| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/132/12 Rady Gminy Godów

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany statutu Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej w Krostoszowicach

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6a, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późń. zm.), art. 18 ust. 1   i 2, art. 23 oraz art. 24 ust. 1   pkt 1   i ust. 2, art. 228 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.), art. 2   ust. 1   pkt 2   i   7, art. 4 1 ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Godów   uchwala:  

§   1.   W statucie Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w   Krostoszowicach przyjętym uchwałą nr XVI/128/08 Rady Gminy Godów z   dnia 27 marca 2008 r. w   sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Gminy Godów "Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza" dokonuje się następujących zmian:  

1.   § 1   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w   Krostoszowicach, zwana dalej "Świetlicą" jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w   formie opiekuńczej, działającą jako gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w   formie jednostki budżetowej . .

2.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

Świetlica działa na podstawie obowiązującego prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.);  

2)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.);  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.);  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.);  

5)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 124 z   późn. zm.);  

6)   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.);  

7)   uchwały nr XIV/111/08 Rady Gminy Godów z   dnia 4   lutego 2008 r. w   sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego;  

8)   niniejszego statutu. .

3.   § 3   otrzymuje brzmienie:  

1.   Świetlica jest placówką wsparcia dziennego w   rozumieniu przepisów ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

2.   Działalność Świetlicy jest częścią Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. .

4.   § 4   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Celem działania Świetlicy jest w   szczególności:  

1)   wsparcie rodziny poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi i   organizację czasu wolnego w   godzinach pozalekcyjnych;  

2)   wspieranie w   rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i   rówieśniczych;  

3)   rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie postaw prospołecznych;  

4)   szerzenie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz pomoc dzieciom z   rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. .

5.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

Świetlica prowadzi swoją działalność przy współpracy z   Urzędem Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Przeciwdziałania Narkomanii w   Godowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w   Godowie, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi i   kościelnymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi osobami fizycznymi i   prawnymi. .

§   2.   Pozostała cześć statutu pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »