| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/162/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2   oraz art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. nr 97 poz. 674 z   późn. zm.) Rada Gminy Lipie po przeprowadzaniu uzgodnień ze związkami uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXX/162/2009 Rady Gminy Lipie z   dnia 24 kwietnia 2009 r. w   sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych wprowadza się następujące zamiany:  

1.   §   1 pkt. 2   otrzymuje brzmienie: Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:  

1)   wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:  

a)   motywacyjnego,  

b)   funkcyjnego,  

c)   za warunki pracy,  

d)   specjalnego.  

2)   szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,  

3)   szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,  

4)   wysokość i   warunki wypłacania nagród.  

2.   Pkt. 1   w   §   2 otrzymuje brzmienie: regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, specjalnego, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a   także wysokość oraz szczególne zasady przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego.  

3.   1)   §   4 punkt 22 otrzymuje brzmienie: aktywność w   zakresie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych  

2)   Pkt. 22 staje się punktem 23.  

4.   Dodaje się § 6a o   brzmieniu:  

1)   Nauczycielowi realizującemu, za jego zgodą, dodatkowe zajęcia związane z   projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych może być przyznany dodatek specjalny (dodatek). Dodatek dla Dyrektora przyznaje Wójt, a   dla nauczyciela Dyrektor.  

2)   Dodatek przyznawany jest na okres od jednego miesiąca do jednego roku.  

3)   Wysokość dodatku specjalnego jest przyznawana wg stawki za godzinę zajęć albo według stawki miesięcznej, w   zależności od specyfiki dodatkowych obowiązków i   warunków projektu.  

4)   Jeżeli dodatek ustalony jest według stawki za godzinę zajęć, wysokość stawki dodatku nie może być mniejsza od stawki wynagrodzenia za jedna godzinę ponadwymiarową i   nie większa niż jej trzykrotność.  
 

5)   Jeżeli dodatek jest przyznawany według stawki miesięcznej jego wysokość nie może przekraczać 120 % wynagradzania zasadniczego przysługującego nauczycielowi.  

5.   § 9   otrzymuje brzmienie:  

1.   Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z   tytułu:  

1)   sprawowania funkcji opiekuna stażu - w   wysokości 20 zł miesięcznie,  

2)   powierzenia wychowawstwa klasy:  

-   w gimnazjum - 100 zł,  

-   w szkole podstawowej i   przedszkolu - 90 zł.  

6.   § 10 ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Dodatek z   trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:  

1)   indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego prowadzonego w   miejscu pobytu ucznia w   wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę zajęć,  

2)   zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z   dziećmi i   młodzieżą upośledzoną umysłowo w   stopniu głębokim lub dziećmi i   młodzieżą wymagającą specjalnej troski w   wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę zajęć,  

3)   zajęć dydaktycznych w   klasach łączonych w   szkołach podstawowych w   wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w   tych klasach godzinę nauczania.  

7.   §   21 pkt. 2   otrzymuje brzmienie: Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zależny od wielkości rodziny i   wynosi miesięcznie:  

-   dla jednej osoby - 1   zł,  

-   dla dwóch osób - 2   zł,  

-   dla 3   osób - 3   zł,  

-   dla czterech i   więcej osób - 4   zł.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.  
 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »