| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/132/12 Rady Gminy Godów

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany statutu Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej w Krostoszowicach

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6a, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późń. zm.), art. 18 ust. 1   i 2, art. 23 oraz art. 24 ust. 1   pkt 1   i ust. 2, art. 228 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.), art. 2   ust. 1   pkt 2   i   7, art. 4 1 ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Godów   uchwala:  

§   1.   W statucie Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w   Krostoszowicach przyjętym uchwałą nr XVI/128/08 Rady Gminy Godów z   dnia 27 marca 2008 r. w   sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Gminy Godów "Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza" dokonuje się następujących zmian:  

1.   § 1   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w   Krostoszowicach, zwana dalej "Świetlicą" jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w   formie opiekuńczej, działającą jako gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w   formie jednostki budżetowej . .

2.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

Świetlica działa na podstawie obowiązującego prawa, a   w szczególności:  

1)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.);  

2)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.);  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.);  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.);  

5)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 124 z   późn. zm.);  

6)   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.);  

7)   uchwały nr XIV/111/08 Rady Gminy Godów z   dnia 4   lutego 2008 r. w   sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego;  

8)   niniejszego statutu. .

3.   § 3   otrzymuje brzmienie:  

1.   Świetlica jest placówką wsparcia dziennego w   rozumieniu przepisów ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

2.   Działalność Świetlicy jest częścią Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. .

4.   § 4   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Celem działania Świetlicy jest w   szczególności:  

1)   wsparcie rodziny poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi i   organizację czasu wolnego w   godzinach pozalekcyjnych;  

2)   wspieranie w   rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i   rówieśniczych;  

3)   rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie postaw prospołecznych;  

4)   szerzenie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz pomoc dzieciom z   rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. .

5.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

Świetlica prowadzi swoją działalność przy współpracy z   Urzędem Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Przeciwdziałania Narkomanii w   Godowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w   Godowie, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi i   kościelnymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi osobami fizycznymi i   prawnymi. .

§   2.   Pozostała cześć statutu pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »