| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 21.142.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 19 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 9   i art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,z późn. zm. )  

Rada Miasta Rydułtowy   po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   uchwałą nr   XLVIII/411/10   Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje  

Ustala się zasady i   tryb udzielania dotacji w   celu realizacji zadań z   zakresu ochrony zabytków, a   także sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconych zadań.  

Rozdział 1.
Zasady ogólne  

§   1.  

1.   Z budżetu Miasta Rydułtowy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze miasta Rydułtowy, jeżeli:  

1) obiekt znajduje się w   złym stanie technicznym;  

2) obiekt posiada istotne znaczenie zabytkowe, historyczne, artystyczne lub naukowe dla miasta Rydułtowy.  

2.   Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub prawnej, która posiada tytuł prawny do zabytku w   rozumieniu przepisów ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami, o   którym mowa w   ust. 1.  

3.   Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku, o   którym mowa w   ust. 1,   określonych w   art. 77 ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami.  

§   2.  

1.   Dotacja może być udzielona w   wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o   którym mowa w   § 1   ust. 1.  

2.   Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o   którym mowa w   § 1   ust. 1, nie może być udzielona jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w   100% są finansowane z   dotacji pochodzących z   innych źródeł.  

3.   Łączna kwota środków pozyskanych przez wnioskodawcę na realizację zadania, w   tym dotacji z   budżetu Miasta Rydułtowy, nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych do poniesienia na to zadanie.  

Rozdział 2.
Rozpatrywanie wniosków.  

§   3.  

1.   Ubiegający się o   dotację winien złożyć wniosek o   dotację z   następującymi załącznikami:  

1) decyzją o   wpisie do rejestru zabytków;  

2) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do zabytku;  

3) programem prac konserwatorskich lub budowlano - konserwatorskich oraz kosztorysem przewidywanych do wykonania prac lub robót;  

4) pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w   Katowicach na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i   pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym;  

5) informacją o   wnioskach o   udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów.  

2.   Burmistrz Miasta Rydułtowy określi w   drodze zarządzenia wzory: wniosku, umowy i   sprawozdania, które obowiązywać będą podmioty uprawnione, ubiegające się o   dotacje.  

3.   Podmiot uprawniony jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z   niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w   niej trybu, terminów i   zasad.  

§   4.  

1.   Wnioski o   dotację składa się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy do dnia 20 października każdego roku, poprzedzającego możliwość udzielenia dotacji, z   zastrzeżeniem ust. 5.  

2.   Termin, o   którym mowa w   ust. 1, nie ma zastosowania w   przypadku ubiegania się o   dotacje na prace interwencyjne, wynikające z   zagrożenia zabytku, lub gdy Burmistrz Miasta Rydułtowy, w   związku z   posiadanymi środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel – ochronę zabytków, zarządzi możliwość składania wniosków o   udzielenie dotacji w   innym terminie.  

3.   Przekazanie środków w   ramach ustalonej dotacji następuje w   sposób ustalony w   zawartej umowie.  

4.   Realizacja wniosków uzależniona będzie od wysokości uchwalonych przez Radę Miasta Rydułtowy środków finansowych w   budżecie miasta Rydułtowy na ochronę i   konserwację zabytków w   danym roku budżetowym.  

5.   W   celu uzyskania dotacji w   2012 r. wnioski, o   których mowa w   ust.1, składa się do dnia 30.09.2012 r.  

§   5.  

1.   Dotacje przyznaje Rada Miasta Rydułtowy na wniosek Burmistrza Miasta Rydułtowy.  

2.   W   uchwale Rady Miasta Rydułtowy określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację, oraz kwotę przyznanej dotacji.  

Rozdział 3.
Zawarcie umowy w   sprawie udzielenia dotacji. Sposób rozliczenia dotacji i   kontrola wykonania zleconego zadania.  

§   6.  

1.   Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej i   zawierającej w   szczególności:  

1) opis prac lub robót i   termin ich wykonania;  

2) kwotę dotacji i   tryb jej płatności;  

3) sposób i   termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji;  

4) pouczenie o   odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji;  

5) zobowiązanie ubiegającego się o   dotację do poddania się pełnej kontroli w   zakresie należytego wykonania prac lub robót, w   tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;  

2.   Umowa musi zawierać także klauzulę o   zobowiązaniu się podmiotu, któremu udzielono dotacji, do stosowania przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych i   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych.  

3.   Otrzymujący dotację ma obowiązek zapewnić dostępność obiektu dla społeczności lokalnej i   turystów. Zasady udostępniania określa każdorazowo umowa o   udzielenie dotacji.  

4.   Otrzymujący dotację ma obowiązek umieścić w   widocznym miejscu informację, iż zrealizowane w   obiekcie prace lub roboty zostały dofinansowane ze środków budżetowych miasta Rydułtowy. Zobowiązanie takie zawiera każdorazowo umowa o   udzielenie dotacji.  

§   7.  

1.   Realizator umowy wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli merytorycznej i   finansowej zadania, o   którym mowa w   § 6, przez przedstawicieli Urzędu Miasta Rydułtowy, wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Rydułtowy.  

2.   Osoby kontrolujące, o   których mowa w   ust. 1, składają pisemną informację o   wynikach przeprowadzonej kontroli Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

3.   W   przypadku stwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Burmistrza Miasta Rydułtowy nieprawidłowości w   realizacji zadania, które są sprzeczne lub niezgodne z   treścią zawartej umowy, podmiot otrzymujący dotację traci prawo do przyznanych środków, a   podpisana umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest w   takim przypadku do zwrotu wypłaconej dotacji na zasadach określonych w   odrębnych przepisach wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w   terminie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.  

4.   Podstawą rozliczenia dotacji jest protokolarne dokonanie odbioru wykonanych prac przez osobę upoważnioną przez Burmistrza Miasta Rydułtowy oraz przedstawienie faktur lub rachunków oraz   rozliczenia końcowego w   formie sprawozdania opisowego i   finansowego z   wykonania zadania konserwatorskiego.  

5.   Za wydatki kwalifikowane do rozliczenia dotacji uznaje się tyko wydatki poniesione na realizację zadania po zawarciu umowy o   dofinansowanie.  

§   8.  

Burmistrz Miasta Rydułtowy prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje podmioty wymienione w   art. 74 ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami o   dotacjach przyznanych przez Radę Miasta Rydułtowy.  

§   9.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   10.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »