| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 354/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 55/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późniejszymi zmianami) oraz w   oparciu o   art. 4   ust. 2a i   art. 21 ust. 1   pkt 2, a   także rozdziału 4a ustawy z   dnia 21 czerwca 2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity – Dz.U. z   2005r. nr 31 poz. 266, z   późniejszymi zmianami), a   także art. 2   ust. 1   i art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity – Dz.U. z   2010r. Nr 17, poz. 95, z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska w   Sosnowcu  
uchwala  

§   1.  

W uchwale Nr 55/VII/03 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 23 stycznia 2003r. w   sprawie: zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sosnowca wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 6a pkt 1   otrzymuje brzmienie: „Zarządca prowadzi bank zamian umożliwiający zbieranie informacji o   najemcach zainteresowanych zamianą lokalu w   obrębie mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec.”  

2)   po § 6a pkt 1   dodaje się § 6a pkt 1a w   brzmieniu: „Zarządca w   obrębie złożonych do banku zamian ofert będzie dokonywał kojarzenia osób zainteresowanych zamianą lokalu komunalnego. Czynności dokonywane przez Zarządcę nie zwalniają oferentów od samodzielnego poszukiwania kontrahenta do zamiany lokalu.”  

3)   § 19 pkt 3   otrzymuje brzmienie: „Po upływie daty obowiązywania umowy, jeżeli dochód gospodarstwa domowego dotychczasowego najemcy wzrośnie ponad wysokość określoną w   § 15, ale nie przekracza wysokości określonej w   § 20 pkt 1, Zarządca zawiera z   nim umowę najmu na czas nieokreślony, a   jeśli przedmiotem umowy najmu jest dotychczasowy lokal socjalny, to lokal ten traci status lokalu socjalnego.”  

4)   po rozdziale II dodaje się rozdział IIa w   brzmieniu:  

„Rozdział II a  

Najem pomieszczeń tymczasowych  

§ 19a.  

1. Za pomieszczenia tymczasowe uznaje się pomieszczenia znajdujące się w   budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta, spełniające kryteria określone w   art. 2   ust. 1   pkt 5a oraz art. 25a ustawy o   ochronie praw lokatorów.  

2. Zarządca zasobów mieszkaniowych zobowiązany jest do utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem.  

§ 19b.  

Umowę najmu pomieszczenia tymczasowego Zarządca zasobów mieszkaniowych zawiera z   osobą, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w   którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, z   zastrzeżeniem § 19c.  

§ 19c.  

Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli:  

1. z   tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z   powodu stosowania przemocy w   rodzinie lub z   powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z   innych lokali w   budynku, albo że dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego;  

2. dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z   art. 19b ust. 1   ustawy o   ochronie praw lokatorów;  

3. dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia.  

§ 19d.  

Pomieszczenia tymczasowe wynajmowane są na czas oznaczony 3   miesięcy.”  

5)   po § 31 pkt 9   dodaje się § 31 pkt 10 w   brzmieniu: „Osoby uprawnione do najmu lokalu komunalnego mają obowiązek pozostawać w   stałym kontakcie z   Zarządcą mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec. Brak kontaktu przez okres 12 miesięcy od daty uprawnienia stanowi podstawę do wykreślenia osoby uprawnionej z   listy.”  

§   2.  

W pozostałej części uchwała Nr 55/VII/03 z   dnia 23 stycznia 2003 r. pozostaje bez zmian.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »