| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/459/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001   r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 11 ust.   2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009   r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009   r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm)  

Rada Miasta Mysłowice  
uchwala:  

§   1.   Nadać Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Mysłowicach Statut w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.  

§   3.   Traci moc uchwała nr LXXIII/1063/10 Rady Miasta Mysłowice z   dnia 27 maja 2010   r. w   sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mysłowicach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Łukaszek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/459/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mysłowicach  

Dział I.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Mysłowicach zwany dalej „Ośrodkiem”  jest jednostką organizacyjną Miasta Mysłowice działającą w   formie jednostki budżetowej.  

§   2.   Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a   w szczególności:  

1.   ustawy o   samorządzie gminnym,  

2.   ustawy o   samorządzie powiatowym,  

3.   ustawy o   pomocy społecznej,  

4.   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

5.   ustawy o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

6.   ustawy o   finansach publicznych,  

7.   niniejszego statutu.  

§   3.   1.   Siedzibą Ośrodka jest miasto Mysłowice.  

2.   Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta Mysłowice.  

§   4.   Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Mysłowice  

Dział II.
Przedmiot działalności.  

§   5.   1.   Zadaniem Ośrodka jest wpieranie osób i   rodzin w   wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i   umożliwienie im życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka oraz   przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w   stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i   możliwości.  

2.   Ośrodek w   szczególności realizuje zadania:  

1)   z zakresu pomocy społecznej:  

a)   zadania własne Gminy o   charakterze obowiązkowym i   fakultatywnym  

b)   zadania zlecone Gminie z   zakresu administracji rządowej  

c)   zadania własne Powiatu  

d)   zadania z   zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.  

2)   wynikające z   ustawy o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:  

a)   zadania powiatu z   zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  

b)   zadania z   zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane z   upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice,  

3)   wynikające z   innych ustaw:  

a)   wspieranie rodziny przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej,  

b)   prowadzenie zadań związanych z   przeciwdziałaniem przemocy w   rodzinie  

4)   zadania wynikające z   rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na   celu ochronę poziomu życia osób i   rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków na   ich realizację.  

§   6.   Ośrodek realizując zadania statutowe współpracuje na zasadzie partnerstwa z   organizacjami społecznymi i   pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

Dział III.
Organizacja wewnętrzna.  

§   7.   1.   Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i   zwalnia Prezydent Miasta Mysłowice.  

2.   Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:  

a. zastępców Dyrektora  

b. głównego Księgowego  

c. kierowników działów.  

3.   Dyrektor działa jednoosobowo wykonując z   upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice zwykły zarząd, do działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne pełnomocnictwo.  

4.   Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

5.   Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w   Ośrodku pracowników  
i wykonuje uprawnienia pracodawcy w   rozumieniu przepisów prawa pracy.  

6.   Do realizacji zadań określonych w   niniejszym statucie oraz wynikających z   innych przepisów prawa w   Ośrodku mogą być tworzone jednostki organizacyjne, działy, wydziały, referaty, zespoły  
i samodzielne stanowiska  

7.   Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w   formie regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Mysłowice.  

Dział IV.
Gospodarka finansowa i   mienie Ośrodka.  

§   8.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w   ustawie o   finansowych publicznych i   dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.  

§   9.   Postawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów  
i wydatków zatwierdzany przez dyrektora.  

Ośrodek uzyskuje dochody z   tytułu odpłatności za świadczenia usług wobec podopiecznych oraz   z   innych tytułów określonych przepisami prawa.  

Pobrane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta Mysłowice.  

§   10.   Wynagrodzenia pracowników Ośrodka określa regulamin wprowadzony przez dyrektora zgodnie  
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w   jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego .  

§   11.   1.   Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne miasta Mysłowice przekazane w   trwały zarząd  
w rozumieniu przepisów ustawy o   gospodarce nieruchomościami.  

2.   Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z   należytą starannością,  
a w   szczególności właściwego wykorzystywania, prowadzenia ewidencji i   przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, dokonywania umorzeń i   przeszacowań oraz zapobieganie dekapitalizacji.  

Dział V.
Postanowienia końcowe.  

§   12.   1.   Statut nadaje Rada Miasta Mysłowice w   formie uchwały.  

2.   Zmiany Statutu mogą być dokonywane w   trybie określonym dla jego nadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »