| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/197/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6   i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z   2006 roku Dz. U. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 31 stycznia 2005 roku w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181 z   późniejszymi zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej, Radę Oświatową oraz w   uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala:  

§   1.   Przyjąć „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice” w   treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Traci moc: Uchwała Nr XXII / 270 / 2009 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 27 marca 2009 r. w   sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od I   września 2012 roku za wyjątkiem § 11, który wchodzi w   życie z   dniem 1   maja 2012 roku.    

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Franciszek   Dziendziel

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI / 197 / 2012    
Rady Gminy Pawłowice    
z dnia 27 marca 2012 r.  
 

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice  

§   1.   Niniejszy Regulamin określa:  

1)   wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:  

a)   za wysługę lat,  

b)   motywacyjnego,  

c)   funkcyjnego,  

d)   za warunki pracy;  

2)   szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw;  

3)   wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród i   innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;  

4)   wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i   wypłacania.  

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszego Regulaminu bez bliższego określenia jest mowa o:  

1)   szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkolno-przedszkolny, zespół szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice;  

2)   roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres od 1   września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;  

3)   dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora placówki o   której mowa w   pkt. 1;  

4)   nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w   placówkach określonych w   pkt. 1;  

5)   klasie – należy przez to rozumieć oddział szkolny, grupę przedszkolną i   oddział zerowy;  

6)   uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola lub oddziału zerowego  

7)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z   2006 roku Dz. U. nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami);  

8)   rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie MENiS wydane na podstawie art. 30 ust. 5   oraz art. 33 ust. 3   i 34 ust. 2   ustawy;  

9)   stawce – należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego na poziomie mgr z   przygotowaniem pedagogicznym określone w   rozporządzeniu i   obowiązujące we wrześniu roku poprzedniego.  

Wynagrodzenie zasadnicze  

§   3.   Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określa art. 30 ustawy i   jego wysokość uzależniona jest od kwalifikacji nauczyciela, stopnia awansu zawodowego oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a   minimalne stawki ustalone są w   rozporządzeniu.  

Dodatek za wysługę lat  

§   4.   1.   Wysokość dodatku za wysługę lat określa art. 33 ustawy oraz rozporządzenie.  

2.   Dodatek za wysługę lat przysługuje:  

1)   za dni za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,  

2)   za każdy dzień nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego, świadczenie rehabilitacyjne,  

3)   za okres urlopu dla poratowania zdrowia,  

4)   począwszy od pierwszego dnia kalendarzowego następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w   ciągu miesiąca,  

5)   za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.  

Dodatek motywacyjny  

§   5.   1.   Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny .  

2.   Przyznany dodatek motywacyjny wynosi:  

1)   dla nauczyciela od 3% - 20% stawki  

2)   dla wicedyrektora od 6% do 20% stawki,  

3)   dla dyrektora od 12% do 45% stawki.  

3.   Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i   wicedyrektora ustala dyrektor szkoły, a   dla dyrektora Wójt Gminy.  

4.   Dodatek motywacyjny przyznaje się w   danym roku kalendarzowym na okres od 2   do 6   miesięcy z   zastrzeżeniem ust.6.  

5.   Dodatek motywacyjny można przyznać nauczycielowi po co najmniej 2   miesiącach:  

1)   od dnia rozpoczęcia pracy w   szkole,  

2)   od powrotu do pracy po nieobecności z   tytułu urlopu dla poratowania zdrowia, stanu nieczynnego, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego,  

3)   od zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni chyba, że dodatek został przyznany przed tym zwolnieniem.  

6.   Nauczycielowi uzupełniającemu etat w   innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w   uzgodnieniu z   dyrektorem szkoły w   której uzupełnia etat.  

§   6.   1.   Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze się pod uwagę:  

1)   osiąganie wysokich wyników w   pracy z   uczniami, potwierdzone w   sprawdzianach i   egzaminach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne   z uwzględnieniem ich możliwości,  

2)   posiadanie udokumentowanych efektów pracy z   uczniami uzdolnionymi,  

3)   posiadanie udokumentowanych efektów pracy z   uczniami mającymi trudności w   nauce,  

4)   wzorową realizację zadań związanych z   zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w   czasie zajęć organizowanych przez szkolę,  

5)   prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej w   klasie lub szkole, w   szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w   spektaklach teatralnych, koncertach, itp.,  

6)   wzorowe organizowanie uroczystości szkolnych i   środowiskowych,  

7)   sprawowanie opieki nad organizacjami społecznymi w   szkole,  

8)   prowadzenie działalności mającej zapobiegać przejawom patologii społecznej wśród dzieci i   młodzieży,  

9)   wyróżniającą współpracę z   rodzicami, rozwijanie różnych form współdziałania szkoły z   rodzicami,  

10)   współdziałanie z   instytucjami i   organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły,  

11)   uczestniczenie w   działaniach na rzecz środowiska lokalnego,  

12)   dbanie o   wysoką jakość pracy poprzez udział w   różnych formach doskonalenia zawodowego,  

13)   podejmowanie działań innowacyjnych i   nowatorskich skutkujących wymiernymi efektami w   pracy  

dydaktyczno - wychowawczej,  

14)   zaangażowanie w   zapewnienie pomocy i   opieki uczniom będącym w   trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,  

15)   dzielenie się wiedzą, doświadczeniem zawodowym, pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę w   zawodzie.  

2.   Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektora bierze się pod uwagę:  

1)   dbanie o   mienie szkoły i   polepszanie bazy szkoły w   celu zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i   opiekuńczo - wychowawczych,  

2)   kształtowanie polityki kadrowej poprzez wspomaganie nauczycieli w   ich rozwoju zawodowym,  

3)   zaangażowanie w   zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i   nauczycielom w   czasie zajęć organizowanych przez szkołę,  

4)   osiągane efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej szkoły,  

5)   prawidłowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego,  

6)   prawidłową współpracę z   organami szkoły, samorządem terytorialnym, związkami zawodowymi  

i   innymi instytucjami celem poprawy jakości pracy szkoły,  

7)   dbanie o   wizerunek szkoły w   środowisku lokalnym, integracja z   nim,  

8)   podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły,  

9)   udział szkoły w   projektach europejskich i   organizację współpracy z   zagranicą,  

10)   skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych,  

11)   zaangażowanie w   remonty, inwestycje realizowane w   szkole.  

Dodatek funkcyjny  

§   7.   1.   Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono w   szkole:  

1)   stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w   statucie szkoły,  

2)   realizację dodatkowych zadań:  

a)   wychowawcy klasy,  

b)   opiekuna stażu,  

2.   Wysokość dodatku okreśła poniższa tabela:  

 

Pełniona funkcja lub realizowane dodatkowe zadanie  

% stawki  

Dyrektor zespołu     i   dyrektorzy  mający oddany w   trwały zarząd nieruchomość  

 

do 11 oddziałów  

34% - 53%  

od 12 do 15 oddziałów  

51% - 70%  

od 16 oddziałów  

63% - 76%  

Dyrektor szkoły  

 

do 11 oddziałów  

30% - 49%  

od 12 do 15 oddziałów  

38% - 57%  

od 16 oddziałów  

51% - 70%  

Dyrektor przedszkola  

 

do 3   oddziałów  

21% - 40%  

od 4   oddziałów  

24% - 44%  

Wicedyrektor szkoły / zespołu  

do 60% dodatku funkcyjnego dyrektora  

Wychowawca klasy  

0,25% stawki (w zaokrągleniu do pełnych złotych w   górę) x liczba uczniów ustalona wg stanu na 15 września danego roku szkolnego  

Opiekun stażu  

2% stawki (w zaokrągleniu do pełnych złotych w   górę)  

3.   Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy a   dla wicedyrektorów i   innych nauczycieli uprawnionych – dyrektor szkoły.  

4.   Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas pełnienia funkcji nie dłużej jednak niż na rok szkolny. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powierzono funkcję, a   jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło z   dniem pierwszym miesiąca, od tego dnia.  

5.   Prawo do dodatku funkcyjnego ustaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel został odwołany z   funkcji lub wygasł okres jej pełnienia, a   jeżeli odwołanie nastąpiło z   pierwszym dniem miesiąca lub z   tym dniem wygasł okres pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego miesiąca.  

6.   Dodatek za wychowawstwo przysługuje nauczycielowi, któremu dyrektor powierzył opiekę nad klasą.  

7.   Dodatek funkcyjny przysługujący nauczycielowi z   tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu nie przysługuje w   okresie przerwy w   odbywaniu stażu przez nauczyciela, nad którym sprawowana jest opieka. Przez przerwę w   odbywaniu stażu rozumie się nieobecność nauczyciela w   pracy z   powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z   obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającą nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Prawo do tego dodatku powstaje na nowo z   dniem rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela i   wypłacany będzie w   kwocie proporcjonalnej do liczby dni sprawowania tej funkcji w   przypadku jej pełnienia przez niepełny miesiąc kalendarzowy.  

8.   Dodatek funkcyjny potrąca się za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz za czas urlopu macierzyńskiego, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

Dodatek za warunki pracy  

§   8.   1.   Nauczycielowi pracującemu w   trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z   tego tytułu dodatek za warunki pracy.  

2.   Wykaz trudnych i   uciążliwych warunków pracy określa rozporządzenie.  

3.   Wysokość dodatku za 1   godzinę wynosi:  

1)   za pracę w   trudnych warunkach – 0,25% stawki,  

2)   za pracę w   uciążliwych warunkach – 0,25 % stawki.  

4.   Dodatek przysługuje tylko za faktycznie przepracowane godziny w   warunkach trudnych lub uciążliwych.  

5.   Wynagrodzenie za pracę w   trudnych lub uciążliwych warunkach wypłaca się z   dołu.  

Godziny ponadwymiarowe i   doraźne zastępstwa  

§   9.   1.   Nauczyciel może realizować godziny podadwymiarowe, zgodnie z   posiadaną specjalnością, na zasadach określonych w   art.35 Karty Nauczyciela.  

2.   Wynagrodzenie za jedna godzinę ponadwymiarową i   godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z   dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w   godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w   warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w   ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.  

3.   Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z   zaokrągleniem do pełnych godzin w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się a   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

4.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo przydzielone w   planie organizacyjnym szkoły nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie zrealizował zajęć z   powodu:  

1)   przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego,  

2)   rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia,  

3)   dnia ustawowo wolnego od pracy,  

4)   usprawiedliwionej i   nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy z   zastrzeżeniem pkt.5,  

5)   urlopu bezpłatnego.  

5.   Godziny ponadwymiarowo przydzielone w   planie organizacyjnym a   nie zrealizowane przez nauczyciela w   związku z: zawieszeniem zajęć z   powodu epidemii lub mrozów, wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, wyjazdem nauczyciela na podstawie delegacji służbowej, chorobą ucznia nauczanego indywidualnie - tylko w   pierwszym dniu choroby ucznia, w   przypadku braku wcześniejszego powiadomienia nauczyciela o   chorobie ucznia traktuje się jako godziny faktycznie zrealizowane.  

6.   Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.  

7.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z   dołu.  

Nagrody z   funduszu nagród i   inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy  

§   10.   1.   Nagrody Wójta lub Dyrektora przyznawane są z   okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

2.   Nauczyciel może otrzymać w   ciągu roku tylko jedną nagrodę.  

3.   Kryteria i   tryb przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród określa odrębna uchwała.  

4.   Wysokość nagród wynosi odpowiednio:  

1)   nagroda Wójta do 85% stawki,  

2)   nagroda Dyrektora do 45% stawki.  

§   11.   1.   Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami klas I-III szkoły podstawowej podczas imprezy wyjazdowej takiej jak: zielona szkoła - związanej z   realizacją programu nauczania jak za 2   godziny ponadwymiarowe za kazdy dzień.  

2.   Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami klas  szkoły podstawowej, gimnazjum i   szkoły ponadgimnazjalnej przebywającymi na wycieczkach dłuższych niż jednodniowe jak za 3   godziny ponadwymiarowe za każdy dzień.  

Dodatek mieszkaniowy  

§   12.   1.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w   szkole i   posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.  

2.   Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w   zależności od liczby osób w   rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:  

1)   przy jednej osobie w   rodzinie – 2%,  

2)   przy dwóch osobach w   rodzinie – 4%,  

3)   przy trzech osobach w   rodzinie – 6%,  

4)   przy czterech i   więcej osób w   rodzinie – 8%,- minimalnego wynagrodzenia za pracę z   roku poprzedzającego bieżący rok budżetowy określonego w   drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.  

3.   Kwoty dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w   ten sposób, że kwotę do 0,49 pomija się, a   kwotę 0,50 zaokrągla się do pełnego złotego w   górę.  

4.   Do osób, o   których mowa w   ustępie 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z   nim zamieszkujących członków rodziny:  

1)   małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub jest nauczycielem,  

2)   pozostających na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i   jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej lub policealnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,  

3)   niepracujące dzieci będące studentami w   systemie dziennym, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.  

5.   Nauczycielowi i   jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z   nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek, w   wysokości określonej w   ust. 2.  

6.   O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o   których mowa w   ust. 4, nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a   dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – Wójta Gminy. W   przypadku niepowiadomienia o   zmianie liczby członków rodziny, niezależnie pobrane przez nauczyciela świadczenia podlega zwrotowi.  

7.   Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek uprawnionego nauczyciela.  

8.   Dodatek mieszkaniowy przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.  

9.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.  

10.   Dodatek przysługuje w   okresie wykonywania pracy, a   także w   okresach:  

1)   niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

2)   pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego,  

3)   odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w   przypadku gdy z   nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o   pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,  

4)   korzystania z   urlopu wychowawczego przewidzianego w   odrębnych przepisach.  

11.   Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel złożył wniosek o   jego przyznanie.  

12.   Dodatek wypłacany jest z   góry w   terminie wypłaty wynagrodzenia.  

Postanowienia końcowe  

§   13.   1.   Dodatki określone w   regulaminie procentowo przyznaje się uprawnionym nauczycielom kwotowo.  

2.   Zmian w   niniejszym regulaminie dokonuje się w   trybie uchwały Rada Gminy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »