| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 362/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Klubowi "Maczki" w Sosnowcu, w nowym zapisie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 - z   późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w   Sosnowcu  

uchwala:  

§   1.   Nadać Miejskiemu Klubowi „Maczki” w   Sosnowcu Statut w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić § 2   uchwały Rady Miejskiej nr 238/XIX/03 z   dnia 18 grudnia 2003 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 362/XXII/2012 
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Statut Miejskiego Klubu "Maczki" w   Sosnowcu.  

Dział I.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   Miejski Klub „Maczki”, zwany dalej Klubem, jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność inną niż artystyczna.  

§   2.   Klub działa na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późniejszymi zmianami/.  

2)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/.  

3)   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami/.  

4)   Ustawy o   rachunkowości z   dnia 29 września 1994 r. /Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami/.  

5)   Ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych /Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późniejszymi zmianami/.  

6)   Uchwały Rady Miejskiej w   Sosnowcu Nr 515/XXVI/2000 z   dnia 23 listopada 2000 r.  

7)   Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu sygn. RIK/S/2/92.  

8)   Niniejszego Statutu.  

§   3.   1)   Siedzibą Klubu jest miasto Sosnowiec, ul. Krakowska 26.  

2)   W strukturę organizacyjną Klubu wchodzi ponadto filia w   Klimontowie, z   siedzibą przy ul. mjr Hubala –Dobrzańskiego 99.  

3)   Klub obejmuje swą działalnością teren całego miasta.  

§   4.   1)   Klub posiada osobowość prawną.  

2)   Organizatorem dla Klubu jest Gmina Sosnowiec.  

3)   Klub używa pieczątki o   treści: Miejski Klub „Maczki”, 41-217 Sosnowiec, ul. Krakowska 26. NIP 644-28-80-685 REGON:001003880  

§   5.   Nadzór nad Klubem sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca, zapewniając mu odpowiednie warunki działania.  

Dział II.
Zakres działalności.  

§   6.   Celem Klubu jest udostępnianie, inspirowanie i   upowszechnianie wartości kultury.  

§   7.   Do zakresu działania Klubu należy:  

1)   inspirowanie, pobudzanie i   tworzenie zorganizowanych form czynnego uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w   życiu kulturalnym dzielnicy i   miasta,  

2)   przechowywanie i   gromadzenie dokumentacji związanej z   historią i   zabytkami dzielnicy Maczki i   Klimontów,  

3)   prowadzenie działalności wydawniczej związanej z   realizacją zadań statutowych,  

4)   organizacja amatorskiego ruchu twórczości artystycznej i   rzemiosła artystycznego,  

5)   propagowanie twórczości z   dziedziny sztuk audiowizualnych: filmu, grafiki komputerowej itp.,  

6)   propagowanie profesjonalnej twórczości artystycznej, plastycznej, muzycznej i   teatralnej,  

7)   rozwijanie własnych koncepcji programowych i   współpraca z   innymi placówkami oraz organizacjami pozarządowymi na terenie miasta,  

8)   prowadzenie działalności gospodarczej, o   ile nie stoi to w   sprzeczności z   zakresem działania Klubu,  

9)   organizowanie i   propagowanie działań z   zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i   turystyki.  

10)   Klub może prowadzić także inne działania wynikające z   potrzeb kulturowych społeczeństwa oraz organizować inne, uzgodnione z   Organizatorem projekty kulturalne, o   profilu zgodnym z   jego działalnością podstawową.  

Dział III.
Organizacja Klubu.  

§   8.   W skład struktury organizacyjnej Klubu wchodzą:  

-   dział metodyczno-kulturalny,  

-   dział administracyjno-finansowy,  

-   dział techniczny i   obsługi.  

§   9.   Organizację wewnętrzną Klubu określa regulamin organizacyjny, opracowany przez Dyrektora i   zaopiniowany przez Organizatora.  

Dział IV.
Organy zarządzające i   doradcze.  

§   10.   1)   Klubem zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Sosnowca na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2)   Pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Klubu przy zachowaniu zasad przewidzianych w   prawie pracy i   przepisach szczegółowych.  

§   11.   1)   Dyrektor zarządza całokształtem działalności Klubu, czuwa nad jego mieniem i   jest za nie odpowiedzialny.  

2)   Do zakresu działania Dyrektora należy w   szczególności:  

-   tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w   Dziale II § 7   Statutu oraz w   ustalonym przez Dyrektora regulaminie organizacyjnym,  

-   prowadzenie działalności Klubu zgodnie z   niniejszym Statutem i   obowiązującymi przepisami prawa,  

-   dbałość o   mienie Klubu i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz pozostającymi w   dyspozycji środkami finansowymi,  

-   opracowywanie projektów planów pracy, z   uwzględnieniem zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków i   przedstawianie ich Organizatorowi,  

-   opracowywanie i   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń,  

-   składanie Organizatorowi sprawozdań z   działalności merytorycznej i   finansowej Klubu,  

§   12.   Dyrektor Klubu może powołać organy doradcze spośród pracowników i   osób spoza instytucji, do spraw związanych z   działalnością określoną w   Dziale II § 7   Statutu.  

Dział V.
Gospodarka finansowa.  

§   13.   Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków.  

1)   Przychodami Klubu są:  

-   dotacje budżetowe przyznawane przez Gminę Sosnowiec,  

-   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

-   wpływy z   prowadzonej działalności podstawowej i   gospodarczej,  

-   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

2)   Podstawą gospodarki finansowej Klubu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę oraz uwzględniający zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków.  

3)   Klub sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

4)   Klub tworzy fundusze zgodnie z   Ustawą z   25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

5)   Klub nie działa w   celu uzyskania zysku, wszelkie dochody przeznaczane są na działalność podstawową placówki.  

6)   Klub prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w   odrębnych przepisach o   rachunkowości.  

7)   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Klubu, w   tym do składania oświadczeń woli w   zakresie jego praw i   zobowiązań majątkowych uprawniony jest Dyrektor. Dyrektor może udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania ww. czynności innym osobom.  

Dział VI.
Postanowienia końcowe.  

§   14.   1)   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

2)   Zmiany Statutu podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »