| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18/XVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boronów"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.)

Rada Gminy w Boronowie uchwala:

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BORONÓW Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Minimalny poziom usług świadczonych przez Gminę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział 3. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług Rozdział 4. Sposób rozliczeń w oparciu i ceny i stawki opłat ustalone w taryfach Rozdział 5. Warunki przyłączenia do sieci Rozdział 6. Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych Rozdział 7. Sposób dokonywania odbioru przez Gminę wykonanego przyłącza Rozdział 8. Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków Rozdział 9. Standardy obsługi odbiorców, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody o odprowadzaniu ścieków Rozdział 10. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - zwany dalej regulaminem - określa prawa i obowiązki Gminy oraz Odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boronów.

§ 2. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.);

2. odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

3. gmina - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;

4. umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

5. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym, mowa w art. 2 pkt 19 ustawy;

6. wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, lub przyrząd pomiarowy na własnym ujęciu wody (np. studnia) zainstalowany i utrzymany na koszt Odbiorcy;

7. okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

2. Pozostałe użyte w regulaminie określenia techniczne znajdują interpretację w art. 2 ustawy.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Część I.
Dostarczanie wody

§ 3. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci wodociągowej i instalacji wewnętrznej.

§ 4. 1. Gmina ma obowiązek:

1. zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej wraz z częścią przyłącza będącego jej własnością, do zaworu głównego za wodomierzem głównym oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy. Ponadto Gmina nie odpowiada za szkody powstałe na sieci spowodowane nasadzeniem drzew i krzewów nad przyłączami wodociągowymi w pasie 3 m;

2. dokonać kontroli funkcjonowania wodomierzy:

a) z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat,

b) na wniosek Odbiorcy - zgodnie z §18 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (j.t. Dz. U. z 2006r., Nr 127, poz. 886)

3. informować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty o:

a) przerwach w świadczeniu usług wodociągowych oraz czasie ich trwania,

b) zastępczych punktach poboru wody oraz o sposobie i czasie korzystania z nich przez Odbiorców,

4. wydać swoim przedstawicielom stałe pisemne upoważnienia, które z legitymacją służbową nadają uprawnienia do wykonania czynności określonych w art.7 ustawy,

2. Szczegółowy zakres obowiązków Gminy poza niniejszym regulaminem określa ustawa oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze;

§ 5. Szczegółowy zakres praw Gminy poza niniejszym regulaminem określa ustawa oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze;

§ 6. Odbiorca ma prawo:

1. zgłaszać reklamację dotyczące faktur

2. żądać od Gminy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia wizji w terenie lub w przypadku błędnych wskazań wodomierza - wykonania ekspertyzy,

§ 7. Obowiązki odbiorcy:

1. Odbiorca zapewnia niezawodne działanie wodomierzy poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym, skutkami niskich temperatur, przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, a także za prawidłowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym są one zamontowane;

2. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewywiązywania się z obowiązków określonych w ust. 1;

3. Odbiorca natychmiast powiadamia Gminę o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, w tym o zerwaniu plomby;

4. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody;

5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Gminę oraz nieutrudniający działalności Gminy, a w szczególności do Użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, na skutek cofnięcia się wody;

6. Odbiorcy są zobowiązani umożliwić Gminie dostęp do instalacji zasilanych z innych źródeł zaopatrzenia w wodę w tym z własnych ujęć, a także połączonych z siecią własnej instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Gminę.

§ 8. Odbiorcy zabrania się w szczególności:

1. używania wody dostarczonej z sieci bez uprzedniego zawarcia umowy;

2. odsprzedaży wody, wyjątek stanowią szczególne warunki techniczne, np. brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej;

3. poboru wody przed wodomierzem głównym;

4. dokonywania na przyłączu działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem głównym w sytuacjach awaryjnych, zaś w innych przypadkach zaleca się odbiorcy wody zabudowanie zaworu odcinającego z kurkiem spustowym na instalacji wewnętrznej i korzystanie z tego zaworu w przypadkach tj. odwadniania instalacji wewnętrznej, remonty itp.;

5. przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon - bez wcześniejszego uzgodnienia w/w działań z Gminą;

6. wykorzystywania sieci wodociągowej w sposób niezgodny z umową zawartą z Gminą.

7. połączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej z instalacją wodociągową z innego ujęcia wody

§ 9. 1. Gmina może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

2. Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje po ustaniu przyczyn odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na pisemny wniosek Odbiorcy i na jego koszt.

§ 10. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 48 godzin od jej wystąpienia Gmina może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę wraz z wodą, która wypłynie w ciągu tych 48 godzin.

Część II.
Odprowadzanie ścieków

§ 11. Odbiorca usług jest zobowiązany do odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Gminę, a w szczególności:

1. natychmiastowego powiadomienia Gminy o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

2. utrzymywania przyłącza w stanie niepowodujących pogorszenia eksploatacji sieci,

3. użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

4. niedokonywania bez uzgodnienia z przedsiębiorstwem zmian w zakresie uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,

5. udostępniania Gminie dokumentacji technicznej i danych z eksploatacji własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć w zakresie umożliwiającym ustalenie ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji,

6. wykorzystywania przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,

7. podjęcia działań ograniczających skutki ewentualnych awarii oraz udostępnienia Gminie terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, kanalizacji oraz przyłączy,

8. natychmiastowego powiadamiania Gminy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach urządzenia pomiarowego oraz zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 12. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci, zgodnie z art. 6 ustawy.

2. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

3. Odbiorca usług składa do gminy wniosek w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu.

4. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

5. W przypadku gdy podpisanie umowy następuje w wyniku zmiany właściciela nieruchomości podstawą przekazania wodomierza jest protokół zdawczo-odbiorczy ze stanu wodomierza i terminem obowiązywania dostawy wody.

§ 13. 1. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, Gmina zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.

2. Gmina może odmówić zawarcia umowy z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, jeżeli nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w ust. 1.

3. Gmina ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, a w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności dla poszczególnych odbiorców, w terminie określonym w umowie.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku składania przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosków o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 14. Umowa, o której mowa w § 12 winna zawierać w szczególności postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu.

§ 15. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna zawierać możliwość jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Gminy od Umowy.

4. Gmina może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust.1 ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie Gminy doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem zamknięcia przyłącza.

5. Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Gminę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 16. Umowa wygasa wskutek:

1. upływu czasu, na który została zawarta,

2. śmierci odbiorcy,

3. zawarcia umowy z nowym odbiorcą, w związku ze zmianą właściciela lub zarządcy nieruchomości,

4. innej niż w/w zmiany odbiorcy,

5. utraty przez odbiorcę tytułu prawnego do lokalu - w przypadku umowy zawartej z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,

6. zakończenia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego skutkującego likwidacją podmiotu,

7. zaniechania przez Gminę działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

8. utraty przez Gminę zezwolenia na prowadzenie działalności.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 17. Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 18. Gmina ogłasza taryfę na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów w terminie właściwym do ogłoszenia w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy, określonego w art. 24. ust. 7 lub 9 ustawy.

§ 19. W rozliczeniach strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy, bez zmiany umowy.

§ 20. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Gminę jest faktura.

§ 21. 1. Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

2. Ilość pobranej wody ustala się:

a) w budynkach wyposażonych w wodomierze główne - zgodnie z ich wskazaniami,

b) w przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2a) - zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70).

3. Ilość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ustalana jest:

a) na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego,

b) na poziomie ilości zużytej wody,

c) na poziomie określonym w punkcie b), powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zainstalowanego przez odbiorcę, w przypadku braku wodomierza na własnym ujęciu wody wg ryczałtu zgodnego z normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

d) na poziomie określonym w punkcie b), zmniejszonym o zużycie wody określone na podstawie odczytu z wodomierza dodatkowego zamontowanego przez odbiorcę wody do celów podlewania ogrodów przydomowych lub zaopatrzenia hodowli,

e) wg ryczałtu zgodnego z normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

4. Odbiorca ponosi koszty zainstalowania, legalizacji i podłączenia wodomierza na ujęciu własnym oraz wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezzwrotnie zużytej.

§ 22. 1. Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

2. Jeżeli Odbiorca nie uiścił opłaty w wyznaczonym terminie, Gmina pisemnie upomina Odbiorcę i wyznacza mu dodatkowy termin zapłaty, wynoszący 14 dni kalendarzowych oraz powiadamia o grożących sankcjach zgodnie z ustawą.

3. Jeżeli Odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia, o którym mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2 i 3 ustawy.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 23. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej "warunkami przyłączenia" złożony przez osobę ubiegająca się o przyłączenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wzór wniosku określa Gmina.

§ 24. Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci dołącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

b) kopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 25. 1. Gmina określa warunki przyłączenia na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od daty ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają m.in.:

a) miejsce i sposób włączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Gminy,

b) maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na pobór wody,

c) miejsce zainstalowania wodomierz głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

e) datę ważności warunków przyłączenia,

f) technologię wykonania przyłącza,

g) obowiązek uzgodnienia dokumentacji z Gminą

§ 26. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 27. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 25 ust.3 niniejszego regulaminu oraz po podpisaniu protokołu odbioru przyłącza.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo kanalizacyjnych

§ 28. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez zgody Gminy, bądź niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 29. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm).

§ 30. Gmina może odmówić wydania warunków technicznych , jeśli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 31. 1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i wykonawczych.

2. Określone w warunkach przyłączenia wymagania sprawdzane są podczas czynności odbiorowych przy udziale zainteresowanych stron.

3. Z przeprowadzonego odbioru spisuje się protokół, który stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza.

§ 32. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

a) datę odbioru,

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem średnicy, materiałów, zakresu rzeczowego,

c) rodzaj odprowadzanych ścieków,

d) skład komisji dokonującej odbioru,

e) adres nieruchomości do której wykonano przyłącze,

f) podpisy członków komisji.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 33. Gmina ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

§ 34. Gmina ma obowiązek poinformować odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.

§ 35. Gmina ma obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych awaryjnych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile planowany czas ich trwania przekracza 6 godzin.

§ 36. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny Gmina ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody o odprowadzaniu ścieków

§ 37. Gmina zobowiązana jest do zapewnienia należytego poziomu świadczonych usług, a w szczególności zobowiązana jest do udzielenia na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 38. 1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Gminę Odbiorca może złożyć pisemną reklamację w terminie, który umożliwi sprawdzenie zasadności reklamacji, nie później jednak niż 5 dni od daty zaistnienia niewykonania.

2. Reklamacja powinna zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres Odbiorcy,

2. przedmiot reklamacji,

3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

4. zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

5. numer i datę umowy,

6. podpis odbiorcy.

3. Gmina rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od daty jej wniesienia.

4. Gmina udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

1. powołanie podstawy prawnej,

2. rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,

3. pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Gmina powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

7. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie za zgodą Odbiorcy.

8. Niezależnie od trybu reklamacji opisanych w ust. 1-8 Gmina przyjmie i sprawdzi każdą reklamację złożoną telefonicznie.

§ 39. Sposób postępowania w przypadku niesprawności wodomierza głównego, określa §18 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 40. 1. Gmina ma obowiązek:

a) bezpłatnie udostępnić straży pożarnej wodę z sieci wodociągowej gminy dla celów przeciwpożarowych,

b) zapewnić prawidłową eksploatację hydrantów oraz wykonać wszelkie naprawy na własny koszt,

§ 41. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 42. Gmina zobowiązana jest do udostępnienia niniejszego regulaminu na żądanie Odbiorcy.

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów

§ 44. Traci moc uchwała nr 50/XXIII/05 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 października 2005 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Boronów".

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »