| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 4 maja 2012r.

w przedmiocie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski zadania p.n.: "Opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich - etap I (dokumentacja środowiskowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) "

Województwem Śląskim,   z siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Adama Matusiewicza                                                                                 Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi                                             Wicemarszałka Województwa Śląskiego  

a  

Miastem Wodzisław Śląski,   z siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4   reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kieca.  

§   1.  

1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Wodzisław Śląski zadania p.n.:   „Opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i   gmin sąsiednich - etap I   (dokumentacja środowiskowa wraz z   uzyskaniem decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)   ".  

2.   Zakres rzeczowy zadania określonego w   ust. 1   obejmuje uzyskanie decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i   gmin sąsiednich w   oparciu o   sporządzoną dokumentację środowiskową przez Biuro Konsultingowo-Doradcze "Euroekspert" Jacek Seweryński z   Chorzowa.  

3.   Opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i   gmin sąsiednich - etap   I obejmujące przedmiot określony w   ust. 1   było objęte porozumieniem nr 128/KT/2009 z   10 lipca 2009 r. zawartym pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski i   Województwem Śląskim, które to porozumienie wygasło z   dniem 31 grudnia 2011   r.  

§   2.  

1.   Koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w   2012 r. wynosi: 191.285,16 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy).  

2.   Koszt zadania ustalony został na podstawie umowy zawartej przez Miasto Wodzisław Śląski z   wykonawcą dokumentacji środowiskowej Biurem Konsultingowo-Doradczym "Euroekspert" Jacek Seweryński z   Chorzowa.  

3.   Miasto Wodzisław Ślaski oświadcza, że wybór wykonawcy dokumentacji środowiskowej dokonany został zgodnie z   przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.  

4.   Miasto Wodzisław Śląski uczestniczy w   kosztach realizacji zadania w   2012 r. w   wysokości 60.000 zł.  

5.   Miasto Wodzisław Śląski posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w   2012 r. w   wysokości 60.000   zł.  

6.   Województwo Śląskie uczestniczy w   kosztach realizacji zadania w   2012 r. w   wysokości 131.285,16 zł.  

7.   Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w   2012 r. w   wysokości 131.285,16   zł.  

8.   Miasto Wodzisław Śląski udzieli Województwu Śląskiemu w   2012 r. pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w   wysokości 60.000 zł, w   formie dotacji celowej, której zasady przekazania i   rozliczania określi odrębna umowa.  

9.   Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Wodzisław Śląski otrzyma w   2012 r. dotację celową obejmującą udział finansowy Miasta i   Województwa Śląskiego w   kwocie wynikającej z   poniesionych i   udokumentowanych kosztów.  

10.   Dotacja celowa dotyczy wydatków poniesionych przez Miasto Wodzisław Śląski w   2012 r.  

§   3.  

1.   Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Wodzisław Śląski środki finansowe dotacji celowej określonej  
w §   2 ust.   9 na pisemny wniosek Prezydenta Miasta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w   terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.  

2.   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 1   należy dołączyć potwierdzone za zgodność z   oryginałem kopie: decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i   gmin sąsiedniach oraz faktury.  

3.   Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.  

4.   W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy dokumentacji środowiskowej kary te podlegają zwrotowi na następujący rachunek bankowy Województwa Śląskiego 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 w   części równej udziałowi Województwa Śląskiego w   kosztach realizacji zadania, o   których mowa w   § 2   ust. 6   wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą.  

§   4.  

1.   Miasto Wodzisław Śląski wykorzysta przekazaną dotację celowa, o   której mowa w   § 2   ust. 9, w   terminie do 31   grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie rozumie się zapłatę za wykonanie dokumentacji środowiskowej.  

2.   Miasto Wodzisław Śląski zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w   terminie do 31 stycznia 2013 r., zgodnie z   postanowieniami art. 250 i   251 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych.  

3.   Rozliczenia dotacji, o   którym mowa w   ust. 2   należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych prac oraz oświadczenia Prezydenta Miasta o   niewystąpieniu kar umownych lub zobowiązania do dokonania zwrotu kar umownych do budżetu Województwa Śląskiego niezwłocznie po ich wyegzekwowaniu.  

4.   Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z   postanowieniami art. 252 ustawy z   dnia 27.08.2009r. o   finansach publicznych.  

5.   Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.  

§   5.  

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.  

§   6.  

1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obydwie strony.  

2.   Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§   7.  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.  

§   8.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

                                                                                                                                                                                                                           

Województwo Śląskie                                                                                                                                                                                                                                       Miasto Wodzisław Śląski  

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  


Adam   Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska-Przydryga

PREZYDENT MIASTA  


Mieczysław   Kieca

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »