| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/262/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie nie stanowiących jego wyłącznej własności

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 9, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), w   związku z   art. 81 ust.1 ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. z   2003 r Nr 162, poz. 1568 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  

Rada Miasta   Piekary Śląskie  
uchwala:  

§   1.   Zasady ogólne  

1.   Z budżetu Miasta Piekary Śląskie mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach ruchomych lub nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Miasta Piekary Śląskie nie stanowiących jego wyłącznej własności, zwane dalej "dotacjami".  

2.   Celem dotacji jest wspieranie i   uzupełnienie działań zapewniających właścicielom lub posiadaczom zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji, z   uwagi na ich znaczenie w   kreowaniu wizerunku Miasta Piekary Śląskie.  

3.   Prawo do otrzymania dotacji przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, dysponującym tytułem prawnym do zabytku wynikającym z   prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§   2.   Przedmiot udzielenia dotacji  

1.   Dotacja może w   szczególności obejmować nakłady konieczne na:  

1)   odnowienie lub uzupełnienie tynków i   okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z   uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,  

2)   odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w   tym ościeżnic i   okiennic, zewnętrznych odrzwi i   drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i   rur spustowych,  

3)   stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w   zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,  

4)   działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,  

5)   zakup materiałów konserwatorskich i   budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i   robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o   których mowa w   pkt 1-4,  

2.   Dotacja może być udzielona w   wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, o   których mowa w   § 2   ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego, które to prace bedą realizowane w   roku, w   którym uzyskano dotację lub w   roku następnym po roku jej uzyskania.  

3.   Łączna wysokość dotacji udzielonych z   budżetu Miasta Piekary Śląskie oraz z   innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę zadania.  

4.   Dotacja w   przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z   rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE 379 z   28.12.2006 r.).  

5.   Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielanej w   zakresie określonym w   art. 1   Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis.  

§   3.   Tryb postępowania o   udzielenie dotacji  

1.   W celu zapewnienia jawności gospodarowania środkami publicznymi, Prezydent Miasta Piekary Śląskie informował będzie w   formie zawiadomień na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miasta Piekary Śląskie o   fakcie przyjmowania wniosków i   terminie ich składania, jak również o   przyznanych kwotach dotacji.  

2.   Podmioty ubiegające się o   przyznanie dotacji składają wnioski w   terminie do 30 sierpnia każdego roku na prace lub roboty przy zabytku planowane do realizacji w   roku, w   którym uzyskano dotację oraz w   przypadku konieczności kontynuowania inwestycji, w   roku następnym po roku jej uzyskania.  

3.   Wnioski o   przyznanie dotacji składane są do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.  

4.   Wniosek podmiotu ubiegającego się o   dotację powinien zawierać:  

1)   nazwę zadania,  

2)   dane o   zabytku, którego dotyczy wniosek (adres, nazwa zabytku, numer rejestru zabytku), a   w przypadku zabytków ruchomych miejsce przechowywania zabytku,  

3)   imię i   nazwisko, miejsce zamieszkania i   adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i   adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej wnioskodawcą,  

4)   wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,  

5)   określenie zakresu prac lub robót oraz celowości ich wykonania,  

6)   określenie wysokości dotacji, o   którą ubiega się wnioskodawca, określenie udziału środków własnych na realizację prac lub robót będących przedmiotem wniosku o   dotację,  

7)   określenie terminu realizacji prac lub robót,  

8)   informację o   wnioskach o   udzielenie dotacji na te same prace lub roboty, skierowanych do innych organów udzielających dotacji,  

9)   informacje o   uzyskanych pozwoleniach na planowane prace lub roboty,  

10)   wykaz prac lub robót wykonanych przy tym zabytku w   okresie ostatnich 3   lat z   określeniem wysokości poniesionych kosztów i   określenia źródeł ich finansowania,  

11)   oświadczenie o   VAT, jako koszcie kwalifikowanym.  

5.   Do wniosku o   udzielenie dotacji winny być dołączone następujące dokumenty:  

1)   kserokopia decyzji o   wpisie do rejestru zabytków,  

2)   aktualny dokument potwierdzający tytuł prawnydo zabytku,  

3)   zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na prowadzenie prac lub robót, w   przypadku, gdy to nie oni są wnioskodawcami,  

4)   kosztorys inwestorski planowanych prac lub robót,  

5)   kserokopia pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, będących przedmiotem wniosku o   dotację,  

6)   w przypadku zabytków nieruchomych projekt i   kserokopia pozwolenia na budowę dla prac lub robót, będących przedmiotem wniosku o   dotacje,  

7)   w przypadku zabytków ruchomych program prac konserwatorskich, będących przedmiotem wniosku o   dotacje,  

8)   pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela,  

9)   dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku,  

10)   w przypadku przedsiębiorców przedstwienie wszystkich zaświadczeń o   pomocy de minimis, jakie otrzymały w   roku, w   ktorym ubiegają sie o   pomoc, oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczeń o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczeń o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie oraz informacji określonych w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sie o   pomoc de minimis.  

6.   Wnioski złożone po terminie określonym w   § 3   ust. 2   nie podlegają rozpatrzeniu. W   przypadku wniosków niekompletnych wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków w   terminie siedmiu dni.   Po upływie tego terminu wnioski niekompletne pozostawiane są bez rozpatrzenia.  

7.   W celu rozpatrzenia wniosków o   przyznanie dotacji Prezydent Miasta Piekary Śląskie powołuje Komisję, której skład określa w   drodze zarządzenia.  

8.   Na podstawie dokumentów określonych w   § 3   ust. 5   dokonuje się weryfikacji wniosków pod względem formalnym, wstępnej kwalifikacji wydatków, które zostaną poniesione przez wnioskodawcę na prace mogące być przedmiotem dotacji, a   także sporządza opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji przedstawioną później Komisji.  

9.   Komisja dokonuje oceny zweryfikowanych wniosków uwzględniając następujące kryteria:  

1)   wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku i   jego znaczenie dla miasta,  

2)   dostępność i   znaczenie zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i   turystów,  

3)   promowanie kultury oraz historii miasta,  

4)   zbieżność z   hierarchią potrzeb i   zadań miasta w   sferze ochrony zabytków i   opieki nad zabytkami,  

5)   stan zachowania obiektu,  

6)   fakt kontynuowania prac lub robót przy obiekcie,  

7)   wysokość zaangażowanych środków własnych,  

8)   możliwości finansowe miasta.  

10.   Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie protokół z   jej posiedzenia wraz z   wykazem zawierającym propozycje dofinansowania.  

11.   Po rozpatrzeniu wniosków Komisji, Prezydent Miasta Piekary Śląskie przedkłada stosowny projekt uchwały Radzie Miasta Piekary Śląskie.  

§   4.   Zasady przekazania i   rozliczenia dotacji  

1.   Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w   budżecie Miasta Piekary Śląskie na dofinansowanie zadań, o   których mowa w   niniejszej uchwale.  

2.   Po uchwaleniu budżetu Miasta Piekary Śląskie udzielenie dotacji następuje na podstawie uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie, w   której określa się nazwę podmiotu, zakres prac lub robót oraz kwotę udzielonej dotacji.  

3.   Zasady przekazania udzielonej dotacji na dofinansowanie określa umowa zawarta pomiędzy Miastem Piekary Śląskie, a   podmiotem dotowanym.  

4.   Umowa o   udzielenie dotacji powinna zawierać:  

1)   zakres planowanych prac lub robót oraz termin realizacji zadania,  

2)   wysokość przyznanej dotacji celowej oraz termin i   tryb jej płatności,  

3)   sposób i   termin weryfikacji realizacji zadania,  

4)   warunki, sposób i   termin zwrotu dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z   przeznaczeniem,  

5)   tryb kontroli nad wykonywanym zadaniem,  

6)   zobowiązanie podmiotu do wydatkowania środków w   ramach przyznanej dotacji celowej z   zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i   przejrzystości,  

7)   zobowiązanie podmiotu dotowanego do umieszczenia na zabytku informacji o   udzieleniu przez Miasto Piekary Śląskie dotacji na prace lub roboty przy zabytku w   trakcie ich prowadzenia,  

8)   w przypadku przyznania dotacji na remont elewacji, zobowiązanie podmiotu dotowanego do uporządkowania umieszczonych na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów stosownie do obowiązujących przepisów,  

9)   zobowiązanie podmiotu dotowanego do nie zbywania zabytku odnowionego w   ramach przyznanej dotacji, w   ciągu 3   lat od daty rozliczenia dotacji.  

5.   Przekazanie dotacji na wykonanie prac lub robót następuje:  

1)   w całości - po zakończeniu całego zadania, na które została przyznana dotacja i   weryfikacji prawidłowości realizacji zadania,  

2)   w transzach – istnieje możliwość wypłaty zaliczki w   wysokości do 50% przyznanej dotacji po podpisaniu umowy, kolejne transze mogą być wypłacane po przedstawieniu i   zatwierdzeniu częściowych protokołów odbioru robót. Ostatnia transza zostanie wypłacona po zatwierdzeniu końcowego protokołu odbioru. Szczegółowy harmonogram wysokości i   terminów wypłat poszczególnych transz zostanie uregulowany w   umowie, o   której mowa w   § 4   ust.3.  

6.   Dotowany składa w   sposób i   w terminach określonych w   umowie sprawozdanie z   wykonania prac lub robót Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.  

7.   Podstawą wypłacenia dotacji będzie protokół sporządzony z   odbioru wykonanych prac lub robót z   udziałem przedstawicieli Dotującego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Dotowanego oraz innych osób wskazanych w   pozwoleniu konserwatorskim.  

8.   Dotowany w   terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, jednak nie później jak do 15 grudnia roku, w   którym zadanie zostało zrealizowane, zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania wraz z   niezbędnymi dokumentami.  

9.   Do sprawozdania, o   którym mowa § 4   ust. 6, Dotowany dołącza następujące dokumenty:  

1)   Kserokopie rachunków lub faktur świadczących o   poniesionych przez Dotowanego nakładów na wykonanie zadania wraz z   przedstawieniem do wglądu ich oryginałów, na których powinien znaleźć się zapis: „Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Piekary Śląskie zgodnie z   umową nr …….”  

2)   Kosztorys powykonawczy oraz obmiar wykonanych prac lub robót,  

3)   Dokumentację fotograficzną po zrealizowaniu prac lub robót,  

4)   Kserokopię protokołu sporządzonego z   odbioru wykonanych prac lub robót z   udziałem przedstawicieli Dotującego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Dotowanego oraz innych osób wskazanych w   pozwoleniu konserwatorskim.  

10.   W przypadku stwierdzenia niewykorzystania lub wykorzystania dotacji niezgodnie z   umową, Dotowany zobowiązany jest do zwrotu dotacji zgodnie z   obowiązującymi przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

11.   Dotowany, który w   ciągu 3   lat od daty wypłacenia dotacji sprzeda obiekt zabytkowy odnowiony w   ramach przyznanej dotacji celowej lub nie zapewni trwałości rezultatów zadania, zobowiązany jest do zwrotu przyznanej dotacji wraz odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

12.   Prezydent Miasta Piekary Śląskie prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielenia tego typu dotacji o   dotacjach przyznanych przez Radę Miasta   Piekary Śląskie.  

§   5.   Przepisy końcowe  

1.   Wzór wniosku o   udzielenie dotacji,   wzór umowy o   której mowa w   § 4   ust.3, wzór sprawozdania, o   którym mowa w   § 4   ust.6 określa   zarządzenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.  

2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.  

3.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie  


Krzysztof   Seweryn

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »