| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/346/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie Statutu Mikołowskiego Impresariatu Kultury

Na podstawie art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm) oraz art. 7   ust.   1 pkt 9, art. 9   ust. 1, art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), po   przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały z   organizacjami pozarządowymi i   innymi uprawnionymi podmiotami,  

Rada Miejska Mikołowa  
nadaje Statut Mikołowskiemu Impresariatowi Kultury.  

§   1.   ”Mikołowski Impresariat Kultury” w   Mikołowie, zwany dalej MIK, jest samorządową, miejską instytucją kultury, utworzoną przez Miasto Mikołów, zwane dalej „Organizatorem”.  

§   2.   MIK działa w   szczególności na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.);  

2)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.   Dz. U. z   2001 r. Nr 13 poz. 123 z   późn. zm.);  

3)   postanowień niniejszego Statutu.  

§   3.   MIK uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto Mikołów.  

§   4.   Siedzibą MIK jest budynek przy ul. Karola Miarki 15 w   Mikołowie, zaś terenem jego działania – Miasto Mikołów oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej i   Unii Europejskiej.  

§   5.   MIK używa pieczęci podłużnej z   pełną nazwą i   adresem.  

§   6.   W zakres działalności MIK wchodzą:  

1)   organizowanie festiwali muzycznych „Mikołowskie Dni Muzyki”;  

2)   organizowanie plenerów plastycznych „Impresje Mikołowskie”;  

3)   działalność wystawiennicza, w   tym stała prezentacja kolekcji malarskiej Mikołowa;  

4)   działalność wystawiennicza poza granicami Mikołowa – wystawy poplenerowe i   inne;  

5)   działalność szkoleniowa, w   tym zajęcia warsztatowe dla animatorów i   twórców kultury;  

6)   działalność doradcza, w   tym działania konsultacyjne i   pomocnicze skierowane do stowarzyszeń kulturalnych i   społecznego ruchu kulturalnego;  

7)   działalność wydawnicza i   poligraficzna związana zwłaszcza z   Mikołowem i   twórczością osób w   nim zamieszkałych;  

8)   działalność impresaryjna, w   tym działalność związana z   organizowaniem imprez oraz umożliwianiem mieszkańcom dostępu do imprez kulturalnych w   Mikołowie i   w regionie;  

9)   prowadzenie współpracy z   miastami partnerskimi Mikołowa.  

§   7.   MIK kieruje Dyrektor, który:  

1)   jest powoływany i   odwoływany w   trybie określonym w   art. 15 ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej;  

2)   zarządza MIK oraz ustala jego organizację wewnętrzną;  

3)   reprezentuje MIK na zewnątrz;  

4)   sprawuje nadzór nad majątkiem MIK;  

5)   tworzy warunki do realizacji przez MIK zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w   planie finansowym;  

6)   jest zwierzchnikiem służbowym w   rozumieniu Kodeksu Pracy; jest pracodawcą dla pracowników MIK w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

§   8.   Organem doradczym MIK jest Rada Programowa, składająca się z   pięciu członków, powołana przez Radę Miejską Mikołowa.  

§   9.   Do kompetencji Rady Programowej należy:  

1)   opiniowanie programu działania MIK;  

2)   sprawowanie funkcji doradczej w   zakresie kierunków wydatkowania środków na działalność MIK;  

3)   opiniowanie sprawozdania z   działalności MIK.  

§   10.   Szczegółowe zasady i   tryby działania MIK określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez dyrektora MIK.  

§   11.   MIK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla   instytucji kultury, w   ramach posiadanych środków własnych, w   oparciu o   plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i   rzetelności wykonania.  

§   12.   Działalność MIK jest finansowana:  

1)   z dotacji z   budżetu Mikołowa,  

2)   ze środków uzyskanych od osób fizycznych i   prawnych,  

3)   z dochodów własnych i   innych źródeł.  

§   13.   MIK może prowadzić inną działalność, poza określoną w   niniejszym Statucie, służącą finansowemu wspieraniu realizacji jego zadań statutowych.  

§   14.   Zmiany Statutu MIK mogą być dokonywane w   trybie określonym do jego uchwalenia.  

§   15.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   16.   Traci moc Uchwała Nr XVI/288/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z   dnia 28 lutego 2012 r. w   sprawie utworzenia instytucji kultury „Mikołowski Impresariat Kultury” oraz nadania statutu tej instytucji.  

§   17.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kosińska

ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »