| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/199/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne

Na podstawie art. 90 t ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 roku nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 40 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w   Łaziskach Górnych uchwala:  

§   1.   Ustala się "Zasady udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne" w   ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i   młodzieży z   terenu Gminy Miejskiej Łaziska Górne", stanowiące załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Tadeusz   Król

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/199/12    
Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych    
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
 

Zasady udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne.  

§   1.   W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i   młodzieży z   terenu Gminy Miejskiej Łaziska Górne” ustanawia się stypendia Burmistrza Miasta  
Łaziska Górne, zwane dalej stypendiami.  

§   2.   Stypendia udzielane są uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne.  

§   3.   Stypendia mogą być naukowe, artystyczne i   sportowe.  

§   4.   Stypendia wypłacane są za osiągnięcia w   danym roku szkolnym:  

a)   jednorazowo uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych do 31 sierpnia danego roku szkolnego,  

b)   pozostałym uczniom miesięcznie od września do czerwca kolejnego roku szkolnego do ostatniego dnia miesiąca, za wyjątkiem stypendium za miesiąc wrzesień wypłaconego do końca października.  

§   5.   1.   Stypendia naukowe przysługują:  

a)   uczniom klas I   gimnazjum, jeżeli w   klasie IV, V i   VI szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen końcoworocznych co najmniej 5,20 w   każdym roku nauki,  

b)   uczniom klas II i   III gimnazjów oraz uczniom klas I   szkół ponadgimnazjalnych, jeżeli w   danym roku szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 w   dwóch semestrach nauki,  

c)   pozostałym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, jeżeli w   danym roku szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 w   dwóch semestrach nauki,  

d)   uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych, którzy w   danym roku szkolnym byli finalistami lub laureatami konkursów, olimpiad i   turniejów organizowanych zgodnie z   rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty,  

e)   uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych za indywidualny tok nauki w   danym roku szkolnym.  

2.   Stypendia artystyczne przysługują uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych, którzy w   danym roku szkolnym:  

a)   uzyskali indywidualnie czołowe miejsca w   konkursach, przeglądach i   festiwalach artystycznych o   zasięgu co najmniej wojewódzkim,  

b)   są autorami wydarzeń artystycznych, np. wystaw, koncertów o   zasięgu co najmniej wojewódzkim lub posiadają dorobek pozytywnie oceniony przez znaną osobę ze środowiska artystycznego.  

3.   Stypendia sportowe przysługują uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych, którzy w   danym roku szkolnym:  

a)   zajęli indywidualnie czołowe miejsca w   zawodach o   randze co najmniej wojewódzkiej organizowanych przez odpowiednie związki sportowe,  

b)   powołani zostali indywidualnie do kadry o   randze co najmniej wojewódzkiej,  

c)   zdobyli klasę mistrzowską międzynarodową, mistrzowską pierwszą lub drugą w   dyscyplinie sportowej.  

4.   Do średnich ocen, o   których mowa w   ust. 1   w punktach od a   do c wlicza się oceny z   obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny z   dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki, jeżeli uczeń na nie uczęszczał.  

5.   Stypendia, o   których mowa w   ust.1 pkt d i   e oraz w   ust. 2   i 3, przyznawane są niezależnie od uzyskanej średniej ocen.  

6.   Klasę wstępną szkół ponadgimnazjalnych traktuje się jak klasę pierwszą szkoły ponadgimnazjalnej.  

§   6.   Wysokość stypendium naukowego, artystycznego lub sportowego dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcia w   ostatnim roku nauki wynosi 1000 zł.  

§   7.   1.   Wysokość miesięczna stypendium naukowego, artystycznego lub sportowego, o   którym mowa w   § 5   ust. 1   pkt a-c, z   zastrzeżeniem § 6, wynosi:  

a)   50 zł dla uczniów szkół podstawowych i   gimnazjalnych,  

b)   100 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

§   8.   1.   Stypendia udzielane są na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku złożonego w   Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i   Sportu Urzędu Miejskiego w   Łaziskach Górnych.  

2.   Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1a   do niniejszych Zasad.  

3.   Do wniosku muszą być dołączone:  

a)   kopie świadectw szkolnych lub karty ocen semestralnych wystawionych przez dyrektora szkoły, w   przypadku, gdy warunkiem uzyskania stypendium jest średnia ocen,  

b)   kopie dokumentów lub zaświadczenia potwierdzające szczególne osiągnięcia,  

c)   wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z   oryginałem przez dyrektora szkoły lub pracownika przyjmującego wniosek, na podstawie okazanych oryginałów.  

4.   Do złożenia wniosku o   udzielenie stypendiów są uprawnieni:  

a)   dyrektor szkoły,  

b)   rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,  

c)   pełnoletni uczeń.  

5.   Ustala się termin składania wniosków o   stypendia:  

a)   dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcia w   ostatnim roku nauki do 10 sierpnia,  

b)   dla pozostałych uczniów do 15 września.  

§   9.   Udzielenie stypendium za wyniki w   nauce nie wyklucza udzielenia stypendium za inne osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub sportowe.  

§   10.   1.   Złożone wnioski podlegają weryfikacji przez Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i   Sportu Urzędu Miejskiego w   Łaziskach Górnych pod kątem spełniania wymagań określonych w   § 5   i § 8.  

2.   Stypendia przydziela Burmistrz Miasta Łaziska Górne.  

§   11.   O udzieleniu lub odmowie udzielenia stypendium zainteresowanych informuje się pisemnie w   terminie 14 dni od daty podjęcia zarządzenia przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne.  

§   12.   Burmistrz Miasta Łaziska Górne może podać listę stypendystów do publicznej wiadomości w   środkach masowego przekazu i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Łaziskach Górnych.  

§   13.   1.   Udzielone stypendia będą wypłacane gotówką w   kasie Urzędu Miejskiego w   Łaziskach Górnych lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.  

2.   W przypadku dziecka niepełnoletniego stypendium wypłacane będzie do rąk rodzica lub jego opiekuna prawego, albo przekazywane przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy.  


Załącznik nr 1a do Zasad udzielania stypendiów    
Burmistrza Miasta Łaziska Górne  
 

Nr wniosku ……………….………….  

(nadaje Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia,Kultury i   Sportu Urzędu Miejskiego  
w   Łaziskach Górnych)  

Wniosek  
o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Łaziska Górne  

UWAGA!  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O   STYPENDIUM:  

-   DLA UCZNIÓW OSTATNICH KLAS SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DO  
10 SIERPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA W   OSTATNIM ROKU NAUKI,  

-   DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW DO 15 WRZEŚNIA.  

1.   Wnioskodawca - dyrektor szkoły, rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń, (odpowiednie podkreślić)  

Imię i   nazwisko …………………………….…………….............…………………………………  

Adres zamieszkania...............................................................................................................  

Nr telefonu …………………………………………………………………………….....................  

2.   Na podstawie uchwały Nr………../…..../………Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia ………..........… wnoszę o   przyznanie stypendium (   odpowiednie podkreślić   ):  

-   za wyniki w   nauce  

-   za osiągnięcia naukowe  

-   za indywidualny tok nauczania  

-   za osiągnięcia artystyczne  

-   za osiągnięcia sportowe  

3.   Dane ucznia ubiegającego się o   stypendium:  

Imię i   nazwisko …………………………..……..............……..……………………………………  

Adres zamieszkania ……………………….........…..…………….…………….…………………  

Szkoła i   klasa   do której uczeń uczęszcza w   bieżącym roku szkolnym:   .…………….........…  

…………………………………………………………………..................…………………………  

Szkoła i   klasa   do której uczeń uczęszczał w   poprzednim roku szkolnym:   …………….....…..  

………………………………………………..............………………………………………………  

4.   *Kandydat ubiegający się o   stypendium naukowe uzyskał średnią ocen końcoworocznych w   klasach IV, V i   VI szkoły podstawowej ………..., ………..., ……….   **  

5.   *Kandydat ubiegający się o   stypendium naukowe za wyniki w   nauce uzyskał w   dwóch semestrach nauki w   poprzednim roku szkolnym średnią ocen ……………, ……………**  

6.   *   Kandydat ubiegający się o   stypendium za szczególne osiągnięcia w   poprzednim roku szkolnym ………………...…………………………………....................................………...…..........  

...............................................................................................................................................  

(opisać osiągnięcia naukowe)

7.   * Kandydat ubiegający się o   stypendium za indywidualny tok nauki w   poprzednim roku szkolnym  
 

z: ................………….……....................………………………………………………………......  

(wpisać przedmiot)

8.   *   Kandydat ubiegający się o   stypendium artystyczne w   poprzednim roku szkolnym  

...............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................. ( opisać osiągnięcia artystyczne)

9.   *   Kandydat ubiegający się o   stypendium sportowe w   poprzednim roku szkolnym  

……………………………………………………………..................………………………………  

…………………………………………………………………………...................………………… ( opisać osiągnięcia sportowe)

Przyznane stypendium proszę:  

wypłacić gotówką w   kasie Urzędu Miejskiego w   Łaziskach Górnych do rąk ……………...…….................………..……………….............. po okazaniu dowodu osobistego,  

( imię i   nazwisko pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego)

przekazać na rachunek bankowy…...………...............…..……………………………………...  

................................................................................................................................................  

(imię i   nazwisko właściciela rachunku bankowego, nazwa banku, numer rachunku)

Zgodnie z   ustawą z   dnia 29.08.1997 r. o   ochronie danych osobowych (Dz. U. z   2002 roku Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w   złożonym wniosku dla potrzeb udzielania stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości zgodnie z   § 12 Zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne.  

……………………………………………………………………………………………...........……  

(miejscowość, data)                                                                                     (podpis osoby wnioskującej)

Uwagi   :  

1)   * Punkt od 4   do 9   wypełnić odpowiednio do zaznaczonego stypendium w   pkt 2.  

2)   ** Średnią ocen podawać w   zaokrągleniu do części setnych.  

3)   Do wniosku należy dołączyć dokumenty (kserokopie) potwierdzające uzyskane osiągnięcia, zgodnie z   § 8   ust. 3   Zasad tj.:  

a)   kopie świadectw szkolnych lub karty ocen semestralnych wystawionych przez dyrektora szkoły, w   przypadku, gdy warunkiem uzyskania stypendium jest średnia ocen,  

b)   kopie dokumentów lub zaświadczenia potwierdzające szczególne osiągnięcia, indywidualny tok nauki,  

c)   wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z   oryginałem przez dyrektora szkoły lub pracownika przyjmującego wniosek, na podstawie okazanych oryginałów.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »