| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/239/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Śląskiej

Na podstawie: art. 12 pkt 8i ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 9, art. 11, a   także art. 13 ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 13 poz. 123 z   późn. zm.), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

Rada Powiatu  
uchwala:  

§   1.  

Tworzy się powiatową jednostkę organizacyjną, działającą w   formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Śląskiej, zwane dalej Centrum.  

§   2.  

Określa się, że siedzibą Centrum jest zespół pałacowo-parkowy przy ulicy Parkowej 1   w Nakle Śląskim.  

§   3.  

Nadaje się statut Centrum o   treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Przedmiotem działalności Centrum jest w   szczególności:  

1)   prowadzenie stałej ekspozycji promującej twórczość i   edukację kulturalną z   uwzględnieniem dokonań twórców lokalnych,  

2)   gromadzenie, opracowanie i   konserwacja zbiorów dotyczących kultury śląskiej,  

3)   organizacja wystaw stałych, czasowych i   okazjonalnych,  

4)   prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dokumentacyjnej oraz edukacyjnej,  

5)   organizowanie, realizowanie i   inicjowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, konferencji naukowych, sympozjów,  

6)   prowadzenie działalności wydawniczej,  

7)   organizowanie spotkań, wykładów, prelekcji, konkursów,  

8)   opieka na zabytkiem – siedzibą Centrum,  

9)   współpraca z   regionalnymi organizacjami i   instytucjami kulturalno-naukowymi.  

§   5.  

Traci moc uchwała Nr XXVII/249/2004 Rady Powiatu w   Tarnowskich Górach z   dnia 31 sierpnia 2004 roku w   sprawie utworzenia „Regionalnego Centrum Edukacji i   Kultury Śląskiej”.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Tarnowskich Górach.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Andrzej   Fiała

 


Załącznik Nr 1   do uchwały Nr XXII/239/2012    
Rady Powiatu w   Tarnowskich Górach    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

STATUT CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Centrum Kultury Śląskiej zwane dalej Centrum, jest samorządową instytucją kultury działającą w   szczególności na podstawie:  

-   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 123 z   późn. zm.),  

-   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

-   ustawy z   dnia 29 września 1994 roku o   rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z   późn. zm.),  

-   niniejszego Statutu.  

§   2.  

1.   Organizatorem Centrum jest Powiat Tarnogórski zwany dalej Powiatem.                

2.   Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Zarząd Powiatu w   Tarnowskich Górach zwany dalej Zarządem.  

§   3.  

Centrum uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez Powiat.  

§   4.  

1.   Siedzibą Centrum jest zespół pałacowo-parkowy przy ulicy Parkowej 1   w Nakle Śląskim.  

2.   Centrum prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

§   5.  

Centrum używa pieczęci podłużnej z   nazwą w   pełnym brzmieniu wraz z   adresem siedziby.                              

Rozdział 2.
Zakres działalności Centrum  

§   6.  

1.   Centrum prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i   ochronie kultury, wspierając i   promując twórczość i   edukację kulturalną oraz podejmując działania i   inicjatywy kulturalne. Główny nacisk kładzie na działania związane z   kulturą śląską z   uwzględnieniem dokonań twórców lokalnych.  

2.   W celu wypełniania swoich zadań Centrum współdziała z   instytucjami, organizacjami i   stowarzyszeniami o   podobnych celach w   kraju i   za granicą.  

§   7.  

Centrum realizuje zadania, o   których mowa w   § 6   w szczególności poprzez:  

1)   prowadzenie stałej ekspozycji promującej twórczość i   edukację kulturalną z   uwzględnieniem dokonań twórców lokalnych,  

2)   gromadzenie, opracowanie i   konserwacja zbiorów dotyczących kultury śląskiej,  

3)   organizację wystaw stałych, czasowych i   okazjonalnych,  

4)   prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dokumentacyjnej oraz edukacyjnej,  

5)   organizowanie, realizowanie i   inicjowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, konferencji naukowych, sympozjów,  

6)   prowadzenie działalności wydawniczej,  

7)   organizowanie spotkań, wykładów, prelekcji, konkursów,  

8)   opiekę na zabytkiem – siedzibą Centrum,  

9)   współpracę z   regionalnymi organizacjami i   instytucjami kulturalno-naukowymi.  

Rozdział 3.
Organy zarządzające i   doradcze oraz sposoby ich powoływania  

§   8.  

Organami Centrum są:  

1)   Dyrektor,  

2)   Rada Programowa.  

Dyrektor  

§   9.  

1.   Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Zarząd w   trybie i   na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 25   października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

§   10.  

1.   Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz, zarządza nim jednoosobowo i   ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.  

2.   Do obowiązków Dyrektora należy w   szczególności:  

1)   tworzenie warunków do realizacji zadań, o   których mowa w   § 6   i § 7   niniejszego statutu oraz regulaminu organizacyjnego  

2)   prowadzenie efektywnej gospodarki składnikami majątkowymi i   środkami finansowymi,  

3)   kształtowanie programu działalności,  

4)   kierownictwo w   sprawach organizacyjnych i   administracyjnych,  

5)   przygotowanie planów działalności i   sprawozdań finansowych Centrum,  

6)   sprawowanie kontroli zarządczej,  

7)   wykonywanie obowiązków pracodawcy.  

3.   Dyrektor upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w   planie finansowym Centrum.  

§   11.  

Dyrektor przedstawia Zarządowi:  

1)   roczny plan działalności instytucji obejmujący plan usług, przychodów i   kosztów, plan remontów i   konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji po zawiadomieniu o   wysokości uchwalonej przez Radę Powiatu w   Tarnowskich Górach dotacji na dany rok, w   terminie zgodnych z   zapisami ustawy o   finansach publicznych,  

2)   półroczną i   roczną informację o   przebiegu wykonania planu finansowego Centrum,  

3)   sprawozdanie finansowe oraz inne sprawozdania i   materiały, w   terminach określonych w   przepisach dotyczących sprawozdawczości,  

4)   roczne sprawozdanie finansowe, o   którym mowa w   ustawie o   rachunkowości,  

5)   obejmujące okres roku plany i   sprawozdania dotyczące działalności merytorycznej zaopiniowane przez Radę Programową w   terminach określonych przez Zarząd.  

§   12.  

Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu.  

Rada Programowa  

§   13.  

1.   Organem doradczym Dyrektora Centrum jest Rada Programowa zwana dalej Radą.  

2.   Rada opiniuje plany działalności merytorycznej i   sprawozdania z   ich realizacji.  

3.   W skład Rady wchodzi od 3   do 5   osób powoływanych i   odwoływanych przez Zarząd, na wniosek Dyrektora.  

4.   Kadencja Rady trwa cztery lata z   zastrzeżeniem, że po upływie kadencji Rada pełni obowiązki do czasu powołania nowej Rady przez Zarząd.  

5.   Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w   pracach Rady.  

Rozdział 4.
Mienie i   finanse Centrum  

§   14.  

1.   Centrum prowadzi, na podstawie planu działalności, samodzielną gospodarkę finansowa w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji uchwalonej przez Radę Powiatu w   Tarnowskich Górach, sporządzony z   przepisami ustawy o   finansach publicznych,  

3.   Przychodami Centrum są:  

1)   wpływy z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z   wyjątkiem zabytków oraz wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

2)   dotacje podmiotowe i   celowe z   budżetu państwa,  

3)   dotację z   budżetu Powiatu,  

4)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

4.   Koszty bieżącej działalności i   zobowiązania Centrum pokrywa z   uzyskanych przychodów.  

5.   Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa.  

§   15.  

1.   Do składania oświadczeń w   imieniu Centrum w   zakresie praw i   obowiązków majątkowych i   finansowych uprawniony jest Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.  

2.   Oświadczenia, o   których mowa w   ust. 1   wymagają kontrasygnaty głównego księgowego bądź osoby uprawnionej.  

§   16.  

1.   Centrum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, za wyjątkiem działalności koncesjonowanej w   rozumieniu ustawy z   dnia 2   lipca 2004 roku o   swobodzie działalności gospodarczej, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.  

2.   Środki uzyskane z   działalności gospodarczej Centrum mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji celów statutowych.  

Rozdział 5.
Przepisy końcowe  

§   17.  

1.   Statut Centrum nadaje Rada Powiatu Tarnogórskiego.  

2.   Zmiany w   statucie mogą być dokonywane w   trybie właściwym dla jego nadania.  

3.   Przekształcenia, podział, likwidacja Centrum następują w   formie uchwały Rady Powiatu na warunkach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »