| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/326/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Chorzów dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art.12 pkt 11 i   art. 92 ust.1   pkt 1   i ust.2   ustawy o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r Nr 142, poz.1592 z   późn. zm.), art. 80 ust. 4   i art. 90 ust.4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz.2572 z   późn. zm.)  

Rada Miasta   Chorzów  

uchwala  

§   1.  

Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i   rozliczania dotacji z   budżetu Miasta Chorzów dla przedszkoli, szkół i   placówek oświatowych prowadzonych na obszarze Miasta Chorzów przez osoby fizyczne i   prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i   zasady kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.  

§   2.  

Ilekroć w   uchwale mowa jest o:  

1.   ustawie – dotyczy to ustawy z   dnia 7   września 1991 r o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

2.   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę  

3.   przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkola publiczne i   niepubliczne, oddział przedszkolny w   szkole podstawowej i   inne formy wychowania przedszkolnego, o   których mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7ustawy  

4.   typie szkoły – należy przez to rozumieć typ szkoły określony w   art. 9   ustawy  

5.   rodzaju szkoły – należy przez to rozumieć uszczegółowienie określenia „typu” szkoły: szkoły dla młodzieży, szkoły dla dorosłych, kształcące w   zawodach medycznych. W   ramach szkół dla dorosłych podział ze względu na formę kształcenia: stacjonarna lub zaoczna.  

6.   organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną prowadzącą daną placówkę oświatową  

7.   dotującym – należy przez to rozumieć Miasto Chorzów  

8.   uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i   wychowanków.  

9.   wydatki bieżące - należy przez to rozumieć wydatki określone w   ustawie o   finansach publicznych  

§   3.  

Z budżetu miasta udzielane są dotacje w   wielkościach określonych w   art. 80 ust. 2-3a oraz art. 90 ust. 2a-3a ustawy o   systemie oświaty oraz w   niniejszej uchwale dla następujących przedszkoli, szkół i   placówek niepublicznych:  

1.   dla niepublicznych przedszkoli – na każdego ucznia w   wysokości 75% ustalonych w   budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   kwocie nie niższej niż kwota, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w   danym roku budżetowym. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Chorzów, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Dane o   dzieciach z   innych gmin organ prowadzący wykazuje według załącznika nr 1  

2.   dla oddziałów przedszkolnych w   niepublicznych szkołach podstawowych o   uprawnieniach szkół publicznych –na każdego ucznia w   wysokości 75% ustalonych w   budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w   oddziałach przedszkolnych w   publicznych szkołach podstawowych w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   kwocie nie niższej niż kwota, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w   danym roku budżetowym. W   przypadku braku oddziału przedszkolnego w   miejskich szkołach podstawowych na terenie Miasta Chorzów, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące, ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie oddziału przedszkolnego w   publicznej szkole podstawowej. Jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Chorzów, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Dane o   dzieciach z   innych gmin organ prowadzący wykazuje według załącznika nr 1  

3.   dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o   których mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7   ustawy – na każdego ucznia w   wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w   miejskim przedszkolu, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   kwocie nie niższej niż kwota, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w   danym roku budżetowym. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Chorzów, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Dane o   dzieciach z   innych gmin organ prowadzący wykazuje według załącznika nr 1  

4.   szkoły oraz placówki publiczne o   których mowa w   art. 2   pkt. 5i 7   ustawy nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego otrzymują na każdego ucznia/wychowanka dotację w   wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w   szkołach tego samego typu i   rodzaju prowadzonych przez Miasto Chorzów nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i   rodzaju w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Chorzów.  

5.   dla szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w   kwocie takiej, jaką przewidziano na ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w   danym roku budżetowym,  

6.   dla niepublicznych szkół o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w   wysokości 50% ustalonych w   budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w   szkołach miejskich tego samego typu i   rodzaju w   przeliczeniu na jednego ucznia. W   przypadku braku szkoły publicznej danego typu i   rodzaju na terenie Miasta Chorzów, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,  

7.   dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii, niepublicznych specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych oraz niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i   młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i   wychowania, a   także dla niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i   młodzieży upośledzonym umysłowo w   stopniu głębokim, a   także dzieciom i   młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i   obowiązku nauki – na każdego wychowanka w   kwocie, jaką przewidziano na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w   danym roku budżetowym,  

8.   dla placówek zapewniających opiekę i   wychowanie uczniom w   okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w   wysokości określonej w   pkt. 7,  

9.   dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych ośrodków, o   których mowa w   pkt. 7, oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   kwocie, jaką przewidziano na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w   danym roku budżetowym.  

§   4.  

Szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkoły publicznej nie otrzymują dotacji z   budżetu miasta.  

§   5.  

Dotacja przysługuje na każdego aktualnego ucznia /wychowanka placówki, przedszkola lub szkoły uprawnionej do otrzymywania dotacji.  

§   6.  

1.   Łączne kwoty dotacji, określa corocznie Rada Miasta w   uchwale budżetowej.  

2.   Wysokość wydatków bieżących przewidzianych przez Miasto Chorzów na ucznia przedszkola, placówki lub danego typu i   rodzaju szkoły oblicza się na podstawie:  

a)   kwoty wydatków bieżących ustalonych w   uchwale budżetowej na dany rok w   przedszkolach, placówkach oraz poszczególnych typach i   rodzajach szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów,  

b)   liczby uczniów w   przedszkolach, placówkach oraz szkołach danego typu i   rodzaju prowadzonych przez Miasto Chorzów na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.  

3.   Do czasu ustalenia faktycznej wysokości stawek dotacji na dany rok budżetowy, dopuszcza się zaliczkowe udzielanie dotacji w   wysokości ponoszonej w   poprzednim roku budżetowym.  

4.   Po ustaleniu stawek dotacji przypadającej na ucznia w   roku bieżącym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych zaliczkowo. W   przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w   wysokości wyższej od należnej - kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej na następny miesiąc.  

§   7.  

1.   Udzielenie dotacji w   danym roku budżetowym następuje na podstawie wniosku złożonego na dany rok w   terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji przez podmioty zamierzające prowadzić lub prowadzące placówki, przedszkola lub szkoły, o   których mowa w   § 3.  

2.   Wniosek powinien zawierać:  

a)   nazwę i   adres osoby prowadzącej placówkę, przedszkole lub szkołę,  

b)   pełną nazwę placówki, przedszkola lub szkoły,  

c)   liczbę uczniów/wychowanków planowaną w   poszczególnych miesiącach następnego roku budżetowego,  

d)   planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów/wychowanków nie będących mieszkańcami Chorzów, mających uczęszczać do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w   szkołach podstawowych.  

3.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1, przekazywany jest przez organ prowadzący do organu dotującego w   formie elektronicznej, w   systemie informatycznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta oraz w   formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z   ww. systemu.  

4.   Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z   oryginałem, kopię aktualnego statutu placówki, przedszkola lub szkoły (po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budżetowy funkcjonowania; składając wniosek na kolejny rok budżetowy dołączyć tylko w   razie zmiany statutu).  

5.   Dodatkowo w   odniesieniu do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w   szkołach podstawowych do wniosku należy dołączyć imienny wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin zawierający: imię i   nazwisko ucznia, adres zameldowania oraz zamieszkania ucznia, dokładną datę przyjęcia do placówki, informację o   przewidywanym okresie uczęszczania w   roku budżetowym, którego dotyczy wniosek.  

6.   W przypadku przyjęcia do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego po dniu 30 września ucznia zamieszkałego na terenie innej gminy oraz w   przypadku każdorazowej zmiany gminy zamieszkania któregoś z   uczniów, organ prowadzący zobowiązany jest powiadomić o   tym organ dotujący w   terminie do 14 dni.  

7.   Wniosek podlega kontroli w   Wydziale Edukacji Urzędu Miasta.  

§   8.  

1.   Warunkiem uruchomienia raty dotacji w   danym miesiącu jest złożenie do organu dotującego informacji o   faktycznej liczbie uczniów/wychowanków, w   tym niepełnosprawnych, zapisanych do placówki, przedszkola lub szkoły dotowanej, według stanu na 01 dzień każdego miesiąca.  

2.   Dane o   faktycznej liczbie uczniów, o   której mowa w   ust. 1, a   także dane uczniów obejmujące: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz inne dane niezbędne do ustalenia prawidłowej dotacji na danego ucznia, podmiot uprawniony do otrzymywania dotacji rejestruje w   systemie informatycznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta i   przekazuje organowi dotującemu w   formie elektronicznej w   terminie do 5   dni roboczych po upływie terminu wskazanego w   ust. 1.  

3.   Do 10 dnia każdego miesiąca podmiot uprawniony do otrzymani dotacji ma obowiązek złożenia w   formie podpisanego dokumentu – będącego wydrukiem z   systemu, o   którym mowa w   ust. 2   – zbiorczej informacji o   liczbie uczniów w   danym miesiącu, w   poszczególnych typach i   rodzajach dotowanych szkół, przedszkoli i   placówek.  

4.   W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący lub dyrektora szkoły nieprawidłowości w   informacji, o   której mowa w   ust. 1-3, podmiot dotowany jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji.  

5.   W przypadku sporu pomiędzy organami prowadzącymi, dotyczącego określenia, uczniem której szkoły jest dana osoba, decydującym o   tym, jakiej szkole należna jest dotacja na danego ucznia w   danym miesiącu, będzie pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia, lub – w   przypadku ucznia pełnoletniego – pisemne oświadczenie ucznia.  

6.   W przypadku, gdy uczeń szkoły dla dorosłych jest wykazywany do dotacji przez więcej niż jedną szkołę, organ dotujący ma prawo żądania przedłożenia w   Wydziale Edukacji Urzędu Miasta pisemnego oświadczenia ucznia, potwierdzającego jego uczęszczanie do danej szkoły lub szkół, dla których przekazywana jest dotacja na tego ucznia.  

7.   Kwota nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji będzie uwzględniona przy naliczeniu dotacji na kolejny miesiąc.  

§   9.  

1.   Organ prowadzący sporządza rozliczenie z   wykorzystania dotacji, stanowiące informację o   wydatkach bieżących poniesionych w   roku budżetowym ze środków przekazanej dotacji.  

2.   Rozliczenie, o   którym mowa w   ust. 1, zawiera:  

a)   zbiorcze zestawienie obejmujące informację o   kwocie wykorzystanej dotacji,  

b)   wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków,  

c)   dane dotyczące rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych, w   szczególności: data wystawienia, numer dokumentu, przedmiot dokonanego zakupu, kwota zobowiązania.  

3.   Rozliczenie, o   którym mowa w   ust. 1, podmiot przekazuje organowi dotującemu w   formie elektronicznej, w   systemie informatycznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta oraz w   formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z   ww. systemu, do dnia:  

a)   20 lipca - za okres styczeń – czerwiec,  

b)   20 stycznia roku następującego po roku, w   którym udzielono dotacji – narastająco za okres styczeń – grudzień.  

4.   Podmiot zobowiązany jest do umieszczenia na każdym oryginale dokumentu księgowego, będącego potwierdzeniem poniesienia wydatku ze środków dotacji otrzymanej z   budżetu Miasta Chorzów, informacji o   następującej treści:„Wydatek w   kwocie …………… zł został pokryty z   dotacji otrzymanej z   budżetu Miasta Chorzów w   ……… roku ……………….data, podpis, pieczęć dyrektora lub osoby prowadzącej”  

5.   W przypadku zaprzestania działalności szkoły, przedszkola lub placówki, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o   którym mowa w   ust. 1, w   terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w   którym otrzymał ostatnią ratę dotacji.  

6.   Organ prowadzący, który przekazuje w   trakcie roku kalendarzowego prowadzenie szkoły innej osobie prawnej lub fizycznej, zobowiązany jest złożyć rozliczenie, o   którym mowa w   ust.1, za okres prowadzenia szkoły w   danym roku kalendarzowym, w   ciągu 14 dni od dnia przekazania szkoły.  

§   10.  

1.   Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w   dwunastu częściach, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku.  

2.   Przekazanie dotacji zostanie wstrzymane w   przypadku:  

a)   nie złożenia w   terminie miesięcznej informacji, o   której mowa w   § 8, lub nie usunięcia stwierdzonych przez dotującego błędów lub braków w   informacji,  

b)   stwierdzenia w   wyniku kontroli, że dotacja lub jej część została pobrana nienależnie lub w   nadmiernej wysokości, do czasu dokonania zwrotu dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości lub spełnienia warunków, jakie zostaną określone w   wystąpieniu pokontrolnym,  

c)   stwierdzenia w   wyniku kontroli, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem,  

d)   otrzymania od organu sprawującego nadzór pedagogiczny informacji, że szkoła działa z   naruszeniem przepisów prawa,  

3.   Wstrzymana dotacja jest uruchamiana w   miesiącu następującym po miesiącu, w   którym zostaną usunięte uchybienia określone w   ust. 2.  

4.   Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu dotującego wraz z   odsetkami, na zasadach i   w trybie określonym w   ustawie o   finansach publicznych.  

5.   Dotacje udzielone z   budżetu miasta w   części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu miasta w   terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.  

§   11.  

1.   Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby uczniów/wychowanków przedszkola, szkoły lub placówki objętej dotacją.  

2.   Organ dotujący może przeprowadzić kontrolę w   publicznych i   niepublicznych przedszkolach, szkołach i   placówkach oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i   prawne, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w   informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji  

3.   Kontroli podlega w   szczególności:  

a)   zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą przedszkole, szkołę lub placówkę z   danymi przekazywanymi organowi dotującemu zgodnie z   §§ 9   i 10 uchwały,  

b)   prawidłowość wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przedszkola, szkoły lub placówki w   zakresie kształcenia, wychowania i   opieki, w   tym profilaktyki społecznej.  

4.   Kontrola może być przeprowadzona w   trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:  

a)   okresowo, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej dotowany podmiot o   terminie planowanej kontroli, nie później niż na 7   dni przed rozpoczęciem kontroli,  

b)   doraźnie, w   przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.  

5.   Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie, w   którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.  

6.   W przypadku, gdy księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą dotowanej placówki, organ prowadzący obowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z   dowodami księgowymi na czas kontroli w   siedzibie dotowanej placówki.  

7.   Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w   zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i   innych nośników informacji zebranych w   toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczenia, pobrania i   wykorzystania dotacji, w   tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania.  

8.   Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych w   zakresie prowadzonej kontroli, odpisów lub wyciągów z   dokumentów, jak również zestawień i   obliczeń opartych na dokumentach, w   terminie uzgodnionym z   kontrolowanym.  

9.   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w   dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisuje osoba prowadząca kontrolowanego podmiotu, z   zastrzeżeniem ust. 10.  

10.   W przypadku zastrzeżeń do wyniku kontroli, osoba prowadząca kontrolowany podmiot może odmówić podpisania protokołu składając Prezydentowi Miasta Chorzów wyjaśnienia na piśmie o   przyczynach tej odmowy, w   terminie 7   dni roboczych od dnia otrzymania protokołu.  

11.   W przypadku odmowy, o   której mowa w   ust. 10, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i   w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w   protokole kontroli.  

12.   W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a   odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.  

13.   Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w   którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot.  

14.   Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w   terminie określonym w   wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o   sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.  

§   12.  

Traci moc Uchwała Nr XLI/771/09 Rady Miasta Chorzów z   dnia 8   października 2009 r. w   sprawie trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i   placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Chorzów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w   innych formach.  

§   13.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/326/12    
Rady Miasta Chorzów    
z dnia 26  kwietnia 2012 r.  
 

Wykaz uczniów spoza terenu  Miasta Chorzów uczęszczających do przedszkola w   danym miesiącu  

Chorzów, dnia ................................................  

.........................................  

pieczątka  placówki  

                                                                                    W Y K A   Z  

uczniów spoza terenu  Miasta  Chorzów  

uczęszczających do przedszkola w   miesiącu …………....20….r.  

1.   Nazwa i   adres przedszkola ......................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

 

L.p.  

Imię i   nazwisko ucznia  

Data urodzenia  

Miejsce zamieszkania  

Adres zameldowania  

Pobyt stały  

Pobyt czasowy  

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

9  

 

 

 

 

 

10  

 

 

 

 

 

11  

 

 

 

 

 

Uwagi………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………...............  

…………………………………………………………………………………………………...........  

Sporządził  ……………………..............                                                           ............................................................                 Podpis, nr telefonu                                                           Pieczątka i   podpis osoby uprawnionej  

                                                                                                  do reprezentowania organu  prowadzącego  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »