| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu z siedzibą w Pyskowicach

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku, o   samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr.142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   w związkuz art.204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112 poz. 654 z   późn zm.) w   celu dostosowania dotychczasowego statutu do przepisów ustawy o   działalności leczniczej, na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego  

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadać Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu z   siedzibą w   Pyskowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc: Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z   siedzibą  
w Pyskowicach nadany Uchwałą nr XV/125/2007 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 20 grudnia 2007 roku, wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami nr XXXII/228/2009 z   dnia 26 lutego 2009 roku, nr XXXIX/274/2009 z   dnia 24 września 2009 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Mamok

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/117/2012    
Rady Powiatu Gliwickiego    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO Z   SIEDZIBĄ W   PYSKOWICACH  

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Szpital Powiatowy” zwany dalej Szpitalem działa na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z   późniejszymi zmianami) i   przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.  

2)   Niniejszego Statutu nadanego przez Powiat Gliwicki.  

3)   Innych przepisów powszechnie obowiązujących, w   szczególności dotyczących ochrony zdrowia.  

§   2.   Siedziba Szpitala mieści się w   Pyskowicach przy ulicy Szpitalnej 2.  

§   3.   Podmiotem tworzącym jest Powiat Gliwicki.  

§   4.   1.   Szpital ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.  

2.   Szpital podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

3.   Szpital posiada osobowość prawną.  

4.   Szpital wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego w   Sądzie Rejonowymw Gliwicach pod numerem 0000018633.  

II.   CEL I   PRZEDMIOT DZIAŁANIA  

§   5.   Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia.  

§   6.   Do zadań Szpitala należy:  

1)   udzielanie świadczeń medycznych osobom, których stan zdrowia wymaga pobytu w   szpitalu (oddziały szpitalne),  

2)   udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych podstawowej i   specjalistycznej opieki zdrowotnej w   ramach ambulatorium,  

3)   wykonywanie badań diagnostycznych w   zakresie diagnostyki medyczneji analitycznej,  

4)   świadczenie usług w   zakresie rehabilitacji leczniczej,  

5)   opieka paliatywna,  

6)   opieka lekarsko – pielęgniarska nad przewlekle chorymi,  

7)   orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia,  

8)   szerzenie oświaty zdrowotnej i   promocja zdrowia, kształcenie kadr medycznych,  

9)   wykonanie zadań w   ramach obrony cywilnej oraz zadań obronnych w   razie zaistnienia sytuacji kryzysowej, stanu wyjątkowego lub wojny.  

§   7.   Wykonując statutowe działania Szpital współdziała z:  

1)   innymi publicznymi i   niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,  

2)   Wojewódzką i   Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,  

3)   Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i   Krwiolecznictwa,  

4)   instytucjami państwowymi,  

5)   samorządami lokalnymi,  

6)   organizacjami społecznymi,  

7)   stowarzyszeniami naukowymi.  

III.   ORGANY I   ORGANIZACJA SZPITALA  

§   8.   Organami Szpitala są:  

1)   Dyrektor,  

2)   Rada Społeczna.  

§   9.   1.   Zarząd Powiatu nawiązuje z   Dyrektorem Szpitala stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o   pracę albo zawiera z   nim umowę cywilnoprawną, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

2.   Szpitalem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Szpital na zewnątrz, jest przełożonym pracowników Szpitala i   pełni wobec nich funkcję pracodawcy w   rozumieniu przepisów kodeksu pracy.  

3.   Dyrektor Szpitala może udzielić pełnomocnictwa do kierowania Szpitalem i   reprezentowania go na zewnątrz.  

§   10.   Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:  

1)   Z – cy Dyrektora ds. lecznictwa  

2)   Z - cy Dyrektora ds. administracyjno – eksploatacyjnych,  

3)   Głównego Księgowego,  

4)   Przełożonej Pielęgniarek.  

§   11.   1.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata  

2.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Gliwickiego.  

3.   Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w   przypadku:  

a)   nie wykonywania obowiązków Członka,  

b)   w   przypadku pisemnego zrzeczenia się członkowstwa w   Radzie Społecznej.  

§   12.   Rada Społeczna składa się z   8 osób.  

1)   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

a)   Przewodniczący – Starosta lub osoba przez niego upoważniona,  

b)   jako Członkowie:  

-   1 przedstawiciel Wojewody,  

-   6 przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu.  

2)   Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w   Szpitalu.  

§   13.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Szpitala, przedstawiciele organizacji związkowych działających w   Szpitalu oraz przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   14.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1)   Przedstawianie Zarządowi Powiatu Gliwickiego, który działa w   imieniu podmiotu, który utworzył Szpital wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego;  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala;  

c)   przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród;  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o   zarządzanie z   Dyrektorem Szpitala;  

e)   regulaminu organizacyjnego.  

2)   Przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i   opinii w   sprawach dotyczących:  

a)   planu finansowego, inwestycyjnego i   remontowego;  

b)   rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego, inwestycyjnegoi remontowego;  

c)   kredytów bankowych lub dotacji;  

d)   podziału zysków.  

3)   Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentówz wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

4)   Opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.  

5)   Uchwalanie regulaminu swojej działalności.  

6)   Wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   Statucie Szpitala.  

§   15.   Sposób zwoływania Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.  

§   16.   Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Szpitala.  

§   17.   1.   Organizację wewnętrzną Szpitala tworzą komórki działalności:  

a)   podstawowej,  

b)   księgowo – ekonomicznej,  

c)   administracyjno – eksploatacyjnej.  

2.   Wykaz komórek organizacyjnych zawiera załącznik nr 1   do Statutu.  

3.   Dyrektorowi Szpitala bezpośrednio podlegają:  

a)   Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa  

b)   Z – ca Dyrektora ds. administracyjno – eksploatacyjnych,  

c)   Główny Księgowy,  

d)   Przełożona Pielęgniarek,  

e)   Ordynatorzy oddziałów, lekarz kierujący oddziałem niebędący ordynatorem.  

f)   Kierownicy komórek organizacyjnych,  

g)   Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy.  

4.   Regulaminy organizacyjne poszczególnych komórek ustala Dyrektor Szpitala.  

5.   Schemat organizacyjny Szpitala przedstawia załącznik nr 2   do Statutu.  

IV.   GOSPODARKA FINANSOWA  

§   18.   1.   Szpital prowadzi gospodarkę finansową w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach ustalonych w:  

1)   Ustawie z   dnia 15.04.2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z   późn. zm.),  

2)   Ustawie z   dnia 29.09.1994r. o   rachunkowości t. j. z   02.09.2009r. (Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z   późn. zm.),  

3)   Ustawie z   dnia 27.08.2009 o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.).  

2.   Podstawę gospodarki finansowej Szpitala stanowi roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora Szpitala.  

§   19.   Szpital może uzyskiwać środki finansowe:  

1)   z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.  

2)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.  

3)   przychody z   dzierżawy majątku ruchomego oraz nieruchomości,  

4)   na cele i   na zasadach określonych w   przepisach przytoczonych w   §18,  

§   20.   Wartość majątku określają:  

1)   Fundusz założycielski,  

2)   Fundusz zakładu.  

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   21.   wszelkie zmiany w   Statucie przeprowadza się uchwałą Rady Powiatu.  

Załącznik nr 1  

do Statutu   Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowtnej  

Szpitala Powiatowego z   siedzibą w   Pyskowicach  

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  

I.   Komórki organizacyjne działalności podstawowej Szpitala  

1.   Oddział chorób wewnętrznych z   52 łóżkami w   tym:  

a)   4łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego,  

b)   2 łóżka intensywnej opieki medycznej.  

2.   Oddział ginekologiczno – położniczy z   30 łóżkami w   tym:  

a)   14 łóżek ginekologicznych,  

b)   14 łóżek położniczych,  

c)   2 łóżka intensywnej opieki medycznej,  

d)   trakt porodowy,  

e)   szkoła rodzenia.  

3.   Oddział chirurgii ogólnej z   40 łóżkami w   tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej.  

4.   Oddział noworodkowy z:  

a)   12 łóżeczkami ( w   tym 12 wózków najazdowych „rooming on” ),  

b)   5 cieplakami.  

5.   Oddział anestezjologii z   salą intensywnego nadzoru pooperacyjnego.  

6.   Trakt operacyjny z   4 salami operacyjnymi:  

a)   2 salami chirurgicznymi,  

b)   salą ginekologiczną,  

c)   salą do zabiegów nagłych w   obrębie traktu porodowego.  

7.   Izba przyjęć z   ambulatorium urazowym.  

8.   Dział diagnostyki szpitalnej:  

a)   laboratorium analityczne,  

b)   pracownia rtg,  

c)   pracownia endoskopowa,  

d)   pracownia ultrasonograficzna,  

e)   pracownia EKG i   badań dynamicznych układu krążenia,  

f)   pracownia badań przepływów naczyniowych.  

9.   Apteka zakładowa.  

10.   Zespół przyszpitalnych poradni specjalistycznych:  

a)   poradnia patologii noworodka,  

b)   poradnia laktacyjna.  

11.   Koordynator ds. żywienia.  

II.   Komórki organizacyjne działalności administracyjno – eksploatacyjnej Szpitala  

1.   Dyrektor,  

2.   Z - ca Dyrektora ds. lecznictwa  

3.   Z – ca Dyrektora ds. administracyjno – eksploatacyjnych.  

4.   Główny Księgowy.  

5.   Przełożona Pielęgniarek.  

6.   Radca Prawny.  

7.   Dział księgowo – finansowy:  

a)   sekcja księgowości finansowej,  

b)   sekcja księgowości kosztowej,  

c)   sekcja księgowości materiałowej,  

d)   sekcja płac,  

e)   kasa.  

8.   Dział organizacyjno – personalny:  

a)   sekcja kadr i   spraw pracowniczych,  

b)   sekretariat,  

c)   archiwum.  

9.   Dział organizacyjno – metodyczny ze statystyką.  

10.   Dział administracyjno – eksploatacyjny:  

a)   sekcja ds. zamówień publicznych,  

b)   sekcja aparatury medycznej,  

c)   obsługa eksploatacyjno – remontowa,  

d)   magazyn.  

11.   Inspektor ds. BHP.  

12.   Inspektor ds. p.poż.  

13.   Inspektor ds. obrony cywilnej.  

14.   Kapelan szpitalny.  


Załącznik nr 2  

do Statutu   Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowtnej  

Szpitala Powiatowego z   siedzibą w   Pyskowicach  

infoRgrafika

   

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »