| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 364/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Teatrowi Zagłębia w Sosnowcu, w nowym brzmieniu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późniejszymi zmianami), Rada Miejska w   Sosnowcu  

uchwala:  

§   1.   Nadać Teatrowi Zagłębia w   Sosnowcu Statut w   brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić uchwałę Rady Miejskiej nr 240/XIX/03 z   dnia 18 grudnia 2003 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 364/XXII/2012 
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Statut Teatru Zagłębia w   Sosnowcu  

Dział I.
Postanowienia ogólne.  

Teatr Zagłębia jest samorządową instytucją artystyczną.  

§   1.   Teatr Zagłębia, zwany dalej Teatrem, jest instytucją utworzoną na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i   Sztuki nr 193 z   dnia 17 grudnia 1954 r. w   sprawie: utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Państwowy Teatr Zagłębia”, ze zmianą dokonaną Zarządzeniem nr 31/58 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w   Katowicach z   dnia 3   listopada 1958 r. Działa na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

2)   Ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późniejszymi zmianami),  

3)   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

4)   Ustawy o   rachunkowości z   dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami),  

5)   Ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U   z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późniejszymi zmianami),  

6)   Uchwały Rady Miejskiej w   Sosnowcu Nr 440/XXXII/97 z   dnia 30 stycznia 1997 r.,  

7)   Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu, sygn. RIK/T/6/96,  

8)   Niniejszego Statutu.  

§   2.   1)   Siedzibą Teatru jest Sosnowiec, ul. Teatralna 4.  

2)   Terenem działania jest obszar całego kraju.  

§   3.   1)   Teatr posiada osobowość prawną.  

2)   Organizatorem dla Teatru jest Gmina Sosnowiec.  

3)   Teatr używa pieczęci o   treści: Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec. NIP 644-00-26-219.  

§   4.   Nadzór nad Teatrem sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca, zapewniając odpowiednie warunki działania.  

Dział II.
Zakres działania.  

§   5.   Do zakresu działania Teatru należy:  

1)   powadzenie działalności artystycznej w   dziedzinie teatru w   oparciu o   zespół aktorski w   cyklu sezonów artystycznych rozpoczynanych w   dniu 1   września i   kończonych 31 sierpnia następnego roku,  

2)   przygotowywanie i   wystawianie spektakli teatralnych kierując się zasadą literackiego charakteru repertuaru, będącego nośnikiem podstawowych wartości kultury narodowej i   światowej,  

3)   upowszechnianie kultury teatralnej na terenie miasta, regionu i   kraju,  

4)   współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym prowadzonym przez instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, itp.,  

5)   podejmowanie innych form działalności artystycznej, mającej na celu upowszechnianie kultury,  

6)   promowanie kultury teatralnej poza granicami kraju,  

7)   prowadzenie działalności wydawniczo-promocyjnej,  

8)   prowadzenie działalności gospodarczej o   ile nie stoi to w   sprzeczności z   zakresem działalności Teatru,  

9)   Teatr może prowadzić także inne działania wynikające z   potrzeb kulturowych społeczeństwa oraz organizować inne uzgodnione z   Organizatorem projekty kulturalne, o   profilu zgodnym z   jego działalnością podstawową.  

Dział III.
Organizacja Teatru.  

§   6.   1)   Teatr opiera swoją działalność na pracy następujących pionów:  

-   artystycznego,  

-   finansowo-administracyjnego i   technicznego.  

2)   Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zaciągnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

Dział IV.
Organy zarządzające i   doradcze  

§   7.   1)   Dyrektora Teatru powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta na czas określony po zasięgnięciu opinii Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego, działających w   Teatrze związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i   twórczych właściwych dla rodzaju działalności Teatru.  

2)   Powołanie Dyrektora Teatru może nastąpić w   drodze konkursu, zgodnie z   odrębnymi przepisami.  

3)   Dyrektor Teatru może powołać Zastępcę d/s artystycznych oraz Zastępcę d/s Finansowych pełniącego funkcję Głównego Księgowego - po zasięgnięciu opinii Organizatora.  

§   8.   Do zadań Dyrektora Teatru należy zarządzanie instytucją i   reprezentowanie jej na zewnątrz, a   w szczególności:  

-   tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w   § 5   oraz w   obowiązującym w   instytucji Regulaminie Organizacyjnym,  

-   prowadzenie działalności Teatru zgodnie z   niniejszym statutem i   obowiązującymi przepisami prawa,  

-   dbanie o   mienie Teatru i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi,  

-   przedstawianie projektów planów pracy i   propozycji repertuarowych Organizatorowi,  

-   zatwierdzanie planu działalności Teatru opracowanego z   uwzględnieniem zasad gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków i   przedstawienie ich Organizatorowi,  

-   zawieranie i   rozwiązywanie umów o   pracę z   pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilnoprawnych, prowadzenie polityki kadrowej,  

-   składanie Organizatorowi sprawozdań z   działalności finansowej i   artystycznej Teatru.  

§   9.   Dyrektor Teatru może powoływać organy doradcze spośród pracowników i   osób spoza instytucji, do spraw związanych z   działalnością określoną w   § 5   Statutu.  

Dział V.
Gospodarka finansowa Teatru.  

§   10.   1)   Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków.  

2)   Przychodami Teatru są:  

-   dotacje budżetowe przyznawane przez Gminę Sosnowiec,  

-   wpływy z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego z   wyjątkiem dóbr kultury,  

-   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

-   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

3)   Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest roczny plan finansowy instytucji ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę oraz uwzględniający zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków.  

4)   Teatr sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

5)   Teatr tworzy fundusze zgodnie z   Ustawą z   25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

6)   Teatr prowadzi rachunkowość według zasad określonych w   odrębnych przepisach o   rachunkowości.  

7)   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Teatru, w   tym do składania oświadczeń woli w   zakresie jego praw i   zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Dyrektor. Dyrektor może udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania ww. czynności swoim zastępcom lub innym osobom.  

Dział VI.
Postanowienia końcowe.  

§   11.   1)   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

2)   Zmiany Statutu podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »