2) Czytelnia  
3) oddział „Książki Mówionej”  


Pszczyna, ul. Piastowska 1  
 

2.  

Filia nr 1  

Pszczyna, ul. Zgrzebnioka 14  

3.  

Filia nr 3  

Pszczyna, ul. Bednorza 1  

4.  

Filia nr 5  

Pszczyna, ul. Staromiejska 43  

5.  

Filia nr 6  

Pszczyna, ul. Kazimierza Wielkiego 5  

6.  

Filia Brzeźce  

Brzeźce, ul. Ofiar Faszyzmu 10  

7.  

Filia Czarków  

Czarków, ul. Powstańców Śląskich 25a  

8.  

Filia Ćwiklice  

Ćwiklice, ul. Zawadzkiego 15  

9.  

Filia Jankowice  

Jankowice, ul. Żubrów 36A  

10.  

Filia Łąka  

Łąka, ul. Fitelberga 1  

11.  

Filia Piasek  

Piasek, ul. Katowicka 63  

12.  

Filia Studzience  

Studzienice, ul. Szewczyka 93  

13.  

Filia Studzionka  

Studzionka, ul Jordana 3A  

14.  

Filia Wisła Mała  

Wisła Mała, ul. Pawia 42  

15.  

Fila Wisła Wielka  

Wisła Wielka, ul. Cieszyńska 23  

§   2.                 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i   Dyrektorowi Biblioteki.  

§   3.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała wynika z   konieczności dostosowania zapisów statutowych do obowiązujących przepisów prawa.  

Zmiany w   załączniku spowodowane są zmianą adresów filii bibliotecznych: Filii nr 5   w   Pszczynie i   Filii Jankowice.  

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący i   dostosowawczy do obowiązującego nazewnictwa organów władz samorządowych.  

Projekt uchwały został objęty konsultacjami społecznymi w   terminie od 19.03.2012 r.  
do 28.03.2012 r. W   trakcie konsultacji nie wniesiono żadnych uwag i   opinii dotyczących przedłożonego projektu uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »