| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/256/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), na podstawie art. 13. ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123, z późn zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala statut Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej w następującym brzmieniu:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA zwany dalej PKZ jest instytucją kultury działającą jako samorządowa instytucja kultury na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z z późn. zm.),

- art. 29 ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. U. Nr 12, poz. 136 z 2000 r.),

- niniejszego statutu.

§ 2. Misją PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA jest realizacja zbiorowych i indywidualnych potrzeb mieszkańców Dąbrowy Górniczej w zakresie kultury .

§ 3. 1. Terenem działania PKZ jest Gmina Dąbrowa Górnicza. W przypadkach uzasadnionych potrzebami, PKZ może prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

2. Siedzibą PKZ jest Dąbrowa Górnicza – ul. Plac Wolności 1.

§ 4. PKZ posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji prowadzonego przez Organizatora.

§ 5. W skład PKZ wchodzą:

1. Pałac Kultury Zagłębia ul. Plac Wolności 1.

2. Dom Kultury ul. Chemiczna 2.

3. Świetlice Środowiskowe.

4. Kluby Osiedlowe.

Rozdział 2.
Zakres działalności PKZ

§ 6. Do zakresu działań PKZ należy:

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę .

2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie kulturą i sztuką.

3. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru , a także rękodzieła ludowego i artystycznego .

4. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

5. Prowadzenie sekcji świetlic środowiskowych i sekcji osiedlowego ruchu artystycznego.

6. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw i odczytów.

7. Działalność wydawnicza.

8. Działalność w zakresie:

a) prowadzenia kółek artystycznych, zajęć zespołów tanecznych i muzycznych oraz chórów wspierając oddolny amatorski ruch artystyczny,

b) działalność w zakresie kinematografii,

c) prowadzenia wypożyczalni kostiumów i rekwizytów,

d) pośrednictwa w sprzedaży i sprzedaż dzieł sztuk plastycznych i rękodzieła, wytworzonych w ramach działalności PKZ,

e) sprzedaży i pośrednictwa w zakresie sprzedaży biletów,

f) usługi w zakresie impresariatu artystycznego,

g) prowadzenia nauki języków obcych,

h) prowadzenia usług marketingowych, promocyjnych, reklamowych, dekoracyjnych,

i) produkcja wydarzeń artystycznych, w tym koncertów, spektakli, widowisk,

j) organizowania koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,

k) współpracy międzynarodowej w zakresie promocji kultury, prowadzenia działalności na rzecz integracji europejskiej,

l) działalności na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,

m) działalności na rzecz integracji osób oraz środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,

n) prowadzenia kawiarni,

o) wynajmu sali i powierzchni,

p) świadczenia innych usług,

9. Utrzymanie, administrowanie, modernizacja obiektów kultury .

10. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków z przeznaczeniem na rozwój kultury w mieście.

Rozdział 3.
Organizacja PKZ

§ 7. 1. PKZ zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. W PKZ powołuje się dwóch zastępców dyrektora:

- Zatępcę Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych,

- Zastępcę Dyrektora ds. Artystycznych.

3. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor PKZ po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta oraz związków zawodowych działających w PKZ, stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

4. Zastępcy Dyrektora działają w granicach umocowania udzielonego przez Dyrektora.

5. W czasie nieobecności Dyrektora PKZ, zastępuje go Zastępca wyznaczony przez Dyrektora, w zakresie udzielonego przez Dyrektora PKZ pełnomocnictwa.

6. W przypadku braku obsady stanowiska Dyrektora PKZ, jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych, do czasu powołania Dyrektora.

§ 8. Organizację wewnętrzną PKZ określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

§ 9. Prezydent Miasta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora PKZ.

§ 10. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników PKZ oraz wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa PKZ

§ 11. 1. PKZ prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

2. Działalność PKZ finansowana jest z :

a) dotacji budżetowych w formie:

- dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej, w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

- dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów,

b) wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej,

c) dodatkowo wypracowanych środków własnych, dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych.

3. Podstawą gospodarki finansowej PKZ jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Wysokość dotacji, o których mowa w pkt 2 określa każdorazowo Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej na dany rok budżetowy .

5. Środki finansowe uzyskane z prowadzonej działalności przeznaczone są na wykonanie zadań w zakresie kultury.

Rozdział 5.
Majątek PKZ

§ 12. 1. PKZ wykonuje swoje statutowe zadania wykorzystując majątek Gminy przekazany PKZ przez Organizatora. Majątek ten jest własnością gminy.

2. PKZ utrzymuje i rozwija posiadaną bazę wykorzystując następujące formy organizacyjno – prawne :

- bezpośrednie utrzymanie obiektu,

- administrowanie obiektu przez osoby trzecie,

- dzierżawa lub najem.

3. Umowy dzierżawy oraz umowy najmu składników majątkowych będących w dyspozycji PKZ nie dłużej niż na trzy lata zawiera i rozwiązuje Dyrektor PKZ.

4. PKZ może również zarządzać i administrować majątkiem innych osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na podstawie zawartych umów cywilno - prawnych.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji PKZ może dokonać Organizator PKZ w trybie i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w statucie dokonywane są przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej w trybie określonym dla jego nadania.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XX/318/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Pałac Kultury Zagłębia oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »