| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/414/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy, deklaracji, informacji i załączników do formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz w sprawie warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust.13, ust.14 i   ust.15 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art.6a ust.11, ust.12 i   ust. 13 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz.969 z   późn. zm.), art.6 ust.9, ust.10 i   ust.11 ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz.U.   Nr 200, poz.1682 z   późn. zm.)  

Rada Miejska  
postanawia:  

§   1.   Określić następujące wzory formularzy deklaracji i   informacji oraz załączników do formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z   tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i   podatku leśnego:  

1.                 Wzór formularza   „Informacja o   nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach   i/lub lasach – INF-1”   , składanego przez podatników podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego będących osobami fizycznymi, stanowiącego załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.                 Wzór formularza   „Deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1”   , składanego przez podatników podatku od nieruchomości będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami niemającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a   także przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Wzór formularza   „Deklaracja na podatek rolny – DR-1”   , składanego przez podatników podatku rolnego będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a   także przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, stanowiącego załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Wzór formularza   „Deklaracja na podatek leśny – DL-1”   , składanego przez podatników podatku leśnego będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a   także przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, stanowiącego załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

5.   Wzór formularza   „Dane o   nieruchomościach – ZN-1/A”   , składanego do deklaracji DN-1, stanowiącego załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.                

6.   Wzór formularza   „Dane o   gruntach rolnych – ZR-1/A”   , składanego do deklaracji DR-1, stanowiącego załącznik nr 6   do niniejszej uchwały.                

7.   Wzór formularza   „Dane o   gruntach leśnych – ZL-1/A”   , składanego do deklaracji DL-1, stanowiącego załącznik nr 7   do niniejszej uchwały.                

8.   Wzór załącznika   „Dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku od nieruchomości – ZN-1/B”   , składanego do deklaracji DN-1 i   informacji INF-1, stanowiącego załącznik nr 8   do niniejszej uchwały.                

9.   Wzór załącznika   „Dane o   zwolnieniach i   ulgach podatkowych w   podatku rolnym - ZR-1/B”   , składanego do deklaracji DR-1 i   informacji INF-1, stanowiącego załącznik nr 9   do niniejszej uchwały.  

10.   Wzór załącznika   „Dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku leśnym - ZL-1/B”   , składanego do deklaracji DL-1 i   informacji INF-1, stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określić następujący format elektroniczny wzorów formularzy wymienionych w   § 1   niniejszej uchwały oraz układ informacji i   powiązań między danymi:  

1.   Dla "Informacji o   nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i/lub lasach (INF-1)", "Danych o   nieruchomościach (ZN-1/A)", "Danych o   gruntach rolnych (ZR-1/A)", "Danych o   gruntach leśnych (ZL-1/A)", "Danych o   zwolnieniach podatkowych w   podatku od nieruchomości (ZN-1/B)", "Danych o   zwolnieniach i   ulgach podatkowych w   podatku rolnym (ZR-1/B)", "Danych o   zwolnieniach podatkowych w   podatku leśnym (ZL-1/B)" – format XML oraz układ informacji i   powiązań między danymi jak w   załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.  

2.   Dla "Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)", "Danych o   nieruchomościach (ZN-1/A)" ,   "Danych o   zwolnieniach podatkowych w   podatku od nieruchomości (ZN-1/B)" - format XML oraz układ informacji i   powiązań między danymi jak w   załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.  

3.   Dla "Deklaracji na podatek rolny (DR-1)", "Danych o   gruntach rolnych (ZR-1/A)", "Danych o   zwolnieniach i   ulgach podatkowych w   podatku rolnym (ZR-1/B)" - format XML oraz układ informacji i   powiązań między danymi jak w   załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.  

4.   Dla "Deklaracji na podatek leśny (DL-1)", "Danych o   gruntach leśnych (ZL-1/A)", "Danych o   zwolnieniach podatkowych w   podatku leśnym (ZL-1/B)" - format XML oraz układ informacji i   powiązań między danymi jak w   załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.  

§   3.   Deklaracje i   informacje podatkowe określone w   § 2,   zwane dalej "deklaracjami i   informacjami podatkowymi" muszą być przesłane z   wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP lub Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.  

§   4.   Deklaracje i   informacje podatkowe muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w   rozumieniu ustawy z   dnia 18 września 2001 r. o   podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450 z   późn. zm.), profilem zaufanym w   rozumieniu ustawy z   dnia 17 lutego 2005 r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.   U. Nr 64, poz. 565 z   późn. zm.) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.  

§   5.   Deklaracje i   informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Bielsko-Biała w   momencie otrzymania deklaracji lub informacji podatkowej automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.  

§   6.   Określić limit wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikający z   informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do wysokości 1   miliona złotych.  

§   7.   Traci moc uchwała Nr XVIII/462/2007 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 4   grudnia 2007 r. w   sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i   informacji oraz załączników do formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z   tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i   podatku leśnego.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska – Białej.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

INF-1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DN-1  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DR-1  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DL-1  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

ZN-1/A  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

ZR-1/A  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

ZL-1/A  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

ZN-1/B  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

ZR-1/B  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

ZL-1/B  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

INF-1 (w formacie danych XML)  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

DN-1 (w formacie danych XML)  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

DR-1 (w formacie danych XML)  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVIII/414/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

DL-1 (w formacie danych XML)  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »