| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/162/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2   oraz art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. nr 97 poz. 674 z   późn. zm.) Rada Gminy Lipie po przeprowadzaniu uzgodnień ze związkami uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXX/162/2009 Rady Gminy Lipie z   dnia 24 kwietnia 2009 r. w   sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych wprowadza się następujące zamiany:  

1.   §   1 pkt. 2   otrzymuje brzmienie: Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:  

1)   wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:  

a)   motywacyjnego,  

b)   funkcyjnego,  

c)   za warunki pracy,  

d)   specjalnego.  

2)   szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,  

3)   szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,  

4)   wysokość i   warunki wypłacania nagród.  

2.   Pkt. 1   w   §   2 otrzymuje brzmienie: regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, specjalnego, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a   także wysokość oraz szczególne zasady przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego.  

3.   1)   §   4 punkt 22 otrzymuje brzmienie: aktywność w   zakresie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych  

2)   Pkt. 22 staje się punktem 23.  

4.   Dodaje się § 6a o   brzmieniu:  

1)   Nauczycielowi realizującemu, za jego zgodą, dodatkowe zajęcia związane z   projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych może być przyznany dodatek specjalny (dodatek). Dodatek dla Dyrektora przyznaje Wójt, a   dla nauczyciela Dyrektor.  

2)   Dodatek przyznawany jest na okres od jednego miesiąca do jednego roku.  

3)   Wysokość dodatku specjalnego jest przyznawana wg stawki za godzinę zajęć albo według stawki miesięcznej, w   zależności od specyfiki dodatkowych obowiązków i   warunków projektu.  

4)   Jeżeli dodatek ustalony jest według stawki za godzinę zajęć, wysokość stawki dodatku nie może być mniejsza od stawki wynagrodzenia za jedna godzinę ponadwymiarową i   nie większa niż jej trzykrotność.  
 

5)   Jeżeli dodatek jest przyznawany według stawki miesięcznej jego wysokość nie może przekraczać 120 % wynagradzania zasadniczego przysługującego nauczycielowi.  

5.   § 9   otrzymuje brzmienie:  

1.   Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z   tytułu:  

1)   sprawowania funkcji opiekuna stażu - w   wysokości 20 zł miesięcznie,  

2)   powierzenia wychowawstwa klasy:  

-   w gimnazjum - 100 zł,  

-   w szkole podstawowej i   przedszkolu - 90 zł.  

6.   § 10 ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Dodatek z   trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:  

1)   indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego prowadzonego w   miejscu pobytu ucznia w   wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę zajęć,  

2)   zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z   dziećmi i   młodzieżą upośledzoną umysłowo w   stopniu głębokim lub dziećmi i   młodzieżą wymagającą specjalnej troski w   wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę zajęć,  

3)   zajęć dydaktycznych w   klasach łączonych w   szkołach podstawowych w   wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w   tych klasach godzinę nauczania.  

7.   §   21 pkt. 2   otrzymuje brzmienie: Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zależny od wielkości rodziny i   wynosi miesięcznie:  

-   dla jednej osoby - 1   zł,  

-   dla dwóch osób - 2   zł,  

-   dla 3   osób - 3   zł,  

-   dla czterech i   więcej osób - 4   zł.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.  
 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »