| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 224/XIX/2012 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Lublińca

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach t.j. (Dz.U. z   11 kwietnia 2012 r. poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z   22 marca 2012 r. poz. 299), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, Rada Miejska w   Lublińcu uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego:  

1)   posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U z   2002 r. Nr 193, poz.1671),  

2)   pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i   telefonu kontaktowego przedsiębiorcy,  

3)   posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne,  

4)   baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony, o   szczelnej nawierzchni z   odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z   obowiązującymi przepisami, o   wielkości dostosowanej do ilości pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność,  

5)   baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w   odpowiednim stanie technicznym i   sanitarnym tj.:  

a)   miejsce postojowe z   punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych,  

b)   miejsce do mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,  

6)   w przypadku gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w   pkt 5   przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i   zabiegów w   zakresie mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy.  

2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

1)   przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w   sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu,  

2)   mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z   wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U z   2002 r. Nr 193, poz.1671),  

3)   po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej,  

4)   przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług w   przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego,  

5)   świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i   na warunkach w   niej określonych.  

3.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i   Ciepłownictwa w   Lublińcu przy ul. Spokojnej 2   lub innej stacji zlewnej położonej w   najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   3.   Traci moc uchwała nr 666/XLIX/2010 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 26 stycznia 2010 r. w   sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »