| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/395/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 pkt 11 i   art. 92 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z   późn. zm.), art. 251 ust. 1   i ust. 3   - 5, art. 252 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 11a ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i   Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

W uchwale Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 24 listopada 2011 r. w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji z   budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i   placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i   fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i   zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  

wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 2   ust. 6   otrzymuje brzmienie:  

6.   Niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje na każdego ucznia w   wysokości 75% zapisanych w   uchwale budżetowej planowanych wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych, pomniejszonych o   wydatki na żywienie oraz odpłatność wnoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Tychy za opiekę, naukę oraz wychowanie, w   wymiarze przekraczającym 5   godzin dziennie, w   przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości 100   % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Tychy .

2.   § 2   ust. 8   otrzymuje brzmienie:  

8.   Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w   formie zespołu lub punktu przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje w   wysokości 40   % zapisanych w   uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych, pomniejszonych o   wydatki na żywienie oraz odpłatność wnoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Tychy za opiekę, naukę oraz wychowanie, w   wymiarze przekraczającym 5   godzin dziennie, w   przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości 100   % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Tychy .

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.  

§   3  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »