| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/252/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7   pkt 2   i 3   w związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Piekary Śląskie  
uchwala:  

§   1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   przedszkolach, szkołach i   placówkach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w   art. 42 ust. 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo w   § 4   niniejszej uchwały, o   liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a   wymiarem określonym w   następującej tabeli.  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze  

Tygodniowy wymiar zajęć  

1  
 

Dyrektor przedszkola liczącego:  

 

- do 2   oddziałów  

10 godzin  

- 3   oddziały  

8 godzin  

- 4   oddziały  

6 godzin  

- 5   i więcej oddziałów  

4 godziny  

2  

 

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:  

 

- do 6   oddziałów  

10 godzin  

- od 7do 9   oddziałów  

8 godzin  

- od 10 do 12 oddziałów  

5 godzin  

- od 13 do 15 oddziałów  

4 godziny  

- 16 i   więcej oddziałów  

3 godziny  

3  
 

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:  

 

- 12 oddziałów  

9 godzin - jeśli obowiązkowy wymiar wynosi 18 lub 22 godziny;  
15 godzin - jeśli obowiązkowy wymiar wynosi 25, 26 lub 30 godzin  

- od 13 do 15 oddziałów  

8 godzin – jeśli obowiązkowy wymiar wynosi 18 lub 22 godziny;  
14 godzin – jeśli obowiązkowy wymiar wynosi 25, 26 lub 30 godzin  

- 16 oddziałów i   więcej  

7 godzin – jeśli obowiązkowy wymiar wynosi 18 lub 22 godziny;  
13 godzin – jeśli obowiązkowy wymiar wynosi 25, 26 lub 30 godzin  

4  

Dyrektor młodzieżowego domu kultury  

10 godzin  

5  

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej  

10 godzin  

6  

Kierownik świetlicy szkolnej  

20 godzin  

7  

Kierownik szkolenia praktycznego  

10 godzin  

§   2.   1.   Wymiar godzin określony w   § 1   przysługuje od dnia objęcia stanowiska.  

2.   Ustalony dla dyrektorów szkół tygodniowy wymiar godzin przysługuje również wicedyrektorom, którzy zastępują nieobecnego dyrektora. Jeżeli zastępstwo nie nastąpiło od pierwszego dnia danego miesiąca, to wymiar ten obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora.  

§   3.   Wymiar zajęć ustalony zgodnie z   § 1   odnosi się również do nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z   tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.  

§   4.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i   doradców zawodowych, zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach, wynosi 25 godzin.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr LIII/560/10 Rady Miasta w   Piekarach Śląskich z   dnia 27 maja 2010 r. w   sprawie: zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach i   placówkach oświatowych miasta Piekary Śląskie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach miasta Piekary Śląskie.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie  


Krzysztof   Seweryn

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »