| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/177/12 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola, a także trybu i zakresu kontroli wykorzystania tej dotacji

Działając na podstawie:art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. nr 256 poz. 2572 z   późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami)  

na wniosek Wójta Gminy Ornontowice po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i   Sportu  

Rada Gminy Ornontowice postanawia  

§   1.   Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i   rozliczania dotacji przekazywanej niepublicznemu przedszkolu w   Ornontowicach, a   także tryb i   zakres kontroli prawidłowości wykorzystania tej dotacji.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 r. osystemie oświaty (Dz. U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572 z   późniejszymi zmianami),  

2)   uchwale-należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,  

3)   podmiocie-należy przez to rozumieć osobę zamierzającą prowadzić lubprowadzącąniepubliczne przedszkole  

4)   wniosku-należy przez to rozumieć wniosek o   udzielenie dotacji,  

5)   dotującym-należy przez to rozumieć Gminę Ornontowice  

6)   kosztach kwalifikowanych-należy przez to rozumieć koszty bieżące prowadzenia przedszkola.  

§   3.   Z budżetu gminy udzielana jest dotacja w   wielkości określonej w   art. 90 ust. 2b ustawy oraz w   niniejszej uchwale dla niepublicznego przedszkola – na każdego wychowanka w   wysokości 75   %   ustalonych w   budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolu gminnym w   przeliczeniu na jednego wychowanka, z   tym, że na wychowanka niepełnosprawnego w   kwocie, jaką przewidziano na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę w   danym roku budżetowym. Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń, niebędący mieszkańcem Gminy Ornontowice, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.  

§   4.   1.   Łączną kwotę dotacji (do rozdziałów klasyfikacji budżetowej), określa corocznie Rada Gminy w   uchwale budżetowej.  

2.   Stawkę dotacji na każdego ucznia przedszkola na dany rok budżetowy ustala Wójt Gminy.  

§   5.   1.   Udzielenie dotacji w   danym roku budżetowym następuje na podstawie wniosku złożonego na dany rok w   terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji przez podmioty zamierzające prowadzić lub prowadzące przedszkole o   którym mowa w   § 3.  

2.   Wniosek powinien:  

1)   określać organ prowadzący, pełną nazwę i   adres przedszkola,  

2)   określać datę rozpoczęcia działalności przez przedszkole,  

3)   określić planowaną liczbę wychowanków (w tym planowaną miesięcznie liczbę wychowanków w   okresie I-VIII oraz w   okresie IX-XII),  

4)   zawierać zobowiązanie do informowania organu dotującego o   zmianach zachodzących w   liczbie wychowanków,  

5)   wskazać nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,  

6)   wskazywać imię i   nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby upoważnionej do miesięcznego rozliczania dotacji.  

3.   Do wniosku należy dołączyć:  

1)   potwierdzoną za zgodność z   oryginałem kopię zaświadczenia o   wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i   placówek prowadzonych przez gminę,  

2)   potwierdzoną za zgodność z   oryginałem kopię statutu przedszkola ( po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budżetowy funkcjonowania placówki, składając wniosek na kolejny rok budżetowy dołączyć tylko w   razie zmiany statutu),  

3)   imienne wykazy wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin, zawierające:  

a)   imię i   nazwisko wychowanka,  

b)   aktualny dokładny adres jego zamieszkania,  

c)   dokładną datę przyjęcia do przedszkola,  

d)   informację o   przewidywanym okresie uczęszczania do przedszkola w   roku budżetowym, którego dotyczy wniosek, wraz z   kartą zgłoszenia lub umowy na podstawie, której przyjęto wychowanka do przedszkola  

4)   w przypadku przyjęcia do przedszkola po dniu 30 września wychowanka zamieszkałego na terenie innej gminy oraz każdorazowej zmiany miejsca zamieszkania któregoś z   wychowanków podmiot zobowiązany jest powiadomić o   tym organ dotujący w   terminie do 14 dni.  

4.   Wzór wniosku o   dotację określa załącznik nr 1   do Uchwały  

§   6.   1.   Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia w   terminie 5   dni po upływie każdego miesiąca rozliczenia dotacji, zawierającego:  

1)   informację o   faktycznej liczbie uczniów w   miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji z   uwzględnieniem stanu na dzień 15-go miesiąca, za który składana jest informacja o   faktycznej liczbie uczniów,  

2)   informację o   przewidywanej liczbie wychowanków, w   którym jest składana informacja,  

3)   poświadczenie o   aktualności prawa do otrzymywania dotacji.  

Rozliczenie składa się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania pierwszej raty dotacji.  

2.   Rozliczenie za grudzień składa się do dnia 15 grudnia, podając w   nim faktyczną liczbę wychowanków na dzień 10 grudnia.  

3.   Przez faktyczną liczbę wychowanków w   miesiącu lipcu i   sierpniu rozumie się wychowanków, którzy kontynuują swój pobyt w   przedszkolu w   kolejnym roku szkolnym, oraz czerwcowych absolwentów.  

4.   Za dzień przedłożenia miesięcznego rozliczenia dotacji przyjmuje się datę wpływu rozliczenia do organu dotującego.  

5.   Rozliczenia, o   których mowa w   ust. 1-2, stanowią podstawę do rozliczenia miesięcznych kwot dotacji. Wzór druku określa załącznik nr 2   do uchwały.  

6.   Podmiot prowadzący przedszkole zobowiązany jest do złożenia informacji na temat wychowanków spoza gminy Ornontowice uczęszczających do przedszkola. Wzór druku określa załącznik nr 3   do uchwały.  

7.   Podmiot sporządza kwartalne informacje o   kosztach kwalifikowanych poniesionych w   roku budżetowym ze środków przekazanej dotacji. Informację składa się do 15 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału, którego dotyczy. Wzór druku określa załącznik nr 4   do uchwały.  

§   7.   1.   Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy w   dwunastu częściach, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku.  

2.   Wysokość wypłacanej raty miesięcznej dotacji, uwzględniająca przewidywaną liczbę wychowanków przedszkola korygowana będzie co miesiąc z   uwzględnieniem danych z   informacji o   faktycznej liczbie wychowanków.  

1)   kwota wyrównania dotacji należnej dla przedszkola będzie powiększać ratę dotacji przekazywanej na miesiąc kolejny po miesiącu, w   którym przekazano informację o   wyższej niż planowana w   danym miesiącu faktycznej liczbie wychowanków, z   tym, że w   grudniu wyrównania nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia.  

2)   Kwota zwrotu dotacji miesięcznie pobranej w   nadmiernej wysokości potrącona będzie z   raty dotacji przekazywanej na miesiąc następujący po miesiącu, w   którym przekazano informację o   niższej niż planowana w   danym miesiącu faktycznej liczbie wychowanków, z   zastrzeżeniem, że w   grudniu podmiot zobowiązany jest do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na rachunek Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 31 grudnia.  

3.   Wstrzymuje się dotację w   przypadku, gdy podmiot nie przekaże organowi dotującemu miesięcznego rozliczenia dotacji w   terminach określonych § 6. ust. 1   i 2   lub w   tym terminie nie usunie stwierdzonych przez dotującego błędów lub braków w   rozliczeniu.  

4.   Złożenie zaległego miesięcznego rozliczenia dotacji, o   którym mowa w   ust. 3   lub usunięcie błędów lub braków w   rozliczeniu jest podstawą do przekazania zaległej kwoty dotacji wraz z   ratą dotacji należną za kolejny miesiąc.  

5.   Ostateczne roczne rozliczenie dotacji przekazywanej w   ciągu roku budżetowego dokonywane jest niezależnie od rozliczenia określonego w   ust. 1-4, w   oparciu o   informację z   § 6. pkt. 7   w terminie do 31 stycznia następnego roku, o   czym zawiadamia się na piśmie osobę prowadzącą przedszkole.  

6.   Ustalona i   stanowiąca należność Gminy Ornontowice kwota z   tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z   przeznaczeniem podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez podmiot na rachunek Urzędu Gminy, wskazany w   piśmie, o   którym mowa w   ust. 5.  

§   8.   1.   Podmiot jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczbywychowanków przedszkola objętego dotacją, a   także sprawdzenie przez dotującego prawidłowościsposobu naliczania dotacji.  

2.   Dotującemu przysługuje prawo kontroli w   zakresie danych stanowiących podstawę do naliczeniadotacji oraz wydatków finansowanych z   dotacji.  

3.   W ramach kontroli, dotujący bada zgodność kontrolowanego postępowania z   obowiązującymi przepisami prawa, zgodność dokumentacji złożonej dla potrzeb otrzymania dotacji ze stanem faktycznym i   podstawą prawną działania podmiotu a   także prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.  

4.   Podmiot dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w   realizację zadania, na które udzielono dotacji a   także w   dokumentację potwierdzającą zasadność ubiegania się o   dotację oraz sposób wydatkowania otrzymanych środków.  

§   9.   1.   Kontrolę w   podmiocie przeprowadza osoba zajmująca się kontrolą wewnętrzną w   Urzędzie Gminy. Kontrolę prowadzi się według zasad określonych przez Wójta Gminy w   Regulaminie Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy Ornontowice.  

2.   W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z   jej przeznaczeniem, a   także w   przypadku dotacji nienależnie udzielonej lub nadmiernie pobranej, dotacja podlega zwrotowi w   części wykorzystanej niezgodnie z   jej przeznaczeniem, nienależnie udzielonej lub nadmiernie pobranej, wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w   terminie i   na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)  

3.   Wykorzystanie dotacji niezgodne z   jej przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3   lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji”.  

§   10.   Traci moc: Uchwała Nr XXIX/217/08 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 29 października 2008r. w   sprawie: ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji z   budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola (Dz. U. Województwa Śląskiego Nr 202 z   dnia 19.11.2008r. poz. 3758), Uchwała Nr XXXIX/308/09 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 24 czerwca 2009r. w   sprawie: zmian w   uchwale dot. ustalenia trybu udzielania i   rozliczanioa dotacji z   budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola (Dz. U. Województwa Śląskiego Nr 139 z   dnia 06.08.2009r. poz. 2768) oraz Uchwała Nr LI/428/10 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 24 lutego 2010r. w   sprawie zmiany w   uchwale ustalającej tryb udzielania i   rozliczania dotacji z   budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola (Dz. U. Województwa Śląskiego Nr 55 z   dnia 30.03.2010r. poz. 862).  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012r. po uprzednim ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/177/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o   udzielenie dotacji  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/177/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Rozliczenie otrzymanej dotacji wraz z   oświadczeniem o   aktualnosci uprawnień do otrzymania dotacji z   budżetu Gminy Ornontowice  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/177/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja o   liczbie wychowanków spoza terenu Gminy Ornontowice uczęszczających do przedszkola  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/177/12
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Informacja o   kosztach kwalifikowanych poniesionych z   dotacji z   budżetu Gminy Ornontowice  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »