| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 361/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, w nowym brzmieniu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 – z   późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1   Ustawy o   bibliotekach z   dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z   1997 r. Nr 85, poz. 539 z   późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w   Sosnowcu  

uchwala:  

§   1.   Nadać Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w   Sosnowcu Statut w   brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić Uchwałę Rady Miejskiej nr 306/XXI/04 z   dnia 26 lutego 2004 oraz §1 Uchwały Rady Miejskiej nr 239/XIX/03 z   dnia 18 grudnia 2003 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 361/XXII/2012 
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w   Sosnowcu  

Dział I.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w   Sosnowcu, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury.  

§   2.   Biblioteka została utworzona na mocy uchwały z   dnia 25 listopada 1927 roku Rady Miejskiej Miasta Sosnowca i   działa na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. z   1997 r. Nr 85, poz. 539 z   późniejszymi zmianami),  

2)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

3)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późniejszymi zmianami),  

4)   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

5)   Ustawy o   rachunkowości z   dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami),  

6)   Ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późniejszymi zmianami),  

7)   Uchwały Rady Miejskiej w   Sosnowcu Nr 514 /XXVI/2000 z   dnia 23 października 2000 r.,  

8)   Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu sygn. RIK/B/1/92.,  

9)   Niniejszego Statutu.  

§   3.   1)   Biblioteka posiada osobowość prawną.  

2)   Organizatorem Biblioteki jest Gmina Sosnowiec.  

3)   Biblioteka używa pieczęci podłużnej o   treści: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego 41-200 Sosnowiec ul. Warszawska 6, NIP: 644-23-64-601 REGON: 00285830 oraz pieczęci okrągłej o   treści: Miejska Biblioteka Publiczna w   Sosnowcu.  

§   4.   1)   Siedziba Biblioteki mieści się w   Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 6.  

2)   Terenem działania Biblioteki jest miasto Sosnowiec.  

3)   W skład Biblioteki wchodzą: Biblioteka Główna z   oddziałami i   filie. Ich wykaz i   lokalizację określa załącznik nr 1   A do Statutu.  

§   5.   1)   Ogólny nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca, zapewniając odpowiednie warunki działania.  

2)   Biblioteka wchodzi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska, która pełni funkcję wojewódzkiej biblioteki publicznej dla województwa śląskiego.  

Dział II.
Cele i   zadania.  

§   6.   Biblioteka służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i   informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i   kultury, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kultury regionalnej.  

§   7.   Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:  

1)   gromadzenie, opracowanie i   przechowywanie materiałów bibliotecznych,  

2)   udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,  

3)   prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,  

4)   popularyzacja książki i   czytelnictwa,  

5)   prowadzenie wyspecjalizowanych usług bibliotecznych dla osób niewidomych i   niedowidzących,  

6)   współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury i   nauki, organizacjami pozarządowymi, w   rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i   informacyjnych społeczeństwa,  

7)   doskonalenie form i   metod pracy bibliotecznej, w   tym doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,  

8)   prowadzenie działalności wydawniczej związanej z   realizacją zadań statutowych,  

9)   prowadzenie działalności gospodarczej, o   ile nie stoi to w   sprzeczności z   działalnością Biblioteki.  

10)   Biblioteka może prowadzić także inne działania wynikające z   potrzeb kulturowych społeczeństwa oraz organizować inne, uzgodnione z   Organizatorem, projekty kulturalne o   profilu zgodnym z   jej działalnością podstawową.  

Dział III.
Organy zarządzające i   doradcze Biblioteki.  

§   8.   1)   Dyrektor zarządza Biblioteką i   reprezentuje ją na zewnątrz, pełni nadzór nad powierzonym mieniem i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

2)   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Sosnowiec na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

3)   Do zakresu działania Dyrektora należy w   szczególności:  

-   tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w   Dziale II § 6   Statutu oraz w   ustalonym przez niego regulaminie organizacyjnym,  

-   ogólne kierownictwo w   sprawach działalności podstawowej i   administracyjnej,  

-   prowadzenie działalności Biblioteki zgodnie z   niniejszym Statutem i   obowiązującymi przepisami prawa,  

-   dbałość o   mienie Biblioteki i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi,  

-   opracowywanie projektów planów pracy z   uwzględnieniem zasad gospodarności i   efektywności wykorzystywania posiadanych środków i   przedstawianie Organizatorowi projektów planów pracy,  

-   opracowywanie i   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń,  

-   składanie Organizatorowi sprawozdań merytorycznych i   finansowych z   działalności Biblioteki.  

§   9.   Dyrektor kieruje Biblioteką wraz z   zastępcą dyrektora. Zastępcę dyrektora zatrudnia i   zwalnia Dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora.  

§   10.   Dyrektor Biblioteki może powołać organy doradcze spośród pracowników i   osób spoza instytucji, do spraw związanych z   działalnością określoną w   Dziale II § 6   Statutu.  

Dział IV.
Organizacja Biblioteki.  

§   11.   1)   Biblioteka prowadzi wypożyczalnie i   czytelnie dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci, a   także inne formy udostępniania zbiorów.  

2)   W skład Biblioteki wchodzi Biblioteka Główna z   Oddziałem „Książki Mówionej” i   Muzykaliów, Oddział dla Dzieci i   Młodzieży, Biblioteka Dziecięca oraz filie biblioteczne.  

3)   Biblioteka Główna spełnia funkcję centralnej placówki bibliotecznej w   Sosnowcu, przystosowanej do obsługi czytelników powyżej 15 roku życia. Z   uwagi na wszechstronne zbiory, w   tym o   charakterze regionalnym, jej zadaniem jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i   informacyjnych mieszkańców rejonu, w   którym działa, oraz potrzeb mieszkańców całego miasta.  

4)   Oddział „Książki Mówionej” i   Muzykaliów przeznaczony jest do obsługi czytelników niewidomych i   niedowidzących oraz melomanów, którzy mają do dyspozycji książki i   czasopisma w   postaci czarnodrukowej oraz zbiory m.in. na nośnikach magnetycznych, analogowych i   cyfrowych.  

5)   Oddział dla Dzieci i   Młodzieży prowadzi obsługę w   zakresie udostępniania zbiorów oraz realizacji różnorodnych form pracy edukacyjnej i   kulturalnej z   czytelnikiem dziecięcym i   młodzieżowym.  

6)   Biblioteka Dziecięca udostępnia zbiory, a   także prowadzi różnorodne formy edukacji i   upowszechniania kultury wśród najmłodszych mieszkańców miasta.  

7)   Filie biblioteczne mają uniwersalny charakter zbiorów i   służą zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców rejonu, w   którym działają, poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i   informacyjnej zgodnie z   potrzebami środowiska.  

§   12.   Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w   regulaminie organizacyjnym, zaopiniowanym przez Organizatora.  

Dział V.
Gospodarka finansowa Biblioteki.  

§   13.   1)   Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków.  

2)   Przychodami Biblioteki są:  

-   dotacje budżetowe przyznawane przez Gminę Sosnowiec,  

-   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

-   wpływy wynikające z   prowadzonej działalności podstawowej i   gospodarczej,  

-   środki otrzymywane od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

§   14.   1)   Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę oraz uwzględniający zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków.  

2)   Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

3)   Biblioteka tworzy fundusze zgodnie z   ustawą o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

4)   Biblioteka nie działa w   celu uzyskania zysku, a   wszelkie dochody przeznaczone są na jej działalność statutową.  

5)   Biblioteka prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w   odrębnych przepisach o   rachunkowości.  

6)   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Biblioteki, w   tym do składania oświadczeń woli w   zakresie jej praw i   zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Dyrektor. Dyrektor może udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania ww. czynności swojemu zastępcy lub innym osobom.  

Dział VI.
Postanowienia końcowe.  

§   15.   Połączenia, podziału i   likwidacji oddziałów i   filii Biblioteki może dokonać Rada Miejska w   Sosnowcu, na warunkach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

§   16.   1)   Zmiany w   Statucie mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego nadania.  

2)   Zmiany Statutu podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik 1A do Statutu  
Wykaz placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w   Sosnowcu  

 

Nazwa i   numer placówki  

Adres  

Biblioteka Główna  

ul. Zegadłowicza 2  

Oddział „Książki Mówionej” i   Muzykaliów  

ul. Zegadłowicza 2  

Oddział dla Dzieci i   Młodzieży  

ul. Parkowa 1   a  

Biblioteka Dziecięca D 1

ul. Grota-Roweckiego 23  

Filia nr 1   Środula  

ul. Kossaka 10 a  

Filia nr 2   Rudna IV  

ul. Gospodarcza 32  

Filia nr 3   Klimontów  

ul. Kraszewskiego 2  

Filia nr 4   Sielec  

ul. Zamkowa 9  

Filia nr 5   Walcownia  

ul. Maliny 14 a  

Filia nr 6   Niwka  

ul. Wojska Polskiego 6  

Filia nr 7   Dańdówka  

ul. Kalinowa  

Filia nr 8   Osiedle Rudna I  

ul. Grota-Roweckiego 22 A  

Filia nr 9   Ostrogórska  

ul. Ostrogórska 29 a  

Filia nr 10 Kazimierz Górn.  

ul. Główna 19  

Filia nr 11 Ostrowy Górn.  

ul. Gałczyńskiego 38  

Filia nr 12 Porąbka  

ul. Zagórska 3  

Filia nr 13 Maczki  

ul. Krakowska 26  

Filia nr 14 Zagórze  

ul. Zapały 10  

Filia nr 15 Mec  

ul. Kisielewskiego 9   a  

Filia nr 16 Naftowa  

ul. Naftowa 31  

Filia nr 17 Pogoń  

ul. Będzińska 22-24  

Filia nr 18 Juliusz  

ul. Spadochroniarzy 6  

Filia nr 19 Milowice  

ul. Baczyńskiego 12  

Filia nr 20 Stary Sosnowiec  

ul. Piłsudskiego 27  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »