| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 361/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, w nowym brzmieniu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 – z   późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1   Ustawy o   bibliotekach z   dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z   1997 r. Nr 85, poz. 539 z   późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w   Sosnowcu  

uchwala:  

§   1.   Nadać Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w   Sosnowcu Statut w   brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić Uchwałę Rady Miejskiej nr 306/XXI/04 z   dnia 26 lutego 2004 oraz §1 Uchwały Rady Miejskiej nr 239/XIX/03 z   dnia 18 grudnia 2003 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 361/XXII/2012 
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w   Sosnowcu  

Dział I.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w   Sosnowcu, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury.  

§   2.   Biblioteka została utworzona na mocy uchwały z   dnia 25 listopada 1927 roku Rady Miejskiej Miasta Sosnowca i   działa na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. z   1997 r. Nr 85, poz. 539 z   późniejszymi zmianami),  

2)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

3)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późniejszymi zmianami),  

4)   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

5)   Ustawy o   rachunkowości z   dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami),  

6)   Ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późniejszymi zmianami),  

7)   Uchwały Rady Miejskiej w   Sosnowcu Nr 514 /XXVI/2000 z   dnia 23 października 2000 r.,  

8)   Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu sygn. RIK/B/1/92.,  

9)   Niniejszego Statutu.  

§   3.   1)   Biblioteka posiada osobowość prawną.  

2)   Organizatorem Biblioteki jest Gmina Sosnowiec.  

3)   Biblioteka używa pieczęci podłużnej o   treści: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego 41-200 Sosnowiec ul. Warszawska 6, NIP: 644-23-64-601 REGON: 00285830 oraz pieczęci okrągłej o   treści: Miejska Biblioteka Publiczna w   Sosnowcu.  

§   4.   1)   Siedziba Biblioteki mieści się w   Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 6.  

2)   Terenem działania Biblioteki jest miasto Sosnowiec.  

3)   W skład Biblioteki wchodzą: Biblioteka Główna z   oddziałami i   filie. Ich wykaz i   lokalizację określa załącznik nr 1   A do Statutu.  

§   5.   1)   Ogólny nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca, zapewniając odpowiednie warunki działania.  

2)   Biblioteka wchodzi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska, która pełni funkcję wojewódzkiej biblioteki publicznej dla województwa śląskiego.  

Dział II.
Cele i   zadania.  

§   6.   Biblioteka służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i   informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i   kultury, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kultury regionalnej.  

§   7.   Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:  

1)   gromadzenie, opracowanie i   przechowywanie materiałów bibliotecznych,  

2)   udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,  

3)   prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,  

4)   popularyzacja książki i   czytelnictwa,  

5)   prowadzenie wyspecjalizowanych usług bibliotecznych dla osób niewidomych i   niedowidzących,  

6)   współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury i   nauki, organizacjami pozarządowymi, w   rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i   informacyjnych społeczeństwa,  

7)   doskonalenie form i   metod pracy bibliotecznej, w   tym doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,  

8)   prowadzenie działalności wydawniczej związanej z   realizacją zadań statutowych,  

9)   prowadzenie działalności gospodarczej, o   ile nie stoi to w   sprzeczności z   działalnością Biblioteki.  

10)   Biblioteka może prowadzić także inne działania wynikające z   potrzeb kulturowych społeczeństwa oraz organizować inne, uzgodnione z   Organizatorem, projekty kulturalne o   profilu zgodnym z   jej działalnością podstawową.  

Dział III.
Organy zarządzające i   doradcze Biblioteki.  

§   8.   1)   Dyrektor zarządza Biblioteką i   reprezentuje ją na zewnątrz, pełni nadzór nad powierzonym mieniem i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

2)   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Sosnowiec na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

3)   Do zakresu działania Dyrektora należy w   szczególności:  

-   tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w   Dziale II § 6   Statutu oraz w   ustalonym przez niego regulaminie organizacyjnym,  

-   ogólne kierownictwo w   sprawach działalności podstawowej i   administracyjnej,  

-   prowadzenie działalności Biblioteki zgodnie z   niniejszym Statutem i   obowiązującymi przepisami prawa,  

-   dbałość o   mienie Biblioteki i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi,  

-   opracowywanie projektów planów pracy z   uwzględnieniem zasad gospodarności i   efektywności wykorzystywania posiadanych środków i   przedstawianie Organizatorowi projektów planów pracy,  

-   opracowywanie i   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń,  

-   składanie Organizatorowi sprawozdań merytorycznych i   finansowych z   działalności Biblioteki.  

§   9.   Dyrektor kieruje Biblioteką wraz z   zastępcą dyrektora. Zastępcę dyrektora zatrudnia i   zwalnia Dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora.  

§   10.   Dyrektor Biblioteki może powołać organy doradcze spośród pracowników i   osób spoza instytucji, do spraw związanych z   działalnością określoną w   Dziale II § 6   Statutu.  

Dział IV.
Organizacja Biblioteki.  

§   11.   1)   Biblioteka prowadzi wypożyczalnie i   czytelnie dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci, a   także inne formy udostępniania zbiorów.  

2)   W skład Biblioteki wchodzi Biblioteka Główna z   Oddziałem „Książki Mówionej” i   Muzykaliów, Oddział dla Dzieci i   Młodzieży, Biblioteka Dziecięca oraz filie biblioteczne.  

3)   Biblioteka Główna spełnia funkcję centralnej placówki bibliotecznej w   Sosnowcu, przystosowanej do obsługi czytelników powyżej 15 roku życia. Z   uwagi na wszechstronne zbiory, w   tym o   charakterze regionalnym, jej zadaniem jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i   informacyjnych mieszkańców rejonu, w   którym działa, oraz potrzeb mieszkańców całego miasta.  

4)   Oddział „Książki Mówionej” i   Muzykaliów przeznaczony jest do obsługi czytelników niewidomych i   niedowidzących oraz melomanów, którzy mają do dyspozycji książki i   czasopisma w   postaci czarnodrukowej oraz zbiory m.in. na nośnikach magnetycznych, analogowych i   cyfrowych.  

5)   Oddział dla Dzieci i   Młodzieży prowadzi obsługę w   zakresie udostępniania zbiorów oraz realizacji różnorodnych form pracy edukacyjnej i   kulturalnej z   czytelnikiem dziecięcym i   młodzieżowym.  

6)   Biblioteka Dziecięca udostępnia zbiory, a   także prowadzi różnorodne formy edukacji i   upowszechniania kultury wśród najmłodszych mieszkańców miasta.  

7)   Filie biblioteczne mają uniwersalny charakter zbiorów i   służą zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców rejonu, w   którym działają, poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i   informacyjnej zgodnie z   potrzebami środowiska.  

§   12.   Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w   regulaminie organizacyjnym, zaopiniowanym przez Organizatora.  

Dział V.
Gospodarka finansowa Biblioteki.  

§   13.   1)   Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków.  

2)   Przychodami Biblioteki są:  

-   dotacje budżetowe przyznawane przez Gminę Sosnowiec,  

-   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

-   wpływy wynikające z   prowadzonej działalności podstawowej i   gospodarczej,  

-   środki otrzymywane od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

§   14.   1)   Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę oraz uwzględniający zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków.  

2)   Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

3)   Biblioteka tworzy fundusze zgodnie z   ustawą o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

4)   Biblioteka nie działa w   celu uzyskania zysku, a   wszelkie dochody przeznaczone są na jej działalność statutową.  

5)   Biblioteka prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w   odrębnych przepisach o   rachunkowości.  

6)   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Biblioteki, w   tym do składania oświadczeń woli w   zakresie jej praw i   zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Dyrektor. Dyrektor może udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania ww. czynności swojemu zastępcy lub innym osobom.  

Dział VI.
Postanowienia końcowe.  

§   15.   Połączenia, podziału i   likwidacji oddziałów i   filii Biblioteki może dokonać Rada Miejska w   Sosnowcu, na warunkach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

§   16.   1)   Zmiany w   Statucie mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego nadania.  

2)   Zmiany Statutu podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik 1A do Statutu  
Wykaz placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w   Sosnowcu  

 

Nazwa i   numer placówki  

Adres  

Biblioteka Główna  

ul. Zegadłowicza 2  

Oddział „Książki Mówionej” i   Muzykaliów  

ul. Zegadłowicza 2  

Oddział dla Dzieci i   Młodzieży  

ul. Parkowa 1   a  

Biblioteka Dziecięca D 1

ul. Grota-Roweckiego 23  

Filia nr 1   Środula  

ul. Kossaka 10 a  

Filia nr 2   Rudna IV  

ul. Gospodarcza 32  

Filia nr 3   Klimontów  

ul. Kraszewskiego 2  

Filia nr 4   Sielec  

ul. Zamkowa 9  

Filia nr 5   Walcownia  

ul. Maliny 14 a  

Filia nr 6   Niwka  

ul. Wojska Polskiego 6  

Filia nr 7   Dańdówka  

ul. Kalinowa  

Filia nr 8   Osiedle Rudna I  

ul. Grota-Roweckiego 22 A  

Filia nr 9   Ostrogórska  

ul. Ostrogórska 29 a  

Filia nr 10 Kazimierz Górn.  

ul. Główna 19  

Filia nr 11 Ostrowy Górn.  

ul. Gałczyńskiego 38  

Filia nr 12 Porąbka  

ul. Zagórska 3  

Filia nr 13 Maczki  

ul. Krakowska 26  

Filia nr 14 Zagórze  

ul. Zapały 10  

Filia nr 15 Mec  

ul. Kisielewskiego 9   a  

Filia nr 16 Naftowa  

ul. Naftowa 31  

Filia nr 17 Pogoń  

ul. Będzińska 22-24  

Filia nr 18 Juliusz  

ul. Spadochroniarzy 6  

Filia nr 19 Milowice  

ul. Baczyńskiego 12  

Filia nr 20 Stary Sosnowiec  

ul. Piłsudskiego 27  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »