| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/395/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 pkt 11 i   art. 92 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z   późn. zm.), art. 251 ust. 1   i ust. 3   - 5, art. 252 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 11a ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i   Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

W uchwale Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 24 listopada 2011 r. w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji z   budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i   placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i   fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i   zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  

wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 2   ust. 6   otrzymuje brzmienie:  

6.   Niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje na każdego ucznia w   wysokości 75% zapisanych w   uchwale budżetowej planowanych wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych, pomniejszonych o   wydatki na żywienie oraz odpłatność wnoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Tychy za opiekę, naukę oraz wychowanie, w   wymiarze przekraczającym 5   godzin dziennie, w   przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości 100   % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Tychy .

2.   § 2   ust. 8   otrzymuje brzmienie:  

8.   Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w   formie zespołu lub punktu przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje w   wysokości 40   % zapisanych w   uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych, pomniejszonych o   wydatki na żywienie oraz odpłatność wnoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Tychy za opiekę, naukę oraz wychowanie, w   wymiarze przekraczającym 5   godzin dziennie, w   przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości 100   % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Tychy .

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.  

§   3  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »