| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 27 kwietnia 2012r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2004 r

(2012/019736)  

ANEKS Nr 1  

do Porozumienia z   dnia 31 grudnia 2003 r.   w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu  
do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Rybniku” Miasta Żory   ,  
 

zawarty w   dniu 27 kwietnia 2012 r. pomiędzy:  
 

Miastem Rybnik,   z siedzibą w   Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:  

Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta  

działająca na podstawie pełnomocnictwa nr Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z   dnia  
3 stycznia 2011 r.  

a  

Miastem Żory,   z siedzibą w   Żorach przy Al. Wojska Polskiego 25, które reprezentuje:  

Waldemar Socha – Prezydent Miasta.  


Strony postanawiają, co następuje:  
 

§   1.   W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:  

1.   podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „ w   związku z   art. 6   ust. 1   pkt 1) i   ust. 1a oraz art. 6a ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r.   o rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)”;  

2.   w § 3:  

1)   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Koszty związane z   funkcjonowaniem Zespołu pokrywane będą ze środków finansowych budżetu państwa oraz ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych działaniem Zespołu. ;

2)   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

Coroczną wysokość dofinansowania przez Miasto Żory określi aneks do Porozumienia. Wysokość dotacji zostanie uzgodniona przez strony w   formie pisemnej najpóźniej do dnia 31 października roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. ;

3)   dodaje się ust. 4   w brzmieniu:  

Miasto Żory zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w   okresie od 1   stycznia  
do 31 grudnia 2012 r. w   wysokości:   51.712 zł   (   pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście złotych   ), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających  
na mieszkańców Miasta Żory. ;

4)   dodaje się ust. 5   w brzmieniu:  

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o   numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w   wysokości określonej w   ust. 4, w   następujących terminach oraz wysokościach:  

-   I transza - została przekazana w   dniu 30 marca 2012 r. - w   wysokości 17.237 zł,  

-   II transza - do 30 czerwca 2012 r. - w   wysokości 17.237 zł,  

-   III transza - do 30 września 2012 r. - w   wysokości 17.238 zł. ;

5)   dodaje się ust. 6   w brzmieniu:  

Miasto Rybnik zobowiązuje się każdorazowo informować Miasto Żory o   wysokości zwiększenia budżetu Zespołu, powodującego zwiększenie dofinansowania Miasta Żory ponad kwotę ustaloną w   ust. 4;  
na podstawie tej informacji zostanie podpisany aneks do Porozumienia. .

3.   § 4   otrzymuje brzmienie:  

1.   Przekazaną dotację Miasto Rybnik zobowiązane jest wykorzystać   do dnia   31 grudnia danego roku budżetowego   .  

2.   Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi   do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego   na rachunek bankowy Miasta Żory o   numerze 50 1050 1070 1000 0004 0261 4978.  

3.   Przewodnicząca Zespołu, po zakończeniu danego roku kalendarzowego, do dnia  
15 stycznia roku następnego   , przedstawi Miastu Żory rozliczenie przekazanej dotacji w   formie sprawozdania Rb-28S.  

4.   W przypadku, gdy przekazana na dany rok kalendarzowy dotacja będzie niższa od kwoty wykazanej w   rozliczeniu, o   którym mowa w   ust. 3, Miasto Żory zobowiązuje się dopłacić różnicę za rok poprzedni wraz z   I transzą ustaloną na bieżący rok budżetowy. .

4.   Wprowadza się § 8   w brzmieniu:  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o   finansach publicznych. .

§   2.   Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.,  
i podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Aneks sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego Miasto Rybnik otrzymuje dwa egzemplarze, a   Miasto Żory jeden egzemplarz.  MIASTO RYBNIK                                                                         MIASTO ŻORY  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta  


Ewa   Ryszka

Prezydent Miasta  


Waldemar   Socha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »