| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 360/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury "Kazimierz" w Sosnowcu, w nowym zapisie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w   Sosnowcu  

uchwala:  

§   1.   Nadać Miejskiemu Domowi Kultury „Kazimierz” w   Sosnowcu Statut w   brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić uchwałę Rady Miejskiej nr 936/LII/06 z   dnia 25 maja 2006 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 360/XXII/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Statut Miejskiego Domu Kultury "Kazimierz"  

Dział I.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   Miejski Dom Kultury „Kazimierz”, zwany dalej Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność inną niż artystyczna.  

§   2.   Dom Kultury działa na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z   2001 r. Nr. 13, poz. 123 z   późniejszymi zmianami/,  

2)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami/,  

3)   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami/,  

4)   Ustawy o   rachunkowości z   dnia 29 września 1994 r. /Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami/,  

5)   Ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych /Dz. U   z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późniejszymi zmianami),  

6)   Uchwały Rady Miejskiej w   Sosnowcu Nr 935/LII/06 z   dnia 25 maja 2006 r.,  

7)   Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu sygn. RIK/DK/7/05,  

8)   Niniejszego Statutu.  

§   3.   1)   Dom Kultury posiada osobowość prawną.  

2)   Organizatorem dla Domu Kultury jest Gmina Sosnowiec.  

3)   Dom Kultury używa pieczątki o   treści: Miejski Dom Kultury „Kazimierz”, 41-215 Sosnowiec, ul. Główna 19 oraz Miejski Dom Kultury „Kazimierz”, 41-215 Sosnowiec, ul. Główna 19, NIP: 644 330 84 44 REGON: 240486212.  

§   4.   1)   Siedzibą Domu Kultury jest miasto Sosnowiec - budynek przy ul. Głównej 19.  

2)   Dom Kultury obejmuje swą działalnością teren całego miasta.  

§   5.   Nadzór nad Domem Kultury sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca, zapewniając mu odpowiednie warunki działania.  

Dział II.
Zakres działalności.  

§   6.   Celem Domu Kultury jest udostępnianie, inspirowanie i   upowszechnianie wartości kultury.  

§   7.   Do zakresu działania należy:  

1)   integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i   rozwijania regionalnych i   środowiskowych wartości kulturowych,  

2)   inspirowanie, pobudzanie i   tworzenie zorganizowanych form czynnego uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w   życiu kulturalnym osiedla i   miasta,  

3)   tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu kulturalnego oraz sprawowanie opieki nad społecznymi inicjatywami w   tym zakresie,  

4)   prowadzenie działalności rozrywkowej, edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej, zapewniającej uczestnikom racjonalne spędzanie wolnego czasu, zgodnie z   ich zainteresowaniami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży,  

5)   działania zmierzające do tworzenia projektów z   dziedziny filmu i   grafiki komputerowej,  

6)   rozwój działań propagujących współczesne formy teatralne i   kabaretowe,  

7)   organizacja ogólnomiejskich uroczystości i   koncertów okolicznościowych w   swej siedzibie oraz przy wykorzystaniu walorów rekreacyjnych Parku im. Jacka Kuronia,  

8)   organizowanie własnych koncepcji programowych i   współdziałanie z   instytucjami i   organizacjami pozarządowymi o   podobnych celach i   zadaniach,  

9)   przechowywanie i   gromadzenie pamiątek związanych z   historią i   zabytkami dzielnicy Kazimierz Górniczy oraz magazynowanie ich w   sposób dostępny do celów wystawienniczych,  

10)   propagowanie profesjonalnej twórczości artystycznej,  

11)   prowadzenie działalności wydawniczo-promocyjnej,  

12)   powadzenie działalności gospodarczej, o   ile nie stoi to w   sprzeczności z   zakresem działalności Domu Kultury.  

13)   Dom Kultury może prowadzić także inne działania wynikające z   potrzeb kulturowych społeczeństwa oraz organizować inne, uzgodnione z   Organizatorem, projekty kulturalne o   profilu zgodnym z   jego działalnością podstawową.  

Dział III.
Organizacja Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”.  

§   8.   Strukturę organizacyjną tworzą:  

-   dział metodyczno-kulturalny,  

-   dział administracyjny,  

-   dział finansowy,  

-   dział techniki i   obsługi.  

§   9.   Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny, opracowany przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Organizatora.  

Dział IV.
Organy zarządzające i   doradcze.  

§   10.   1)   Domem Kultury zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Sosnowca, na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2)   Pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Domu Kultury, przy zachowaniu zasad przewidzianych w   prawie pracy i   przepisach szczegółowych.  

§   11.   1)   Dyrektor zarządza całokształtem działalności Domu Kultury, czuwa nad jego mieniem i   jest za nie odpowiedzialny.  

2)   Do zakresu działania Dyrektora należy w   szczególności:  

-   tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w   Dziale II§ 7   Statutu oraz w   ustalonym przez niego regulaminie organizacyjnym,  

-   prowadzenie działalności Domu Kultury zgodnie z   niniejszym Statutem i   obowiązującymi przepisami prawa,  

-   dbałość o   mienie Domu Kultury i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi,  

-   opracowywanie projektów planu pracy z   uwzględnieniem zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków i   przedstawianie ich Organizatorowi,  

-   opracowywanie i   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń,  

-   składanie Organizatorowi sprawozdań merytorycznych i   finansowych z   działalności Domu Kultury.  

§   12.   Dyrektor Domu Kultury może powołać organy doradcze spośród pracowników i   osób spoza instytucji, do spraw związanych z   działalnością określoną w   Dziale II §7 Statutu.  

Dział V.
Gospodarka finansowa Miejskiego Domu Kultury” Kazimierz”.  

§   13.   Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków.  

1)   Przychodami Domu Kultury są:  

-   dotacje budżetowe przyznawane przez Gminę Sosnowiec,  

-   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

-   wpływy z   prowadzonej działalności statutowej i   gospodarczej,  

-   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

2)   Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę oraz uwzględniający zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków.  

3)   Dom Kultury sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

4)   Dom Kultury tworzy fundusze zgodnie z   Ustawą z   25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

5)   Dom Kultury nie działa w   celu uzyskania zysku, wszelkie dochody przeznaczane są na działalność podstawową placówki.  

6)   Dom Kultury prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w   odrębnych przepisach o   rachunkowości.  

7)   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Domu Kultury w   tym do składania oświadczeń woli w   zakresie jego praw i   zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Dyrektor. Dyrektor może udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania ww. czynności innym osobom.  

Dział VI.
Postanowienia końcowe.  

§   14.   1)   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

2)   Zmiany Statutu podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »