| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/209/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i umorzeń należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Kuźnia Raciborska lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. w   Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 59 ust. 1, 2   i 3   w związku z   art. 56 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami). Rada Miejska w   Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej z   dnia 31 marca 2011 roku, w   sprawie szczegółowych zasad, sposobu i   trybu udzielania ulg i   umorzeń należności pieniężnych o   charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Kuźnia Raciborska lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w   przypadkach, w   których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, przepis § 6   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

1.   Do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o   których mowa w   § 1   uprawnieni są:  

1)   Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy – w   zakresie należności przysługujących podległym im jednostkom organizacyjnym do wysokości nie wyższej niż 6   000 zł,  

2)   Burmistrz Miasta – w   zakresie należności z   pkt 1) powyżej 6   000 zł. i   dla wszystkich spraw z   zakresu Urzędu Miejskiego.  

2.   Burmistrz Miasta lub kierownik jednostki podległej może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności z   tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z   odsetkami nie przekracza 50 zł.  

3.   Przez kwotę należności , o   której mowa w   ust. 1   rozumie się należność główną wraz z   odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i   innymi należnościami ubocznymi, ustaloną na dzień wszczęcia postępowania w   przedmiocie udzielania ulgi.  

4.   Kierownicy jednostek podległych zobowiązani są do przedkładania Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska szczegółowej informacji o   stosowaniu ulg o   których mowa w   § 1, w   terminie do 31 stycznia za rok poprzedni. .

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XIII/110/2007 Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej z   dnia 28.06.2007r. w   sprawie:szczegółowych zasad, sposobu i   trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, doktórych nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie KuźniaRaciborska lub jej jednostkom organizacyjnym  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej  


mgr inż.   Manfred   Wrona

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »