| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art . 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24   kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z   późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Ujsoły - Rada Gminy Ujsoły uchwala:  

§   1.   Określić szczegółowy sposób konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

1.   Niniejsza procedura dotyczy rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy.  

2.   Konsultacje prowadzone są w   celu poznania opinii podmiotów wskazanych w   ust.1, w   odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących ich statutowej działalności.  

3.   Każdy z   podmiotów wskazanych w   ust. 1   ma prawo wyrażenia opinii na zasadach określonych w   uchwale oraz jej przesłania na wskazany w   ogłoszeniu adres i   we wskazanej formie.  

4.   Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o   konsultacjach wraz z   projektem aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Ujsoły i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1.  

5.   Konsultacje ogłasza Wójt Gminy, określając w   ogłoszeniu:  

1)   przedmiot i   termin konsultacji,  

2)   obszar konsultacji lub uprawnione podmioty do udziału w   konsultacji,  

3)   formę zgłaszania opinii,  

4)   merytoryczne stanowisko pracy w   Urzędzia Gminy w   Ujsołach uprawnione do udzielenia wyjaśnień i   przyjmowania opinii.  

6.   Termin wyrażenia opinii przez podmioty uprawnione w   przedmiocie konsultacji nie może być krótszy niż 7   dni. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z   prawa do jej wyrażenia.  

7.   Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który podlega ogłoszeniu w   sposób określony w   ust. 4.  

8.   Wyniki Konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w   uzasadnieniu projektów aktów, o   których mowa w   ust. 2.  

9.   Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z   odrębnych przepisów prawa.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Janota

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »