| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/197/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego

Na podstawie art. 3d ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z   2001 roku z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego w   brzmieniu określonym w   załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/197/2012    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Regulamin zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami  
Powiatu Wodzisławskiego  

§   1.   Regulamin określa zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami w   sprawach ważnych dla powiatu, w   szczególności w   sprawach istotnych dla rozwoju i   zaspakajania zbiorowych potrzeb Wspólnoty Samorządowej Powiatu Wodzisławskiego.  

§   2.   Konsultacje z   mieszkańcami przeprowadza się:  

1)   w przypadkach przewidzianych ustawami,  

2)   w sprawach, o   których mowa w   §1.  

§   3.   Konsultacje z   mieszkańcami przeprowadza się przy opracowaniu dokumentów o   charakterze strategicznym, w   szczególności:  

1)   strategii rozwoju Powiatu Wodzisławskiego,  

2)   strategii rozwiązywania problemów społecznych,  

3)   ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu.  

§   4.   O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Zarząd Powiatu w   drodze uchwały.  

§   5.   Uchwała, o   której mowa w   § 4, określa:  

1)   przedmiot konsultacji,  

2)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji,  

3)   zasięg terytorialny,  

4)   formę i   terminy przeprowadzenia konsultacji,  

5)   komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie i   przeprowadzenie konsultacji.  

§   6.   Konsultacje społeczne przeprowadza się z   inicjatywy Zarządu Powiatu lub na wniosek:  

1)   co najmniej połowy ustawowej liczby radnych Powiatu Wodzisławskiego,  

2)   co najmniej 100 mieszkańców powiatu.  

§   7.   Wniosek, o   którym mowa w   § 6, powinien określać:  

1)   przedmiot konsultacji,  

2)   termin i   zasięg terytorialny konsultacji,  

3)   sposób zorganizowania konsultacji,  

4)   udział wnioskodawcy w   organizacji i   przeprowadzeniu konsultacji,  

5)   uzasadnienie celowości przeprowadzenia konsultacji,  

6)   wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w   imieniu mieszkańców,  

7)   listę osób wnioskujących, zawierającą imię i   nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i   własnoręczny podpis każdej z   tych osób.  

§   8.   Wniosek o   przeprowadzenie konsultacji podlega rozpatrzeniu przez Zarząd Powiatu nie później niż w   terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.  

§   9.   Akceptacja lub odrzucenie wniosku następuje w   drodze uchwały Zarządu Powiatu.  

§   10.   Zarząd Powiatu informuje Przewodniczącego Rady Powiatu lub osoby, o   których mowa w   § 7   pkt 7, o   sposobie załatwienia złożonego wniosku. Zarząd Powiatu przekazuje informację na piśmie oraz zamieszcza stosowny komunikat na stronie internetowej i   tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.  

§   11.   Ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji podlega publikacji w   Biuletynie Informacji Publicznej, na   stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w   budynku Starostwa Powiatowego w   Wodzisławiu Śl. nie później niż w   dniu ich rozpoczęcia.  

§   12.   Konsultacje przeprowadza się w   jednej z   następujących form:  

1)   sondażu lub badania ankietowego zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu,  

2)   forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji,  

3)   spotkań z   mieszkańcami,  

4)   innej formie jeżeli specyfika zagadnienia poddanego konsultacjom tego wymaga.  

§   13.   Wyboru formy konsultacji dokonuje Zarząd Powiatu.  

§   14.   Konsultacje prowadzone w   formie sondażu lub badania ankietowego polegają w   szczególności na   opublikowaniu treści badania sondażowego lub kwestionariusza ankiety na tablicy ogłoszeń i   stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz zaproszeniu do składania opinii za   pośrednictwem poczty bądź osobiście w   siedzibie Starostwa.  

§   15.   1.   Konsultacje przeprowadzane w   formie spotkań z   mieszkańcami wymagają umieszczenia na   tablicy ogłoszeń i   stronie internetowej Starostwa Powiatowego, nie później niż 7   dni przed   zaplanowaną datą spotkania, informacji o   dacie i   miejscu konsultacji.  

2.   W zależności od potrzeb ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji w   formie spotkania z   mieszkańcami może zostać opublikowane w   prasie lokalnej.  

§   16.   1.   Ze spotkania, o   którym mowa w   § 15, sporządzany jest protokół, zawierający w   szczególności informacje:  

1)   data i   miejsce przeprowadzenia konsultacji,  

2)   dane przewodniczącego zebrania,  

3)   temat i   przedmiot konsultacji,  

4)   przebieg dyskusji,  

5)   podjęte ustalenia i   opinie,  

6)   uwagi i   wnioski, które wpłynęły w   trakcie spotkania.  

2.   Integralną częścią protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.  

3.   Protokół, o   którym mowa w   ust. 1, publikuje się na tablicy ogłoszeń i   stronie internetowej Starostwa Powiatowego nie później niż 7   dni roboczych od dnia spotkania.  

§   17.   Po zakończeniu konsultacji komórka organizacyjna odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Zarządowi Powiatu opinie i   uwagi zgłoszone w   trakcie konsultacji.  

§   18.   1.   Zarząd Powiatu dokonuje w   formie pisemnej analizy opinii i   uwag zgłoszonych w   trakcie konsultacji.  

2.   Analizę wyników konsultacji wraz z   własnym stanowiskiem Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu Wodzisławskiego.  

3.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 2, stanowią załączniki do projektu uchwały Rady Powiatu w   sprawie będącej przedmiotem konsultacji i   podlegają publikacji w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   19.   Konsultacje z   mieszkańcami mają charakter opiniotwórczy, a   ich wyniki nie wiążą organów Powiatu Wodzisławskiego, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »