| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art . 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24   kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z   późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Ujsoły - Rada Gminy Ujsoły uchwala:  

§   1.   Określić szczegółowy sposób konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

1.   Niniejsza procedura dotyczy rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy.  

2.   Konsultacje prowadzone są w   celu poznania opinii podmiotów wskazanych w   ust.1, w   odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących ich statutowej działalności.  

3.   Każdy z   podmiotów wskazanych w   ust. 1   ma prawo wyrażenia opinii na zasadach określonych w   uchwale oraz jej przesłania na wskazany w   ogłoszeniu adres i   we wskazanej formie.  

4.   Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o   konsultacjach wraz z   projektem aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Ujsoły i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1.  

5.   Konsultacje ogłasza Wójt Gminy, określając w   ogłoszeniu:  

1)   przedmiot i   termin konsultacji,  

2)   obszar konsultacji lub uprawnione podmioty do udziału w   konsultacji,  

3)   formę zgłaszania opinii,  

4)   merytoryczne stanowisko pracy w   Urzędzia Gminy w   Ujsołach uprawnione do udzielenia wyjaśnień i   przyjmowania opinii.  

6.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty uprawnione w   przedmiocie konsultacji nie może być krótszy niż 7   dni. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z   prawa do jej wyrażenia.  

7.   Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który podlega ogłoszeniu w   sposób określony w   ust. 4.  

8.   Wyniki Konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w   uzasadnieniu projektów aktów, o   których mowa w   ust. 2.  

9.   Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z   odrębnych przepisów prawa.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Janota

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »