| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/197/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego

Na podstawie art. 3d ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z   2001 roku z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego w   brzmieniu określonym w   załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/197/2012    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Regulamin zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami  
Powiatu Wodzisławskiego  

§   1.   Regulamin określa zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami w   sprawach ważnych dla powiatu, w   szczególności w   sprawach istotnych dla rozwoju i   zaspakajania zbiorowych potrzeb Wspólnoty Samorządowej Powiatu Wodzisławskiego.  

§   2.   Konsultacje z   mieszkańcami przeprowadza się:  

1)   w przypadkach przewidzianych ustawami,  

2)   w sprawach, o   których mowa w   §1.  

§   3.   Konsultacje z   mieszkańcami przeprowadza się przy opracowaniu dokumentów o   charakterze strategicznym, w   szczególności:  

1)   strategii rozwoju Powiatu Wodzisławskiego,  

2)   strategii rozwiązywania problemów społecznych,  

3)   ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu.  

§   4.   O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Zarząd Powiatu w   drodze uchwały.  

§   5.   Uchwała, o   której mowa w   § 4, określa:  

1)   przedmiot konsultacji,  

2)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji,  

3)   zasięg terytorialny,  

4)   formę i   terminy przeprowadzenia konsultacji,  

5)   komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie i   przeprowadzenie konsultacji.  

§   6.   Konsultacje społeczne przeprowadza się z   inicjatywy Zarządu Powiatu lub na wniosek:  

1)   co najmniej połowy ustawowej liczby radnych Powiatu Wodzisławskiego,  

2)   co najmniej 100 mieszkańców powiatu.  

§   7.   Wniosek, o   którym mowa w   § 6, powinien określać:  

1)   przedmiot konsultacji,  

2)   termin i   zasięg terytorialny konsultacji,  

3)   sposób zorganizowania konsultacji,  

4)   udział wnioskodawcy w   organizacji i   przeprowadzeniu konsultacji,  

5)   uzasadnienie celowości przeprowadzenia konsultacji,  

6)   wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w   imieniu mieszkańców,  

7)   listę osób wnioskujących, zawierającą imię i   nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i   własnoręczny podpis każdej z   tych osób.  

§   8.   Wniosek o   przeprowadzenie konsultacji podlega rozpatrzeniu przez Zarząd Powiatu nie później niż w   terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.  

§   9.   Akceptacja lub odrzucenie wniosku następuje w   drodze uchwały Zarządu Powiatu.  

§   10.   Zarząd Powiatu informuje Przewodniczącego Rady Powiatu lub osoby, o   których mowa w   § 7   pkt 7, o   sposobie załatwienia złożonego wniosku. Zarząd Powiatu przekazuje informację na piśmie oraz zamieszcza stosowny komunikat na stronie internetowej i   tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.  

§   11.   Ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji podlega publikacji w   Biuletynie Informacji Publicznej, na   stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w   budynku Starostwa Powiatowego w   Wodzisławiu Śl. nie później niż w   dniu ich rozpoczęcia.  

§   12.   Konsultacje przeprowadza się w   jednej z   następujących form:  

1)   sondażu lub badania ankietowego zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu,  

2)   forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji,  

3)   spotkań z   mieszkańcami,  

4)   innej formie jeżeli specyfika zagadnienia poddanego konsultacjom tego wymaga.  

§   13.   Wyboru formy konsultacji dokonuje Zarząd Powiatu.  

§   14.   Konsultacje prowadzone w   formie sondażu lub badania ankietowego polegają w   szczególności na   opublikowaniu treści badania sondażowego lub kwestionariusza ankiety na tablicy ogłoszeń i   stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz zaproszeniu do składania opinii za   pośrednictwem poczty bądź osobiście w   siedzibie Starostwa.  

§   15.   1.   Konsultacje przeprowadzane w   formie spotkań z   mieszkańcami wymagają umieszczenia na   tablicy ogłoszeń i   stronie internetowej Starostwa Powiatowego, nie później niż 7   dni przed   zaplanowaną datą spotkania, informacji o   dacie i   miejscu konsultacji.  

2.   W zależności od potrzeb ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji w   formie spotkania z   mieszkańcami może zostać opublikowane w   prasie lokalnej.  

§   16.   1.   Ze spotkania, o   którym mowa w   § 15, sporządzany jest protokół, zawierający w   szczególności informacje:  

1)   data i   miejsce przeprowadzenia konsultacji,  

2)   dane przewodniczącego zebrania,  

3)   temat i   przedmiot konsultacji,  

4)   przebieg dyskusji,  

5)   podjęte ustalenia i   opinie,  

6)   uwagi i   wnioski, które wpłynęły w   trakcie spotkania.  

2.   Integralną częścią protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.  

3.   Protokół, o   którym mowa w   ust. 1, publikuje się na tablicy ogłoszeń i   stronie internetowej Starostwa Powiatowego nie później niż 7   dni roboczych od dnia spotkania.  

§   17.   Po zakończeniu konsultacji komórka organizacyjna odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Zarządowi Powiatu opinie i   uwagi zgłoszone w   trakcie konsultacji.  

§   18.   1.   Zarząd Powiatu dokonuje w   formie pisemnej analizy opinii i   uwag zgłoszonych w   trakcie konsultacji.  

2.   Analizę wyników konsultacji wraz z   własnym stanowiskiem Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu Wodzisławskiego.  

3.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 2, stanowią załączniki do projektu uchwały Rady Powiatu w   sprawie będącej przedmiotem konsultacji i   podlegają publikacji w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   19.   Konsultacje z   mieszkańcami mają charakter opiniotwórczy, a   ich wyniki nie wiążą organów Powiatu Wodzisławskiego, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »