| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 27 kwietnia 2012r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2004 r

(2012/019736)  

ANEKS Nr 1  

do Porozumienia z   dnia 31 grudnia 2003 r.   w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu  
do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Rybniku” Miasta Żory   ,  
 

zawarty w   dniu 27 kwietnia 2012 r. pomiędzy:  
 

Miastem Rybnik,   z siedzibą w   Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:  

Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta  

działająca na podstawie pełnomocnictwa nr Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z   dnia  
3 stycznia 2011 r.  

a  

Miastem Żory,   z siedzibą w   Żorach przy Al. Wojska Polskiego 25, które reprezentuje:  

Waldemar Socha – Prezydent Miasta.  


Strony postanawiają, co następuje:  
 

§   1.   W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:  

1.   podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „ w   związku z   art. 6   ust. 1   pkt 1) i   ust. 1a oraz art. 6a ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r.   o rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)”;  

2.   w § 3:  

1)   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Koszty związane z   funkcjonowaniem Zespołu pokrywane będą ze środków finansowych budżetu państwa oraz ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych działaniem Zespołu. ;

2)   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

Coroczną wysokość dofinansowania przez Miasto Żory określi aneks do Porozumienia. Wysokość dotacji zostanie uzgodniona przez strony w   formie pisemnej najpóźniej do dnia 31 października roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. ;

3)   dodaje się ust. 4   w brzmieniu:  

Miasto Żory zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w   okresie od 1   stycznia  
do 31 grudnia 2012 r. w   wysokości:   51.712 zł   (   pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście złotych   ), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających  
na mieszkańców Miasta Żory. ;

4)   dodaje się ust. 5   w brzmieniu:  

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o   numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w   wysokości określonej w   ust. 4, w   następujących terminach oraz wysokościach:  

-   I transza - została przekazana w   dniu 30 marca 2012 r. - w   wysokości 17.237 zł,  

-   II transza - do 30 czerwca 2012 r. - w   wysokości 17.237 zł,  

-   III transza - do 30 września 2012 r. - w   wysokości 17.238 zł. ;

5)   dodaje się ust. 6   w brzmieniu:  

Miasto Rybnik zobowiązuje się każdorazowo informować Miasto Żory o   wysokości zwiększenia budżetu Zespołu, powodującego zwiększenie dofinansowania Miasta Żory ponad kwotę ustaloną w   ust. 4;  
na podstawie tej informacji zostanie podpisany aneks do Porozumienia. .

3.   § 4   otrzymuje brzmienie:  

1.   Przekazaną dotację Miasto Rybnik zobowiązane jest wykorzystać   do dnia   31 grudnia danego roku budżetowego   .  

2.   Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi   do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego   na rachunek bankowy Miasta Żory o   numerze 50 1050 1070 1000 0004 0261 4978.  

3.   Przewodnicząca Zespołu, po zakończeniu danego roku kalendarzowego, do dnia  
15 stycznia roku następnego   , przedstawi Miastu Żory rozliczenie przekazanej dotacji w   formie sprawozdania Rb-28S.  

4.   W przypadku, gdy przekazana na dany rok kalendarzowy dotacja będzie niższa od kwoty wykazanej w   rozliczeniu, o   którym mowa w   ust. 3, Miasto Żory zobowiązuje się dopłacić różnicę za rok poprzedni wraz z   I transzą ustaloną na bieżący rok budżetowy. .

4.   Wprowadza się § 8   w brzmieniu:  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o   finansach publicznych. .

§   2.   Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.,  
i podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Aneks sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego Miasto Rybnik otrzymuje dwa egzemplarze, a   Miasto Żory jeden egzemplarz.  MIASTO RYBNIK                                                                         MIASTO ŻORY  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta  


Ewa   Ryszka

Prezydent Miasta  


Waldemar   Socha

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »