| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 363/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiem Klubowi im. Jana Kiepury w Sosnowcu, w nowym zapisie

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt 15 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 13, poz. 123 – z   późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w   Sosnowcu  

uchwala:  

§   1.   Nadać Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury w   Sosnowcu Statut w   brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić § 1   uchwały Rady Miejskiej nr 117/VII/2011 z   dnia 27 kwietnia 2011 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 363/XXII/2012 
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Statut Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w   Sosnowcu.  

Dział I.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   Miejski Klub im. Jana Kiepury, zwany dalej Klubem, jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność inną niż artystyczna.  

§   2.   Klub działa na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późniejszymi zmianami),  

2)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. – o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

3)   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

4)   Ustawy o   rachunkowości z   dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami),  

5)   Ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późniejszymi zmianami),  

6)   Uchwały Rady Miejskiej w   Sosnowcu nr 516/XXVI/2000 z   dnia 23 listopada 2000 r.,  

7)   Uchwały Rady Miejskiej nr 236/XIX/03 z   dnia 18 grudnia 2003 r.,  

8)   Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu sygn. RIK/S/3/92,  

9)   Niniejszego Statutu.  

§   3.   1)   Klub posiada osobowość prawną.  

2)   Organizatorem dla Klubu jest Gmina Sosnowiec.  

3)   Klub używa pieczątki o   treści: Miejski Klub im. Jana Kiepury, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65, NIP: 644 28 79 216.  

§   4.   1)   Klub działa w   obiektach:  

-   budynek przy ul. Będzińskiej 65 - funkcjonujący pod nazwą „Energetyczne Centrum Kultury”,  

-   budynek przy ul. Będzińskiej 6   - filia funkcjonująca pod nazwą „Klub Kiepury”,  

-   budynek przy ul. Warszawskiej 2   - filia funkcjonująca pod nazwą „Muza”.  

2)   Klub obejmuje swą działalnością teren miasta Sosnowca, a   w zakresie działalności koncertowej rejon województwa śląskiego, kraj oraz zagranicę.  

§   5.   Nadzór nad Klubem sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca zapewniając mu odpowiednie warunki działania.  

Dział II.
Zakres działalności.  

§   6.   Celem Klubu jest udostępnianie, inspirowanie i   upowszechnianie wartości kultury.  

§   7.   Do zakresu działania Klubu należy:  

1)   inspirowanie, pobudzanie i   tworzenie zorganizowanych form czynnego uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w   życiu kulturowym miasta i   kraju poprzez organizowanie koncertów, spektakli, wystaw i   odczytów,  

2)   kultywowanie pamięci o   Patronie Klubu poprzez prowadzenie i   wzbogacanie stałej wystawy poświęconej Janowi Kiepurze, gromadzenie dokumentacji, wspomnień, nagrań, zdjęć i   pamiątek,  

3)   przechowywanie, eksponowanie i   gromadzenie pamiątek w   warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w   sposób dostępny do celów naukowych,  

4)   prowadzenie działalności wydawniczej związanej z   realizacją zadań statutowych,  

5)   sprawowanie opieki i   mecenatu nad społecznymi inicjatywami kulturalnymi, organizacja amatorskiego ruchu twórczości artystycznej,  

6)   prowadzenie działalności oświatowej i   popularyzatorskiej poprzez prezentację różnych dziedzin nauki i   sztuki,  

7)   propagowanie stałych zajęć rekreacyjnych, oświatowych, tanecznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych oraz innych wynikających z   potrzeb miejscowej społeczności,  

8)   organizowanie własnych koncepcji programowych i   współpraca z   innymi placówkami oraz organizacjami pozarządowymi na terenie miasta, regionu i   kraju,  

9)   edukacja muzyczna dzieci i   młodzieży,  

10)   prowadzenie działalności gospodarczej, o   ile nie stoi to w   sprzeczności z   zakresem działania Klubu.  

11)   Klub może prowadzić także inne działania wynikające z   potrzeb kulturowych społeczeństwa oraz organizować inne, uzgodnione z   Organizatorem, projekty kulturalne o   profilu zgodnym z   jego działalnością podstawową.  

Dział III.
Organizacja Klubu.  

§   8.   W skład struktury organizacyjnej Klubu wchodzą:  

-   dział programowo-merytoryczny, promocji i   organizacji imprez,  

-   dział finansowy,  

-   dział techniczno-administracyjny.  

§   9.   Organizację wewnętrzną Klubu określa regulamin organizacyjny, opracowany przez Dyrektora, dostosowany do potrzeb placówki i   zaopiniowany przez Organizatora.  

Dział IV.
Organy zarządzające i   doradcze.  

§   10.   1)   Klubem zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Sosnowca na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2)   Pozostałych pracowników Klubu zatrudnia Dyrektor Klubu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w   prawie pracy i   przepisach szczegółowych.  

§   11.   1)   Dyrektor zarządza całokształtem działalności Klubu, czuwa nad jego mieniem i   jest za nie odpowiedzialny.  

2)   Do zakresu działania Dyrektora należy w   szczególności:  

-   tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w   Dziale II § 7   Statutu oraz w   ustalonym przez niego regulaminie organizacyjnym,  

-   prowadzenie działalności Klubu zgodnie z   niniejszym Statutem i   obowiązującymi przepisami prawa,  

-   dbałość o   mienie Klubu i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz pozostającymi w   dyspozycji środkami finansowymi,  

-   opracowywanie projektów planów pracy, z   uwzględnieniem zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków i   przedstawianie ich Organizatorowi,  

-   opracowywanie i   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń,  

-   składanie Organizatorowi sprawozdań merytorycznych i   finansowych z   działalności Klubu.  

§   12.   Dyrektor Klubu może powołać organy doradcze spośród pracowników i   osób spoza instytucji, do spraw związanych z   działalnością określoną w   Dziale II § 7   Statutu.  

Dział V.
Gospodarka finansowa.  

§   13.   1)   Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków.  

2)   Przychodami Klubu są:  

-   dotacje budżetowe przyznawane przez Gminę Sosnowiec,  

-   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

-   wpływy z   prowadzonej działalności gospodarczej,  

-   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

3)   Podstawą gospodarki finansowej Klubu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę, uwzględniający zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków.  

4)   Klub sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

5)   Klub tworzy fundusze zgodnie z   Ustawą z   25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

6)   Klub nie działa w   celu osiągania zysku, wszelkie dochody przeznaczane są na działalność merytoryczną placówki.  

7)   Klub prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w   odrębnych przepisach o   rachunkowości.  

8)   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Klubu, w   tym do składania oświadczeń woli w   zakresie jego praw i   zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Dyrektor. Dyrektor może udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania ww. czynności innym osobom.  

Dział VI.
Postanowienia końcowe.  

§   14.   1)   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

2)   Zmiany Statutu podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »