| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 363/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiem Klubowi im. Jana Kiepury w Sosnowcu, w nowym zapisie

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt 15 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 13, poz. 123 – z   późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w   Sosnowcu  

uchwala:  

§   1.   Nadać Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury w   Sosnowcu Statut w   brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić § 1   uchwały Rady Miejskiej nr 117/VII/2011 z   dnia 27 kwietnia 2011 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 363/XXII/2012 
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Statut Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w   Sosnowcu.  

Dział I.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   Miejski Klub im. Jana Kiepury, zwany dalej Klubem, jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność inną niż artystyczna.  

§   2.   Klub działa na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późniejszymi zmianami),  

2)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. – o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

3)   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

4)   Ustawy o   rachunkowości z   dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami),  

5)   Ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późniejszymi zmianami),  

6)   Uchwały Rady Miejskiej w   Sosnowcu nr 516/XXVI/2000 z   dnia 23 listopada 2000 r.,  

7)   Uchwały Rady Miejskiej nr 236/XIX/03 z   dnia 18 grudnia 2003 r.,  

8)   Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu sygn. RIK/S/3/92,  

9)   Niniejszego Statutu.  

§   3.   1)   Klub posiada osobowość prawną.  

2)   Organizatorem dla Klubu jest Gmina Sosnowiec.  

3)   Klub używa pieczątki o   treści: Miejski Klub im. Jana Kiepury, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65, NIP: 644 28 79 216.  

§   4.   1)   Klub działa w   obiektach:  

-   budynek przy ul. Będzińskiej 65 - funkcjonujący pod nazwą „Energetyczne Centrum Kultury”,  

-   budynek przy ul. Będzińskiej 6   - filia funkcjonująca pod nazwą „Klub Kiepury”,  

-   budynek przy ul. Warszawskiej 2   - filia funkcjonująca pod nazwą „Muza”.  

2)   Klub obejmuje swą działalnością teren miasta Sosnowca, a   w zakresie działalności koncertowej rejon województwa śląskiego, kraj oraz zagranicę.  

§   5.   Nadzór nad Klubem sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca zapewniając mu odpowiednie warunki działania.  

Dział II.
Zakres działalności.  

§   6.   Celem Klubu jest udostępnianie, inspirowanie i   upowszechnianie wartości kultury.  

§   7.   Do zakresu działania Klubu należy:  

1)   inspirowanie, pobudzanie i   tworzenie zorganizowanych form czynnego uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w   życiu kulturowym miasta i   kraju poprzez organizowanie koncertów, spektakli, wystaw i   odczytów,  

2)   kultywowanie pamięci o   Patronie Klubu poprzez prowadzenie i   wzbogacanie stałej wystawy poświęconej Janowi Kiepurze, gromadzenie dokumentacji, wspomnień, nagrań, zdjęć i   pamiątek,  

3)   przechowywanie, eksponowanie i   gromadzenie pamiątek w   warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w   sposób dostępny do celów naukowych,  

4)   prowadzenie działalności wydawniczej związanej z   realizacją zadań statutowych,  

5)   sprawowanie opieki i   mecenatu nad społecznymi inicjatywami kulturalnymi, organizacja amatorskiego ruchu twórczości artystycznej,  

6)   prowadzenie działalności oświatowej i   popularyzatorskiej poprzez prezentację różnych dziedzin nauki i   sztuki,  

7)   propagowanie stałych zajęć rekreacyjnych, oświatowych, tanecznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych oraz innych wynikających z   potrzeb miejscowej społeczności,  

8)   organizowanie własnych koncepcji programowych i   współpraca z   innymi placówkami oraz organizacjami pozarządowymi na terenie miasta, regionu i   kraju,  

9)   edukacja muzyczna dzieci i   młodzieży,  

10)   prowadzenie działalności gospodarczej, o   ile nie stoi to w   sprzeczności z   zakresem działania Klubu.  

11)   Klub może prowadzić także inne działania wynikające z   potrzeb kulturowych społeczeństwa oraz organizować inne, uzgodnione z   Organizatorem, projekty kulturalne o   profilu zgodnym z   jego działalnością podstawową.  

Dział III.
Organizacja Klubu.  

§   8.   W skład struktury organizacyjnej Klubu wchodzą:  

-   dział programowo-merytoryczny, promocji i   organizacji imprez,  

-   dział finansowy,  

-   dział techniczno-administracyjny.  

§   9.   Organizację wewnętrzną Klubu określa regulamin organizacyjny, opracowany przez Dyrektora, dostosowany do potrzeb placówki i   zaopiniowany przez Organizatora.  

Dział IV.
Organy zarządzające i   doradcze.  

§   10.   1)   Klubem zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Sosnowca na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2)   Pozostałych pracowników Klubu zatrudnia Dyrektor Klubu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w   prawie pracy i   przepisach szczegółowych.  

§   11.   1)   Dyrektor zarządza całokształtem działalności Klubu, czuwa nad jego mieniem i   jest za nie odpowiedzialny.  

2)   Do zakresu działania Dyrektora należy w   szczególności:  

-   tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w   Dziale II § 7   Statutu oraz w   ustalonym przez niego regulaminie organizacyjnym,  

-   prowadzenie działalności Klubu zgodnie z   niniejszym Statutem i   obowiązującymi przepisami prawa,  

-   dbałość o   mienie Klubu i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz pozostającymi w   dyspozycji środkami finansowymi,  

-   opracowywanie projektów planów pracy, z   uwzględnieniem zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków i   przedstawianie ich Organizatorowi,  

-   opracowywanie i   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń,  

-   składanie Organizatorowi sprawozdań merytorycznych i   finansowych z   działalności Klubu.  

§   12.   Dyrektor Klubu może powołać organy doradcze spośród pracowników i   osób spoza instytucji, do spraw związanych z   działalnością określoną w   Dziale II § 7   Statutu.  

Dział V.
Gospodarka finansowa.  

§   13.   1)   Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków.  

2)   Przychodami Klubu są:  

-   dotacje budżetowe przyznawane przez Gminę Sosnowiec,  

-   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

-   wpływy z   prowadzonej działalności gospodarczej,  

-   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

3)   Podstawą gospodarki finansowej Klubu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę, uwzględniający zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków.  

4)   Klub sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

5)   Klub tworzy fundusze zgodnie z   Ustawą z   25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

6)   Klub nie działa w   celu osiągania zysku, wszelkie dochody przeznaczane są na działalność merytoryczną placówki.  

7)   Klub prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w   odrębnych przepisach o   rachunkowości.  

8)   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Klubu, w   tym do składania oświadczeń woli w   zakresie jego praw i   zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Dyrektor. Dyrektor może udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania ww. czynności innym osobom.  

Dział VI.
Postanowienia końcowe.  

§   14.   1)   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

2)   Zmiany Statutu podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »