| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/346/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie Statutu Mikołowskiego Impresariatu Kultury

Na podstawie art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm) oraz art. 7   ust.   1 pkt 9, art. 9   ust. 1, art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), po   przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały z   organizacjami pozarządowymi i   innymi uprawnionymi podmiotami,  

Rada Miejska Mikołowa  
nadaje Statut Mikołowskiemu Impresariatowi Kultury.  

§   1.   ”Mikołowski Impresariat Kultury” w   Mikołowie, zwany dalej MIK, jest samorządową, miejską instytucją kultury, utworzoną przez Miasto Mikołów, zwane dalej „Organizatorem”.  

§   2.   MIK działa w   szczególności na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.);  

2)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.   Dz. U. z   2001 r. Nr 13 poz. 123 z   późn. zm.);  

3)   postanowień niniejszego Statutu.  

§   3.   MIK uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto Mikołów.  

§   4.   Siedzibą MIK jest budynek przy ul. Karola Miarki 15 w   Mikołowie, zaś terenem jego działania – Miasto Mikołów oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej i   Unii Europejskiej.  

§   5.   MIK używa pieczęci podłużnej z   pełną nazwą i   adresem.  

§   6.   W zakres działalności MIK wchodzą:  

1)   organizowanie festiwali muzycznych „Mikołowskie Dni Muzyki”;  

2)   organizowanie plenerów plastycznych „Impresje Mikołowskie”;  

3)   działalność wystawiennicza, w   tym stała prezentacja kolekcji malarskiej Mikołowa;  

4)   działalność wystawiennicza poza granicami Mikołowa – wystawy poplenerowe i   inne;  

5)   działalność szkoleniowa, w   tym zajęcia warsztatowe dla animatorów i   twórców kultury;  

6)   działalność doradcza, w   tym działania konsultacyjne i   pomocnicze skierowane do stowarzyszeń kulturalnych i   społecznego ruchu kulturalnego;  

7)   działalność wydawnicza i   poligraficzna związana zwłaszcza z   Mikołowem i   twórczością osób w   nim zamieszkałych;  

8)   działalność impresaryjna, w   tym działalność związana z   organizowaniem imprez oraz umożliwianiem mieszkańcom dostępu do imprez kulturalnych w   Mikołowie i   w regionie;  

9)   prowadzenie współpracy z   miastami partnerskimi Mikołowa.  

§   7.   MIK kieruje Dyrektor, który:  

1)   jest powoływany i   odwoływany w   trybie określonym w   art. 15 ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej;  

2)   zarządza MIK oraz ustala jego organizację wewnętrzną;  

3)   reprezentuje MIK na zewnątrz;  

4)   sprawuje nadzór nad majątkiem MIK;  

5)   tworzy warunki do realizacji przez MIK zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w   planie finansowym;  

6)   jest zwierzchnikiem służbowym w   rozumieniu Kodeksu Pracy; jest pracodawcą dla pracowników MIK w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

§   8.   Organem doradczym MIK jest Rada Programowa, składająca się z   pięciu członków, powołana przez Radę Miejską Mikołowa.  

§   9.   Do kompetencji Rady Programowej należy:  

1)   opiniowanie programu działania MIK;  

2)   sprawowanie funkcji doradczej w   zakresie kierunków wydatkowania środków na działalność MIK;  

3)   opiniowanie sprawozdania z   działalności MIK.  

§   10.   Szczegółowe zasady i   tryby działania MIK określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez dyrektora MIK.  

§   11.   MIK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla   instytucji kultury, w   ramach posiadanych środków własnych, w   oparciu o   plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i   rzetelności wykonania.  

§   12.   Działalność MIK jest finansowana:  

1)   z dotacji z   budżetu Mikołowa,  

2)   ze środków uzyskanych od osób fizycznych i   prawnych,  

3)   z dochodów własnych i   innych źródeł.  

§   13.   MIK może prowadzić inną działalność, poza określoną w   niniejszym Statucie, służącą finansowemu wspieraniu realizacji jego zadań statutowych.  

§   14.   Zmiany Statutu MIK mogą być dokonywane w   trybie określonym do jego uchwalenia.  

§   15.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   16.   Traci moc Uchwała Nr XVI/288/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z   dnia 28 lutego 2012 r. w   sprawie utworzenia instytucji kultury „Mikołowski Impresariat Kultury” oraz nadania statutu tej instytucji.  

§   17.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »